Faculty Profile

احسان ده یادگاری

استادیار

احسان ده یادگاری

علوم زمین / حوضه های رسوبی و نفت

Research Faculty

ارتباط با صنعت

  1. ایجاد استانداردهای بومی انعکاس ویترینایت با سایر معرف های بلوغ حرارتی
    1398
  2. توسعه فناوریهای نوین ژئوشیمیایی اکتشافی با تاکید بر مدلسازی هیدروکربنی حوضه رسوبی در ناحیه دزفول شمالی
    1396