Faculty Profile

حسین محمودی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1402/03/12

حسین محمودی

علوم محیطی / پژوهشکده علوم محیطی

Articles Faculty

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Impact of agricultural land conversion on climate change"
  Hossein Azadi, Fatemeh Taheri, Stefan Burkart, Hossein Mahmoudi, Philippe De Maeyer, Frank Witlox
  ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, pp.3187-3198, 2021
 2. "Analyzing farmers' drought risk management behavior: Evidence from Iran"
  Maryam Neisi, Bijani Masoud, Abbasi Enayat, Hossein Mahmoudi, Azadi Hossein
  JOURNAL OF HYDROLOGY, Vol. 590, pp.1-10, 2020
 3. "Understanding smallholder farmers' adaptation behaviors through climate change beliefs, risk perception, trust, and psychological distance: Evidence from wheat growers in Iran"
  Yousof Azadi, Masoud Yazdanpanah, Hossein Mahmoudi
  JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, Vol. 250, 2019
 4. "Assessment of policy instruments towards improving the water reservoirs' governance in Northern Iran"
  Arezoo Mirzaei, Andrea Knierim, Saeid Fealy Nahavand, Shahab Alddin Shokri, Hossein Mahmoudi
  AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, Vol. 211, pp.48-58, 2019
 5. "Farmers' adaptation choices to climate change: a case study of wheat growers in Western Iran"
  Yousof Azadi, Masoud Yazdanpanah, Masoumeh Forouzani, Hossein Mahmoudi
  Journal of Water and Climate Change, Vol. 10, pp.102-116, 2019
 6. "integrating resilience assessment in environmental impact assessment"
  Hossein Mahmoudi, Romina Sayahnia, Hassan Esmaeilzadeh, hossein azadi
  Integrated Environmental Assessment and Management, Vol. 14, pp.567-570, 2018
 7. "More food or better distribution Reviewing food policy options in developing countries"
  Saeedeh Nazari Nooghabi, Stefan Burkart, Hossein Mahmoudi, Fatemeh Taheri, Abdolmajid Mahdavi Damghani, Masoud Yazdanpanah, Gholamhossein Hosseininia, Hossein Azadi
  FOOD REVIEWS INTERNATIONAL, Vol. 10, pp.1-15, 2017
 8. "Gap analysis of water governance in Northern Iran A closer look into the water reservoirs"
  Arezoo Mirzaei, Andrea Knierim, Saeid Fealy Nahavand, Hossein Mahmoudi
  ENVIRONMENTAL SCIENCE and POLICY, Vol. 77, pp.98-106, 2017
 9. "Knowledge of Global Climate Change View of Iranian University Students"
  صادق صالحي, زهرا پازوكي نژاد, Hossein Mahmoudi, Stefan Burkart
  International Research in Geographical and Environmental Education, 2016
 10. "Genetically modified crops and small-scale farmers main opportunities and challenges"
  Hossein Azadi, Atry Samiee, Hossein Mahmoudi, Zeynab Jouzi, Parisa Rafiaani Khachak, Philippe De Maeyer, Frank Witlox
  CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY, Vol. 36, pp.1-13, 2016
 11. "Social risk screening using a socio-political ambiguity approach the case of organic agriculture in Iran"
  Hossein Mahmoudi, Ortwin Renn, Volker Hoffmann, Steven Van Passel, Hossein Azadi
  JOURNAL OF RISK RESEARCH, Vol. 18, pp.747-770, 2015
 12. "Risk Communication for Farmers Adaptation to Climate Change A New Task for Agricultural Advisory Services"
  Hossein Mahmoudi, Andrea Knierim
  International Journal of Performability Engineering, Vol. 11, pp.533-547, 2015
 13. "Gender responsible citizenship and global climate change"
  Sadegh Salehi, Zahra Pazuki Nejad, Hossein Mahmoudi, Andrea Knierim
  WOMENS STUDIES INTERNATIONAL FORUM, Vol. 50, pp.30-36, 2015
 14. "Organic agriculture in Iran Farmers barriers to and factors influencing adoption"
  Shohreh Soltani, Hossein Azadi, Hossein Mahmoudi, Frank Witlox
  RENEWABLE AGRICULTURE AND FOOD SYSTEMS, Vol. 29, pp.126-134, 2014
 15. "Organic Agriculture and Undernourishment in Developing Countries Main Potentials and Challenges"
  Sanne Schoonbeek, Hossein Azadi, Hossein Mahmoudi, Ben Derudder, Philippe De Maeyer, Frank Witlox
  CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION, Vol. 53, pp.917-928, 2013
 16. "A framework for combining social impact assessment and risk assessment"
  Hossein Mahmoudi, Ortwin Renn, Frank Vanclay, Volker Hoffmann, Ezatollah Karami
  ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW, Vol. 43, pp.1-8, 2013
 17. "Organic agriculture and sustainable food production system Main potentials"
  Hossein Azadi, Sanne Schoonbeek, Hossein Mahmoudi, Ben Derudder, Philippe De Maeyer, Frank Witlox
  AGRICULTURE ECOSYSTEMS and ENVIRONMENT, Vol. 144, pp.92-94, 2011
 18. "Developing organic agriculture in field crops in Iran Prospects and perspective"
  Hossein Mahmoudi, Houman Liaghati, Abdolmajid Mahdavi Damghani
  Green Farming Journal, Vol. 1, pp.5-9, 2008
 19. "A SWOT analysis of organic dried Fig production in Iran"
  مجيد جوانمرد, Hossein Mahmoudi
  فصلنامه علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي, Vol. 6, pp.101-110, 2008
 20. "ارزیابی اثرات اجتماعی و ریسک توسعه کشاورزی ارگانیک در ایران"
  حسین محمودی، جعفر کامبوزیا، فاطمه سادات آقامیر محمدعلی، عبدالمجید مهدوی دامغانی
  مجله کشاورزی بوم شناختی،
 21. "تعیین شاخصهای ارزیابی ظرفیت توسعه گردشگری کشاورزی ایران"
  مجتبی زارع، عبدالمجید مهدوی دامغانی، حسین محمودی، فاطمه سادات آقامیر محمدعلی، فائزه اسدیان اردکانی
  بوم شناسی کشاورزی، نسخه 13، صفحات:669-687، 1400
 22. "وضعیت تعارض کشاورزان با حیات وحش در استان مازندران"
  مژگان اسداللهی، فراهم احمدزاده، حسین محمودی
  محیط زیست جانوری، نسخه 12، صفحات:153-160، 1399
 23. "ارزیابی پهنه های مستعد توسعه توسعه بوم گردشگری در منطقه شکار ممنوع اشکورات"
  رومینا سیاح نیا
  محیط زیست جانوری، نسخه 13، صفحات:434-446، 1399
 24. "ارزیابی پهنه های مستعد توسعه بوم گردشگری در منطقه شکار ممنوع اشکورات"
  پروانه سبحانی پژوه، حسین نژاد زینب، رومینا سیاح نیا، حسین محمودی، علی جهانی
  محیط زیست جانوری، نسخه 13، صفحات:435-445، 1399
 25. "تحلیل اجتماعی عادت مصرف انرژی با تاکید بر مصرف گاز خانگی"
  زهرا پازوکی نژاد، صالحی صادق، حسین محمودی، علی اصغر فیروزاییان
  مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران، نسخه 9، صفحات:291-313، 1398
 26. "تااثیر دیدگاه زمانی کشاورزان بر رفتار مدیریت ریسک خشکسالی آنان در حوضه پایاب سد کرخه"
  مریم نیسی، مسعود بیژنی، عنایت عباسی، حسین محمودی
  تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، نسخه 51، صفحات:133-148، 1398
 27. "جایگاه زیرنظام تولید در نظام غذا و تغذیه و اهمیت آن در سلامت تغذیه ای"
  عبدالمجید مهدوی دامغانی، حسین محمودی
  علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، نسخه 14، صفحات:137-144، 1397
 28. "کشاورزی ارگانیک: راهبردی برای ارتقای سلامت از مزرعه تا سفره"
  حسین محمودی، عبدالمجید مهدوی دامغانی
  علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، نسخه 14، صفحات:167-172، 1397
 29. "فشرده سازی پایدار سامانه های کشاورزی در ایران برای سازگاری با تغییر اقلیم فرصت ها و چالش ها"
  عبدالمجید مهدوی دامغانی، جعفر کامبوزیا، فاطمه سادات آقامیر محمدعلی، حسین محمودی
  مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، نسخه 2، صفحات:157-168، 1397
 30. "برآورد ظرفیت برد گردشگری در مناطق تحت حفاظت (مطالعه موردی : منطقه شکار ممنوع الوند)"
  پروانه سبحانی پژوه، رومینا سیاح نیا، حسین محمودی، حسن اسماعیل زاده
  برنامه ریزی و توسعه گردشگری، نسخه 8، صفحات:51-64، 1397
 31. "شناسایی سازه های موثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان گندم کار تحت شرایط تغییرات آب و هوایی (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه)"
  یوسف آزادی، مسعود یزدان پناه، معصومه فروزانی، حسین محمودی
  جغرافیا و توسعه، صفحات:39-56، 1397
 32. "کاربرد تکنولوژیهای نوین در کشاورزی ارگانیک: فرصتها و تهدیدها"
  اندیشه نقریان عراق، حسین محمودی
  ارگانیک، نسخه 20، صفحات:14-26، 1396
 33. "تحلیلی بر سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان های استان کرمانشاه"
  حسن اسماعیل زاده، رضوان صفرخانی، حسین محمودی
  پژوهش های جغرافیای انسانی، نسخه 50، صفحات:355-374، 1396
 34. "مقایسه پایداری تولید زعفران ارگانیک و رایج در استان خراسان رضوی"
  سیدمحمددانیال سالاری، عبدالمجید مهدوی دامغانی، حسین محمودی
  ارگانیک، صفحات:9-11، 1396
 35. "بررسی عوامل موثر بر ادراک خطر مواجهه با تغییرات آب و هوایی (موردشناسی: کشاورزان گندم کار شهرستان کرمانشاه)"
  یوسف آزادی، مسعود یزدان پناه، معصومه فروزانی، حسین محمودی
  جغرافیا و مخاطرات محیطی، نسخه 7، صفحات:121-134، 1396
 36. "نگاهی به استانداردهای موجود در حوزه سلامت مواد غذایی به منظور دستیابی به غذای سالم با تکید بر استاندارد گپ"
  سمانه سنجابی، کیومرث زرافشانی، حسین محمودی
  ارگانیک، صفحات:26-32، 1396
 37. "ارزیابی رفتار سازگاری گندمکاران دیم شهرستان کرمانشاه در رویارویی با تغییرپذیری های آب و هوایی کاربرد تئوری انگیزه حفاظت"
  یوسف آزادی، مسعود یزدان پناه، معصومه فروزانی، حسین محمودی
  کشاورزی بوم شناختی، نسخه 7، صفحات:94-106، 1395
 38. "تغییرات آب و هوا و سیاستهای مقابله در صنعت گردشگری"
  حسین محمودی، زهرا پازوکی نژاد
  برنامه ریزی و توسعه گردشگری، نسخه 2، صفحات:93-108، 1391
 39. "تحلیلی بر رابطه بین نگرش نوین محیط زیستی و مصرف انرژی خانگی"
  صادق صالحی، حسین محمودی، نرگس دیبایی، س کریم زاده
  علوم محیطی، نسخه 9، صفحات:29-44، 1390
 40. "واکاوی ویژگی ها و الگوی فراغت در گردشگری شهری، مطالعه موردی تهران"
  هومان لیاقتی، کورس خوشبخت، حسین محمودی، حسن کوچک زاده، پگاه امیدوار
  محیط شناسی، نسخه 36، صفحات:25-36، 1388
 41. "تبیین رفتار کشاورزان در پذیرش فناوری های مدیریت تلفیقی آفات"
  هادی ویسی، حسین محمودی، محمد شریفی مقدم
  مجله علوم کشاورزی ایران - دانشگاه تهران، نسخه 41، صفحات:481-490، 1388
 42. "برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک، مطالعه موردی استان خراسان رضوی"
  محمد قربانی، علیرضا کوچکی، حسین محمودی
  علوم محیطی، نسخه 6، صفحات:23-30، 1387
 43. "ترویج و آموزش محیط زیست، رهیافتی در حفاظت اصولی از محیط زیست"
  حسین محمودی، هادی ویسی
  فصلنامه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، نسخه 2، صفحات:57-64، 1383

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

 1. "multifunctionality regime in sustainable agriculture good approach for the sustainable management of naturral resources"
  Hossein Mahmoudi, Houman Liaghati, مجيد زهاري, شبنم سلامت, عباسعلي كارگر
  biophysical and socio - economic frame conditions for the sustainable mangement of natural resources, 2009
 2. "comparison of nutritional characteristics of three organic conventional millet species for poultry nutrition"
  فرشيد گودرزي, سمايي عبداحسين, محمد علي ادريسي, محمد خوروش, Abdolmajid Mahdavi Damghani, Hossein Mahmoudi
  biophysical and socio - economic frame conditions for the sustainable mangement of natural resources, 2009
 3. "The Role of Organic Agriculture in Achieving the Millennium Development Goals challenge and Prospects in Iran"
  Hossein Mahmoudi, Houman Liaghati, مجيد زهري
  Conference of Tropentag 2007, 2007
 4. "نقش اگرواکولوژی در تغذیه پایدار"
  حسین محمودی، عبدالمجید مهدوی دامغانی، فاطمه سادات آقامیر محمدعلی
  سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران، 1397
 5. "جایگاه و کاربرد مفهوم تاب آوری در ارزیابی اثرات محیط زیستی"
  حسین محمودی
  پانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران، 1396
 6. "مدیریت بحران و چالشهای دستیابی به امنیت غذایی پایدار در ایران 1404"
  جعفر کامبوزیا، عبدالمجید مهدوی دامغانی، حسین محمودی، فاطمه سادات آقامیر محمدعلی
  نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، 1396
 7. "ارزش های محیط زیستی و نقش آن در پرورش رفتار پایدار"
  حسین محمودی
  کنگره بین المللی اخلاق در علم و فناوری، 1396
 8. "بررسی تعارض میان کشاورزان و حیات وحش و ارائه راهکار برای کاهش تعارض ها در استان"
  مژگان اسداللهی، فراهم احمدزاده، حسین محمودی
  the 3rd National Conference on Animal Science، صفحات:63-63، 1396
 9. "بررسی جایگاه گردشگری قنات در حفاظت پویا از جیاس کاشان"
  محمدعلی مانیان، کورس خوشبخت، حسین محمودی، هومان لیاقتی
  پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، صفحات:1-13، 1396
 10. "مروری بر تجربه صنعت نفت ایران در زمینه ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) از طریق بهینه سازی مصرف سوخت"
  محمدعلی مانیان، حسین محمودی، زهرا بادنوروز، ثریا نوید
  همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، 1395
 11. "ارزیابی اثرات اجتماعی و ارزیابی ریسک معرفی یک مدل تلفیقی"
  حسین محمودی، هومان لیاقتی
  سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران، 1394
 12. "کشاورزی ارگانیک رهیافتی برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی معرفی پارادایم کارکرد چند گانه کشاورزی"
  حسین محمودی، هادی ویسی، عبدالمجید مهدوی دامغانی
  نجستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، 1388
 13. "بررسی وضعیت پسماندهای جامد شهری در تهران و ارزیابی اقتصادی آن با تاکید بر مصارف کشاورزی"
  عبدالمجید مهدوی دامغانی، حسین محمودی، رضا دیهیم فرد
  سومین کنگره ملی بازیافت و استفادهاز منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی، 1387
 14. "ایجاد گروه ها و نهادهای جامعه محلی راهکاری مناسب برای مدیریت پایدار روستایی"
  هادی ویسی، حسین محمودی، هومان لیاقتی
  اولین همایش ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار، صفحات:172-172، 1386
 15. "روستاهای زیست محیطی راهبردی در توسعه پایدار روستایی"
  هادی ویسی، حسین محمودی
  اولین همایش ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار، صفحات:192-192، 1386
 16. "بررسی نگرش مصرف کنندگان به محصولات ارگانیک. دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران"
  حسین محمودی، هومان لیاقتی
  دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران گرگان، 1386
 17. "اهمیت و ضرورت صنعت طیور ایران"
  حسین محمودی، فرشاد گودرزی، عبدالمجید مهدوی دامغانی
  نخستین همایش ملی دانشجویی صنعت طیور ایران، 1386
 18. "CONSUMERS DEMANDS AND PREFERENCES FOR ORGANIC FOODS A SURVEY STUDY IN MASHHAD IRAN"
  حسین محمودی، محمد قربانی، هومان لیاقتی
  3rd QLIF Congress Improving Sustainability in Organic and Low Input Food Production Systems، 1385
 19. "مروری بر وضعیت کشاورزی ارگانیک در ایران"
  حسین محمودی، هومان لیاقتی، جعفر کامبوزیا
  نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، 1385
 20. "پژوهشی پیرامون منابع آلاینده رودخانه های استان مازندران ( با ت کید بر چند رودخانه ی مهم)"
  حسین مصطفوی، حسین محمودی
  روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی، 1384
 21. "تعاونی ها، جایگاهی مستعد برای توسعه کارآفرینی"
  حسین محمودی، شبنم وثوقی
  اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال و توسعه، 1384
 22. "نقش یادگیری خودگردان در آموزش مداوم"
  حسین محمودی، غلامحسین زمانی
  آموزش بزرگسالان، 1382
 23. "کاربرد نظریه های رفتارگرایی و ناسازگاری شناختی در ترویج کشاورزی"
  حسین محمودی، شیروان نوری
  علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، 1382
 24. "بخش خصوصی، جایگاهی مستعد برای جذب فرهیختگان کشاورزی"
  حسین محمودی، غلامحسین زمانی
  اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه ملی، 1382
 25. "کارگاه آموزشی مشارکتی روش مستعد برای اموزش محیط زیست"
  هومان لیاقتی، حسین محمودی، رضا نیک دخت
  نخستین همایش ملی تخصصی آموزش محیط زیست، 1382
 26. "کارگاه آموزشی مشارکتی، روشی مستعد در آموزش محیط زیست"
  حسین محمودی، رضا نیکدخت، هومان لیاقتی
  نخستین همایش ملی تخصصی آموزش محیط زیست، 1382
 27. "بینش مجموعه نگری در تحقیقات ، شاهراه توسعه کشاورزی"
  حسین محمودی، غلامحسین زمانی
  همایش راهکارهای کشاورزی پایدار در ایران، 1381