Faculty Profile

ابراهیم استارمی

استادیار

ابراهیم استارمی

ادبیات و علوم انسانی / زبان و ادبیات آلمانی

Activities Faculty

فعالیت های اجرایی

  1. معاون مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه 1396 ← 1400
  2. معاون مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه 1396 ← 1396
  3. عضویت در کارگروه بررسی توانایی علمی گروه زبان های خارجی 1396 ← 1398
  4. عضویت در کارگروه بررسی توانایی علمی گروه زبان های خارجی 1395 ← 1396
  5. عضو کارگروه بررسی توانایی های علمی اعضای هیات علمی گروه زبان های خارجی 1395 ← 1396
  6. معاون دفتر ریاست و امور هیاتها 1391 ← 1396
  7. استاد راهنما 1389 ← تا زمان حال
  8. معاون اجرایی 1387 ← 1390