Faculty Profile

محسن طالب زاده

استادیار

محسن طالب زاده

علوم تربیتی و روان‌شناسی / رهبری و توسعه آموزشی

Research Faculty

ارتباط با صنعت

  1. مطالعه تطبیقی ابعاد مختلف آموزش خانواده در کشورهای گوناگون و ارائه الگویی مناسب برای آموزش خانواده در ایران
    1383
  2. بررسی میزان تحقق اهداف گروههای پیگیر سواد در نهضت سوادآموزی شهر تهران از دیدگاه راهنمایان آموزشیاران و فراگیران گروه های پبگیر
    1382