Faculty Profile

مهدی جلیلی قاضی زاده

دانشیار

مهدی جلیلی قاضی زاده

علوم محیطی / فناوری های محیط زیست

Research Faculty

ارتباط با صنعت

 1. تهیه دستورالعمل طراحی، ساخت و جانمایی اتاقک جایگاه نگهداری و مخازن جمع آوری پسماند در داخل ساختمان ها
  1399
 2. طراحی مفهمومی سیستم مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه تولیدی در استان یزد
  1398
 3. انجام خدمات نمونه برداری و آزمایشگاهی در رودخانه سرنی
  1395
 4. انجام خدمات تکمیلی نمونه برداری و آزمایشگاهی در رودخانه سرنی
  1395
 5. طراحی مفهومی سیستم مدیریت پسماندهای صنعتی خطرناک و غیر خطرناک تولیدی منطقه ویژه اقتصادی انرزی پارس
  1395
 6. انجام خدمات نمونه برداری و آزمایشگاهی در رودخانه شفا رود
  1394
 7. مکان یابی مجتمع مدیریت پسماند صنعتی خطرناک و غیر خطرناک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و اخذ تاییدیه ها و مجوزهای لازم از کلیه سازمان ها، ارگانها و نهادهای مرتبط با موضوع از جمله سازمان حفاظت محیط زیست کشور
  1394
 8. انجام خدمات نمونه برداری و آزمایشگاهی مطالعات مرحله اول طرح نیروگاه آبی دو هزار
  1393