Faculty Profile

نغمه مبرقعی دینان

دانشیار

نغمه مبرقعی دینان

علوم محیطی / محیط زیست

Articles Faculty

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Comparison of two biophysical indicators under different landscape complexity"
  Maryam Yousefi Bardaskan, Asef Darvishi, Tello Enric, Shahindokht Barghjelveh, Naghmeh Mobarghaee dinan, Marull Joan
  ECOLOGICAL INDICATORS, Vol. 124, 2021
 2. "site selection of a waste incineration plant using integrated fuzzy - ANP and weighted sum - ANP Qazvin Province, Iran"
  Naghmeh Mobarghaee dinan, Mostafa Keshtkar, Zahra Mokhtari
  International Journal of Environment and Waste Management, Vol. 25, No 3, pp.381-394, 2020
 3. "Decision support tools for wind and solar farm site selection in Isfahan Province, Iran"
  Mojtaba Barzehkar, Kevin E. Parnell, Naghmeh Mobarghaee dinan, Graham Brodie
  Clean Technologies and Environmental Policy, 2020
 4. "An energy-landscape integrated analysis to evaluate agroecological Scarcity"
  Maryam Yousefi Bardaskan, Asef Darvishi, Roc Padro, Shahindokht Barghjelveh, Naghmeh Mobarghaee dinan, Joan Marull
  SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, Vol. 739, pp.1-9, 2020
 5. "Effects of dynamic land use/land cover change on water resources and sediment yield in the Anzali wetland catchment, Gilan, Iran"
  Helen Aghsaei, Naghmeh Mobarghaee dinan, Ali Moridi, Zahra Asadolahi, Majid Delavar, Fohrer Nicola, Paul Daniel Wagner
  SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, Vol. 712, No 1, pp.1-11, 2020
 6. "Scenario-based estimation of catchment carbon storage: linking multi-objective land allocation with InVEST model in a mixed agriculture-forest landscape"
  Rahmatollah Niakan Lahiji, Naghmeh Mobarghaee dinan, Houman Liaghati, Hamidreza Ghaffarzadeh, Alireza Vafaeinejad
  Frontiers of Earth Science, Vol. 14, No 3, pp.637-646, 2020
 7. "Landfill site selection using GIS-based multi-criteria evaluation (case study: SaharKhiz Region located in Gilan Province in Iran)"
  Mojtaba Barzehkar, Naghmeh Mobarghaee dinan, Samaneh Mazaheri, Rohollah Moosavi Tayebi, Graham Ian Brodie
  SN Applied Sciences, Vol. 1, 2019
 8. "Assessing the effectiveness of air pollution control programs in Tehran using air quality trend analysis"
  Zohreh Khorasanian, Naghmeh Mobarghaee dinan, Saeed Soofi Zadeh, ریحانه رسول زاده
  علوم محیطی, Vol. 17, No 1, pp.239-252, 2019
 9. "The Application of Strategic Environmental Assessment in Regional Planning and Practice Sahand Region"
  Mohammad hosein Sharifzadegan, Pouya Joudi Gol lar, Naghmeh Mobarghaee dinan
  آرمانشهر, Vol. 18, No 10, pp.159-170, 2017
 10. "Environmental capability evaluation for unclear power plant site selection a case study of Sahar Khiz Region in Gilan province Iran"
  Mojtaba Barzehkar, Naghmeh Mobarghaee dinan, Amir Salemi
  Environmental Earth Sciences, Vol. 75, No 12, pp.1-15, 2016
 11. "Survey of qualitative conditions and seasonal variation of the urban watercourses pollutants"
  Hamideh Hamedi, Naghmeh Mobarghaee dinan, Saeed Soofi Zadeh, سید عباس رسولی
  journal of materials and environmental science, Vol. 6, No 2, pp.322-332, 2015
 12. "the effect of gross domestic product and energy consumption on water pollution in Iran"
  Houman Liaghati, حلیمه جهانگرد, Naghmeh Mobarghaee dinan
  فصلنامه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی, Vol. 11, No 4, pp.73-80, 2014
 13. "the incorporation of reciprocal effect environmental and economic ones in process of commercial decisions"
  غلامحسین شرزه ای , افسانه نعیمی فر, Naghmeh Mobarghaee dinan
  International Journal of Trade Economics and Finance, Vol. 3, No 1, pp.30-34, 2012
 14. "Evaluation of Improving conditions on recreational Value of Natural Ecosystems case study Mountaious Zone of Darakeh in North of Tehran"
  افسانه نعیمی فر, Houman Liaghati, Naghmeh Mobarghaee dinan, محمد مجابی
  WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL, No 12, pp.64-72, 2011
 15. "City Development Strategy As a tool to improving the Urban Environmental Quality"
  Naghmeh Mobarghaee dinan
  world acedemy engineering and technology, Vol. 62, 2010
 16. "پایداری بوم شناختی در بازگشت انرژی به سرمایه و تبیین ارتباط ان با سیمای سرزمین"
  مریم یوسفی بردسکن، شهین دخت برق جلوه، آصف درویشی، نغمه مبرقعی دینان
  بوم شناسی کشاورزی،
 17. "ارزشگذاری پیامدهای رشد شهری بر خدمت اکوسیستمی ذخیره کربن"
  نغمه مبرقعی دینان
  سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی(کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم طبیعی)،
 18. "پایداری بوم شناختی در بازگشت انرژی به سرمایه و تبیین ارتباط آن با ساختار سیمای سرزمین کشاورزی (مطالعه موردی استان قزوین)"
  مریم یوسفی بردسکن، شهین دخت برق جلوه، آصف درویشی، نغمه مبرقعی دینان
  بوم شناسی کشاورزی،
 19. "برنامه ریزی خدمات سیمای سرزمین رود-دره ی شهری مورد مطالعه تهران - دالان رود-دره ی فرحزاد"
  شهین دخت برق جلوه، نغمه مبرقعی دینان، نجمه جهانی
  فصلنامه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی،
 20. "استفاده از روش اندازه شبکه موثر در ارزیابی کیفی مناطق حفاظتی تحت مدیریت (مورد مطالعه: استان قزوین)"
  آصف درویشی، نغمه مبرقعی دینان، مریم یوسفی بردسکن، شهین دخت برق جلوه
  محیط شناسی، نسخه 46، شماره 4، صفحات:539-554، 1399
 21. "ارزشیابی پیامدهای رشد شهری بر خدمت اکوسیستمی ذخیره کربن(مطالعه موردی زیرحوزه های آبریز شهر کرج)"
  ساره السادات سجادی قائم مقامی، رومینا سیاح نیا، نغمه مبرقعی دینان، مجید مخدوم فرخنده
  سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی(کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم طبیعی)، شماره 1، صفحات:20-37، 1399
 22. "ارزشگذاری پیامدهای رشد شهری بر خدمت اکوسیستمی ذخیره کربن (مطالعه موردی: زیر حوزههای آبریز شهر کرج)"
  ساره السادات سجادی قائم مقامی، رومینا سیاح نیا، نغمه مبرقعی دینان، مجید مخدوم فرخنده
  سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، شماره 12، صفحات:20-37، 1399
 23. "بررسی اثر آشفتگیهای اقتصادی- اجتماعی ناشی از فعالیتهای انسانی بر عملکرد بوم شناختی سیمای سرزمین با استفاده از شاخصHANNP9 منطقه مورد مطالعه: استان قزوین"
  آصف درویشی، مریم یوسفی بردسکن، نغمه مبرقعی دینان
  محیط زیست طبیعی، نسخه 73، شماره 3، صفحات:471-484، 1398
 24. "بررسی تغییرات بوم سازگان با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین و ترسیب کربن شهر تهران"
  میر سعید محقق، نغمه مبرقعی دینان، علیرضا وفائی نژاد، سهیل سبحان اردکانی، سید مسعود منوری
  محیط شناسی، نسخه 46، شماره 1، صفحات:1-18، 1398
 25. "مدلسازی خطر پذیری الودگی ابهای زیر زمینی حوزه آبریز جنوب دریاچه نمک با استفاده از روش های آماریDRASTIC و DRASTIC-P"
  جواد صمدی، نغمه مبرقعی دینان
  علوم و تکنولوژی محیط زیست، نسخه 22، شماره 1، صفحات:1-22، 1398
 26. "برنامه ریزی فضایی منطقه ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی"
  حسن اسماعیل زاده، نغمه مبرقعی دینان، مهرداد کاشف مبارکه، نعمت الله اکبری
  پژوهش های برنامه و توسعه، نسخهشماره 4، صفحات:67-90، 1398
 27. "ارزیابی و برنامه ریزی فضایی پیوستگی بوم شناختی سیمای سرزمین در راستای مدیریت تنوع زیستی(منطقه مورد مطالعه: استان قزوین)"
  آصف درویشی، نغمه مبرقعی دینان، شهین دخت برق جلوه، مریم یوسفی بردسکن
  بوم شناسی کاربردی، نسخهشماره 1، صفحات:15-29، 1398
 28. "ارزیابی پذیرش سازگاری با خشکسالی به کمک نظریه عمل منطقی مورد مطالعه: کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری"
  وحید یگانگی دستگردی، محمدحسین شریف زادگان، نغمه مبرقعی دینان
  مهندسی و مدیریت آبخیز، نسخه 12، شماره 4، صفحات:941-952، 1398
 29. "جایگاه مبانی نظریه اخلاق زمین در پایش اثرات هیدرولوژیکی پروژه های عمرانی"
  وحید جودکی، رسول اجل لوییان، نغمه مبرقعی دینان، عبدالله سهرابی بیدار، علی عالی انوری
  زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران)، نسخه 12، شماره 4، صفحات:123-143، 1398
 30. "ارزیابی کیفیت مواجهه با خشکسالی در برنامه های منطقه ای - مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری"
  وحید یگانگی دستگردی، محمدحسین شریف زادگان، نغمه مبرقعی دینان
  آبیاری و زهکشی، نسخه 13، شماره 4، صفحات:1130-1140، 1397
 31. "ارزیابی فضایی آسیب پذیری بخش کشاورزی نسبت به خشکسالی (مطالعه موردی استان چهار محال و بختیاری)"
  وحید یگانگی دستگردی، محمدحسین شریف زادگان، نغمه مبرقعی دینان
  آبیاری و زهکشی، نسخه 13، شماره 4، صفحات:1141-1152، 1397
 32. "سنجش اثربخشی عملکرد سازمانی برای سازگاری با خشکسالی مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری"
  وحید یگانگی دستگردی، محمدحسین شریف زادگان، نغمه مبرقعی دینان
  آبیاری و زهکشی، نسخهشماره 13، صفحات:1352-1362، 1397
 33. "ارزیابی توانا محیط زیست برای انتخاب ساخت گاه نیروگاه هسته ای با ترکیب منطق بولین - فازی (مطالعه موردی منطقه سحر خیز استان گیلان)"
  مجتبی برزه کار، نغمه مبرقعی دینان، امیر سالمی، حسن رمضانی
  علوم و تکنولوژی محیط زیست، نسخه 21، شماره 2، صفحات:83-100، 1397
 34. "ارایه الگوی پیشنهادی برای پایش برنامه آمایش استان ها (مطالعه موردی: استان قزوین)"
  نغمه مبرقعی دینان، هلن اقصائی، شهین دخت برق جلوه
  محیط زیست و توسعه، نسخه 10، شماره 19، صفحات:99-110، 1397
 35. "بررسی ترجیحات کشاورزان به منظور مشارکت در برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم (PES) حوضه آبخیز دشت قزوین"
  سارا عطایی، سید ابوالقاسم مرتضوی، صادق خلیلیان، نغمه مبرقعی دینان
  محیط شناسی، نسخه 45، شماره 2، صفحات:349-359، 1397
 36. "تبیین مفهوم خدمات اکوسیستم راهکار اجتناب از مساله محاسبه مضاعف در ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی"
  زهرا اسد اللهی، نغمه مبرقعی دینان، مصطفی کشتکار
  محیط زیست و توسعه، نسخهشماره 18، صفحات:93-103، 1396
 37. "بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهرستان الهیجان وپیش بینی تغییرات آتی آن با مدل LCM"
  رحمت اله نیاکان لاهیجی، نغمه مبرقعی دینان، هومان لیاقتی، حمید رضا غفارزاده، علیرضا وفائی نژاد
  پژوهش های محیط زیست، نسخهشماره 17، صفحات:81-94، 1396
 38. "ارزیابی پتانسیل آلودگی آبهای زیر زمینی کاشان و حساسیت آن به آلاینده های کشاورزی"
  جواد صمدی، نغمه مبرقعی دینان
  پژوهشهای کاربردی در علوم زمین، شماره 7، صفحات:11-16، 1396
 39. "چارچوب بهسازی منظر حاشیه رودخانه های شهری بر اساس خدمات اکوسیستم موردپژوهی رودخانه سفیدرود آستانه اشرفیه"
  سیدحسن تقوائی، شایسته علی دوست لسکوکلایه، نغمه مبرقعی دینان
  نامه معماری و شهرسازی، نسخه 10، شماره 19، صفحات:77-91، 1396
 40. "بررسی تحلیلی جایگاه آموزش عالی محیط زیست در ایران، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار"
  هومان لیاقتی، محمد یزدی، نغمه مبرقعی دینان
  آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، نسخهشماره 4، صفحات:63-76، 1395
 41. "نیازسنجی آموزشهای محیط زیستی در زنان خانه دار (مطالعه موردی منطقه 15 شهرداری تهران )"
  نغمه مبرقعی دینان، آفرین شهریاری
  آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، نسخهشماره 2، صفحات:75-86، 1395
 42. "چارچوب بهسازی منظر حاشیه رودخانه های شهری بر اساس خدمات اکوسیستمی در سفید رود آستانه اشرفیه"
  سیدحسن تقوائی، شایسته علی دوست لسکوکلایه، نغمه مبرقعی دینان
  نامه معماری و شهرسازی، نسخهشماره 19، صفحات:77-91، 1395
 43. "Analytical Investigation of Environmental Higher Education Status in Iran"
  هومان لیاقتی، محمد یزدی، نغمه مبرقعی دینان
  آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، نسخهشماره 4، صفحات:63-75، 1395
 44. "بررسی اثرات فعالیتهای آبخیزداری و لزوم تغذیه مصنوعی شهرستان کاشان بر مهار و ذخیره آبهای سطحی و ارتقا کمی آبهای زیرزمینی"
  جواد صمدی، نغمه مبرقعی دینان، رضا مکنون
  پژوهش های کاربردی در شیمی، نسخهشماره 3، صفحات:46-56، 1395
 45. "ارزیابی و مدیریت ریسک خطاهای انسانی در اتاق کنترل واحدهای نمک زدایی و تقویت فشار گاز مارون به روش هازوپ انسانی"
  کتایون ورشوساز، جانت زنگنه، نغمه مبرقعی دینان، صدیقه موسوی پور
  علوم محیطی، نسخه 13، شماره 4، صفحات:125-136، 1394
 46. "مقایسه ارزش خدمات اکوسیستمی در کشتزارهای رایج و ارگانیک گندم و سیب زمینی در منطقه فریمان"
  منصوره محلوجی، نغمه مبرقعی دینان، پرویز رضوانی مقدم، مهدی پارسا، ناصر شاهنوشی فروشانی، قربانعلی اسدی
  کشاورزی بوم شناختی، نسخهشماره 1، صفحات:151-165، 1394
 47. "پهنه بندی خاک های متاثر از آبیاری با فاضلاب با استفاده از روش درون یابی (مطالعه موردی جنوب شهرستان ری)"
  علی کیانیان، نغمه مبرقعی دینان، سیدحسین هاشمی
  پژوهش های محیط زیست، نسخهشماره 14، صفحات:81-90، 1394
 48. "بررسی و مقایسه قابلیت های روش های معمول ارزیابی اثرات محیط زیستی و روش تصمیم گیری چند معیاره"
  مجتبی برزه کار، نرگس کارگری، نغمه مبرقعی دینان
  انسان و محیط زیست، شماره 36، صفحات:43-54، 1394
 49. "برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در دو توده جنگلی خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی جنگل خیرود نوشهر"
  ضیاءالدین باده یان، زهرا مشایخی، لعبت زبر دست، نغمه مبرقعی دینان
  پژوهش های محیط زیست، نسخهشماره 9، صفحات:147-156، 1392
 50. "برآورد ارزش تفریحی منطقه کوهستانی توچال با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی دو مرحله ای همکن"
  هومان لیاقتی، افسانه نعیمی فرد، نغمه مبرقعی دینان
  محیط شناسی، نسخه 39، شماره 4، صفحات:17-28، 1392
 51. "مروری بر مدل های کاربردی در برنامه ریزی فضای باز با رویکرد حفاظت از ارزش های طبیعی"
  نغمه مبرقعی دینان، فاطمه تربتی
  محیط زیست و توسعه، نسخهشماره 9، صفحات:5-12، 1392
 52. "توسعه شاخص های پایداری شبکه سبزراه ها بر اساس اصول بوم شناسی سیمای سرزمین"
  شهین دخت برق جلوه، نغمه مبرقعی دینان
  علوم و تکنولوژی محیط زیست، نسخه 15، شماره 1، صفحات:51-68، 1391
 53. "ارزیابی عملکرد بوم شناختی دالان رود-دره شهری (تهران دالان رود-دره درکه"
  شهین دخت برق جلوه، نیکو مدقالچی، نغمه مبرقعی دینان
  پژوهش های محیط زیست، نسخهشماره 8، صفحات:91-104، 1391
 54. "ارائه چارچوب روش شناختی به منظور ارزیابی محیطی منطقه ای (REA) و اجرایی نمودن دستور کار محلی 21"
  محمدحسین شریف زادگان، نغمه مبرقعی دینان، پویا جودی گل لر
  فصلنامه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، نسخهشماره 4، صفحات:59-80، 1390
 55. "تلفیق ارزش گذاری اقتصادی و ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران چالش ها و راهکارها"
  فرشته میرزایی، نغمه مبرقعی دینان
  محیط زیست و توسعه، نسخهشماره 5، صفحات:45-54، 1390
 56. "بررسی تاثیر هزینه های ناشی از الودگی هوا در تعیین کارآمد ترین بخشهای اقتصادی - محیط زیستی در فرایند توسعه صادرات"
  نغمه مبرقعی دینان، افسانه نعیمی فر
  فصلنامه محیط شناسی(دانشکده زیست دانشگاه تهران)، نسخه 37، شماره 59، صفحات:149-160، 1389
 57. "امکان سنجی تلفیق دو مقوله ارزیابی آثار توسعه و ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی در ایران"
  نغمه مبرقعی دینان، شهین دخت برق جلوه
  پژوهش های محیط زیست، نسخهشماره 3، صفحات:49-64، 1389
 58. "کاربرد روش دومرحله ای هکمن در بررسی عوامل موثر بر ارزش تفرجی منطقه کوهستانی درکه"
  نغمه مبرقعی دینان
  پژوهش های محیط زیست، نسخهشماره 1، صفحات:43-52، 1388
 59. "تحلیل چند معیاره روشی مناسب برای منظور کردن ارزش خدمات اکوسیستمی در فرایند ارزیابی محیط زیست"
  نغمه مبرقعی دینان
  محیط زیست و توسعه، نسخهشماره 1، صفحات:1-10، 1388
 60. "کاربرد روش دومرحله ای هکمن در بررسی عوامل موثر بر ارزش تفرجی منطقه کوهستانی درکه"
  هومان لیاقتی، نغمه مبرقعی دینان، افسانه نعیمی فر، هدی یزدان پناه
  پژوهش های محیط زیست، شماره 1388
 61. "نقش بوم سازگان جنگلی در حفاظت از منابع آبی و برآورد ارزش این عملکرد در جنگل های خزری ایران مطالعه موردی آبخیز شماره یک در حوضه 45"
  نغمه مبرقعی دینان، غلامعلی شرزه ای، جمال قدوسی
  مجله جنگل ایران- انجمن جنگلبانی ایران، نسخهشماره 3، صفحات:187-196، 1388
 62. "برآورد ارزش کار کرد حفاظت از موادمغذی خاک در اکوسیستم های جنگلی"
  نغمه مبرقعی دینان
  پژوهش های محیط زیست، نسخهشماره 1، صفحات:3-12، 1388
 63. "نقش ساختار و عملکرد اکوسیستم ها در ایجاد ارزش هایاکوسیستمی از دو دیدگاه اکولوزیکی و اقتصادی"
  نغمه مبرقعی دینان
  ویژه نامه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، شماره 36، صفحات:69-74، 1388
 64. "برآورد ارزش عملکرد جذب گاز آلاینده گوگرد دیوکسید توسط اکوسیستم های جنگلی مطالعه موردی جنگل های خیرود کنار نوشهر"
  غلامعلی شرزه ای، نغمه مبرقعی دینان
  فصلنامه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، نسخهشماره 3، صفحات:11-22، 1387
 65. "ارائه الگوی ارزشگذاری مکانی کارکرد جذب گاز دی اکسید کربن ، در جنگل های خزری ایران"
  نغمه مبرقعی دینان، غلامعلی شرزه ای، مجید مخدوم، احمد رضا یاوری، حمید رضا جعفری
  فصلنامه محیط شناسی(دانشکده زیست دانشگاه تهران)، نسخه 35، شماره 51، صفحات:57-68، 1387
 66. "بررسی مقایسه ای ارزیابی استراتژیک محیط زیست و ارزیابی نشانزدهای زیست محیطی و بیان پیش شرطهای لازم برای افزایش اثر بخشی ان"
  نغمه مبرقعی دینان
  محیط و توسعه، شماره 1386
 67. "اموزش عالی محیط زیست در ایران"
  حسین بحرینی، نغمه مبرقعی دینان
  فصلنامه محیط شناسی(دانشکده زیست دانشگاه تهران)، شماره 19، صفحات:52-64، 1376

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

 1. "The Relationship between Land Sustainable Management, Stakeholder Pressure and Change in Ecosystem Services- Khorasan Province, Iran"
  Naghmeh Mobarghaee dinan, Houman Liaghati, Fatemeh Mohebbi
  Tropentag 2019, Filling gaps and removing traps for sustainable resources management, pp.320-320, 2019
 2. "The Relationship between Lands Sustainable Management, Stakeholder Pressure and Change in Ecosystem Services - Khorasan Province, Iran"
  Naghmeh Mobarghaee dinan, Houman Liaghati, Fatemeh Mohebbi
  Tropentag 2019, Filling gaps and removing traps for sustainable resources management, 2019
 3. "Comparison of ecosystem Services Value of Conventional and Organic Farms in Fariman City Iran"
  Naghmeh Mobarghaee dinan, mansoure mahlouji, Houman Liaghati, Reihaneh Rasoolzadeh
  Tropentag 2017-Future Agriculture Social-ecological transitions and bio-cultural shifts, 2017
 4. "An economic Perspective of Water Resource Management in Iran Incentive Based Market"
  Naghmeh Mobarghaee dinan, leila shiva
  Watwe Security and Climate Change Conference, 2017
 5. "Damages investigation caused by oil spill in wetlands using the replacement cost approach Case study Behesht-e-Mashoomeh Qom Iran"
  Naghmeh Mobarghaee dinan, Masoumeh Marvi, ریحانه رسول زاده
  5th Iinternational Ecosummit Ecological Sustainabilty Engineering Change, 2016
 6. "Mainstreaming the Economic Valuation of Ecosystem valuation of ecosystem goods and services for improving the quality of environmental impact assessment in Iran"
  Naghmeh Mobarghaee dinan
  Impact Assessment in the Digital Era, 2015
 7. "using environmental impact assessment and sensivity analysis for feasibility study of road cvostruction through the miankale wetland in north of iran"
  Naghmeh Mobarghaee dinan
  Impact Assessment in the Digital Era, 2015
 8. "Integrated management of forest goods and ecosystem services to achieve sustainability in forest management in the mountainous Zagros forest of Iran"
  هناره خلیانی, محمد نمیرانیان, مجید مخدوم, Naghmeh Mobarghaee dinan
  XXIV IUFRO World Congress, 2014
 9. "assessing the effect of Gross Domestic Product and Energy Consumption on Water Pollution in Iran"
  Houman Liaghati, beatrice knerr, Naghmeh Mobarghaee dinan, افسانه نعیمی فر
  Tropentag 2012-Internationl Research on Food Security Natuural Resource Management and Rural Development, 2012
 10. "Assessing the effect of enviromental costs on trade policies in Iran"
  Houman Liaghati, beatrice knerr, Naghmeh Mobarghaee dinan, افسانه نعیمی فر
  contributions and challenges for a green economy, pp.15-16, 2012
 11. "application of Hickman two stage model in estimation the recreational value of mountainous regions case study"
  Houman Liaghati, afsaneh naemifar, Naghmeh Mobarghaee dinan
  contributions and challenges for a green economy, 2012
 12. "the impact of development policy of final import substitution on air pollutants emission in economic sectors"
  افسانه نعیمی فر, Naghmeh Mobarghaee dinan
  2011 international conference on e-business managment and economics, 2012
 13. "The value of ecosystem services in traditional garden around the city of Gazvin in Iran"
  Naghmeh Mobarghaee dinan
  synthesizing different perspectives on the value of urban ecosystem services, 2011
 14. "valuation of water quality changes in farms of sari city iran"
  افسانه نعیمی فر, Naghmeh Mobarghaee dinan
  Advancing sustainability in a time of crisis isee conference, 2010
 15. "estimating the water conservation value of forest ecosystems"
  Naghmeh Mobarghaee dinan, Houman Liaghati, امیر سامان محسنی
  tropentag 2010 world food system-acontribution from europe, 2010
 16. "CITY DEVELOPMENT STRATEGY AS A TOOL TO IMPROVING THE URBAN ENVIRONMENTAL QUALITY"
  Naghmeh Mobarghaee dinan
  international conference on environmental science and technology, 2010
 17. "The role of ecosystem services valuation in environmental assessment process"
  Naghmeh Mobarghaee dinan
  ecological sutainability and human well-being-ISEE2006, 2006
 18. "The status of higher education in environmental fields in Iran"
  Naghmeh Mobarghaee dinan
  global conference of environmental education, 1997
 19. "the value of ecosystem services in traditional gardens around the city of gazvin in Iran"
  نغمه مبرقعی دینان
 20. "تبیین اصول براورد خسارت ناشی از جنگ بر محیط فیزیکی و بیولوژیکی با توجه به تجاوز عراق به ایران"
  نغمه مبرقعی دینان، محمد یزدی
  همایش بین المللی مطالبات حقوقی - بین المللی دفاع مقدس، صفحات:180-203، 1399
 21. "انواع خسارات محیط زیستی تجاوز عراق به ایران"
  محمد یزدی، نغمه مبرقعی دینان
  همایش بین المللی مطالبات حقوقی - بین المللی دفاع مقدس، صفحات:225-240، 1399
 22. "ارزیابی اثر آشفتگی انسان-مدار بر پیچیدگی سیستم سیمای سرزمین و ارتباط آن با حفاظت تنوع زیستی (مورد مطالعه: استان قزوین)"
  آصف درویشی، نغمه مبرقعی دینان، شهین دخت برق جلوه
  هفدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران، شماره 17 ، صفحات:54-64، 1398
 23. "تحلیل یکپارچه چرخه انرژی در مقیاس فضایی سیمای سرزمین، رویکردی نوین در مفهوم ظرفیت برد (مطالعه موردی: استان قزوین)"
  مریم یوسفی بردسکن، شهین دخت برق جلوه، نغمه مبرقعی دینان
  هفدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران، شماره 17 ، صفحات:43-53، 1398
 24. "ارزیابی راهبردی محیط زیست طرح های توسعه برقآبی در ایران"
  نغمه مبرقعی دینان، طاهره ابراهیمی، مصطفی کشتکار
  شانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران، 1397
 25. "استفاده از مدل SWAT به منظور کمی سازی خدمات اکوسیستمی هیدرولوژیکی در برنامه ریزی مکانی سرزمین"
  هلن اقصائی، نغمه مبرقعی دینان، مریدی علی، زهرا اسدالهی
  کاربرد ارزیابی ابزار ارزیابی آب و خاک در مدیریت منابع آب کشور، 1397
 26. "استفاده از مدل SWAT به منظور کمی سازی خدمات اکوسیستمی هیدرولوژیکی"
  هلن اقصائی، نغمه مبرقعی دینان، علی مریدی، زهرا اسداللهی
  کنفرانس و کارگاه های تخصصی کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور، 1397
 27. "برآورد مکانی ردپای کربن ناشی از سوخت های فسیلی، رهیافتی به منظور هدایت پروژه های توسعه ای به مناطق برخوردار و کاهش فشار ناشی از توسعه"
  نغمه مبرقعی دینان، مجتبی رعنائی قره شاهوردی
  پانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران، 1396
 28. "به کارگیری رهیافت سازگاری اکوسیستم محور در تاب آوری شهری"
  نغمه مبرقعی دینان، زهرا مختاری
  تابآوری محیط زیستی شهرهای ایران، 1396
 29. "مکان یابی نیروگاه بادی در استان قزوین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روشAHP و ادغام آن با منطق فازی"
  مجتبی رعنائی قره شاهوردی، نغمه مبرقعی دینان، مصطفی کشتکار
  دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک، 1395
 30. "مکان یابی استقرار سیستم زباله سوز با استفاده از روش تصمیم گیری چندمتغیره و سیستم اطلاعات جغرافیایی ( منطقه مطالعاتی استان قزوین)"
  مصطفی کشتکار، نغمه مبرقعی دینان، مجتبی رعنائی قره شاهوردی، فاطمه شیرافکن فدیهه
  دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک، 1395
 31. "برنامه ریزی راهبردی استقرار دانشگاه سبز با روش تحلیل SWOT دردانشگاه شهید بهشتی تهران"
  نغمه مبرقعی دینان، لیلا اسکندری
  اولین همایش ملی دانشگاه سبز، 1395
 32. "فن آوری نانو و بررسی اثرات آن بر محیط زیست و نقش آن در توسعه پایدار"
  مریم شاهنظری، نغمه مبرقعی دینان
  اولین همایش سراسری توسعه پایدار در نانو مواد، نانو ساختار و نانو تکنولوژی، 1395
 33. "چارچوب بهسازی منظر حاشیه رودخانه های شهری با توجه به خدمات اکوسیستم"
  سیدحسن تقوائی، نغمه مبرقعی دینان، شایسته علی دوست لسکوکلایه
  دومین همایش ملی معماری منظر، صفحات:60-60، 1395
 34. "اقتصاد سبز ،گذرگاه تحقق اقتصاد مقاومتی"
  نغمه مبرقعی دینان
  کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست، 1395
 35. "جایگاه علوم محیط زیست در آموزش عالی ایران"
  محمد یزدی، نغمه مبرقعی دینان
  کنگره ملی آموزش عالی ایران1395، صفحات:1-6، 1395
 36. "اثرات اقتصادی آلودگی هوا"
  نغمه مبرقعی دینان، هلن اقصائی، مریم یوسفی بردسکن، آصف درویشی
  چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، 1394
 37. "لزوم همخوانی جمعیت کشور با توان زیستی و ردپای اکولوژیکی"
  نادیا عباسپور تهرانی، نغمه مبرقعی دینان
  اولین همایش سراسری خانواده سالم، جمعیت و توسعه پایدار، 1394
 38. "خسارات ناشی از آلودگی هوا و روش های اقتصادی براورد آن"
  نغمه مبرقعی دینان
  همایش علمی- دانشجویی هوای پاک، 1393
 39. "توسعه سرمایه گذاری در صنعت بازیافت، گامی موثر در تحقق اقتصاد سبز"
  نغمه مبرقعی دینان
  اولین همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت بازیافت، 1393
 40. "آسیب شناسی برنامه های پیشین توسعه از منظر محیط زیست"
  نغمه مبرقعی دینان
  همایش ملی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای، 1393
 41. "نقش خدمات اکوسیستمی در بهبود ارزیابی راهبردی محیط زیست"
  نغمه مبرقعی دینان، ندا میری کرم
  دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی، 1393
 42. "بررسی نحوه محاسبات در تعیین سهم فضای سبز شهری در جذب دی اکسید کربن تولیدی ناشی از مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی"
  نغمه مبرقعی دینان، محمدعلی توکلی، رقیه صمدی
  دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت و حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار، 1393
 43. "بررسی روند افزایش آلودگی نوری در استان تهران در بازه زمانی بیست و یک ساله با استفاده از تصاویر ماهواره ای"
  محمدصادق نیکنام، نغمه مبرقعی دینان، جواد فرج لو
  اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، 1393
 44. "ارزیابی، برنامه ریزی و تحلیل اثرات سوئ زیست محیطی توسعه صنایع پتروشیمی در ایران با تاکید بر ارزیابی ریسک مخاطرات بهداشتی"
  جواد فرج لو، نغمه مبرقعی دینان، محمدصادق نیکنام
  اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، 1393
 45. "ارزیابی مخاطرات موجود در پارک ملی دریاچه ارومیه و ارایه راهکارهایی برای برون رفت از بحران"
  فرزاد مهرجو، نغمه مبرقعی دینان، شهین دخت برق جلوه
  اولین همایش ملی محیط زیست صنعت و اقتصاد، 1392
 46. "ارزیابی مخاطرات موجود در پارک ملی دریاچه ارومیه و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران"
  فرزاد مهرجو، نغمه مبرقعی دینان، شهین دخت برق جلوه
  اولین همایش ملی محیط زیست صنعت و اقتصاد، 1392
 47. "استفاده از نظریه مجموعه های فازی به منظور توسعه شاخص های ارزیابی زیست محیطی برای نیروگاه های حرارتی"
  نغمه مبرقعی دینان، سامره حیدری
  یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی، 1392
 48. "مکان یابی لندفیل با استفاده از عوامل اقلیمی و توپوگرافی برای جلوگیری از نشت شیرابه در آب های زیرزمینی"
  فائزه حسین آبادی، نغمه مبرقعی دینان
  سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، 1392
 49. "مروری بر استفاده از انواع منعقد کننده های طبیعی در فرآیند تصفیه آب و فاضلاب"
  مینا آقابابائی شهرستانی، سیدحسین هاشمی، نغمه مبرقعی دینان
  سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، 1392
 50. ""
  مینا آقابابائی شهرستانی، سیدحسین هاشمی، نغمه مبرقعی دینان
  سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، 1392
 51. "مروری بر مقایسه استفاده از انواع منعقد کننده های طبیعی و شیمیایی در فرآیند تصفیه آب و فاضلاب"
  مینا آقابابائی شهرستانی، سیدحسین هاشمی، نغمه مبرقعی دینان
  همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران، 1392
 52. "مماری سبز راهکاری جهت حفظ اکولوژی شهری و کاهش آلودگی هوا"
  زهره خراسانیان، نغمه مبرقعی دینان
  همایش معماری پایدار و توسعه شهری، 1392
 53. "تاثیر انرژی های تجدید پذیر بر کاهش آلودگی هوا"
  زهره خراسانیان، نغمه مبرقعی دینان
  اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک، 1392
 54. "سیستم های برق خورشیدی راهکاری نوین جهت کاهش آلودگی هوا"
  زهره خراسانیان، نغمه مبرقعی دینان
  اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک، 1392
 55. "نقش خدمات اکوسیستمی در کارکرد و عملکرد کشاورزی"
  مسیح بهشتی مارنانی، هادی ویسی، کورس خوشبخت، نغمه مبرقعی دینان، مجید دکامین
  دهمین ارزیابی اثرات محیط زیستی، شماره 10 ، صفحات:27-28، 1391
 56. "بررسی اثرات آلودگی هوا ناشی از ترافیک شهری بر سلامت شهروندان تهران"
  زهره خراسانیان، نغمه مبرقعی دینان
  اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، 1391
 57. "applying the management strategies to improving the quality of urban watercourse"
  حمیده حامدی، نغمه مبرقعی دینان، سیدعباس رسولی، نسترن رازقی
  اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن، 1391
 58. "assessment of damage caused to ecosystem services by an oil pipeline karkheh producted area Khuzestan)"
  مونا یحیی، نغمه مبرقعی دینان
  اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن، 1391
 59. "ممیزی علوم محیط زیست در ایران"
  نغمه مبرقعی دینان، مجید مخدوم، ساناز صنایع گلدوز، لعبت زبردست
  دومین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور (راهکارها و موانع اجرایی برنامه پنجم توسعه)، 1391
 60. "کاربرد روش ترکیب خطی وزنی(WLC) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در مکان یابی محل دفن پسماند های شهری"
  نغمه مبرقعی دینان، ناهید قاسم پور
  دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، 1391
 61. "ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) مکان های دفن پسماند بر روی اب های زیر زمینی"
  علی بالاتی، نغمه مبرقعی دینان، جواد بیات
  دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، 1391
 62. "تبیین لزوم تلفیق ملاحظات محیط زیستی در برنامه ریزی شهری"
  شهیندخت برق جلوه، نغمه مبرقعی دینان
  دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، 1391
 63. "استفاده از ارزیابی چرخه حیات در مدیریت مواد زاید جامد"
  نغمه مبرقعی دینان، لیلا مصلح
  دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، 1391
 64. "تبیین لزوم تلفیق ملاحظات محیط زیستی در برنامه ریزی شهری و معرفی ابزارهای موجود در این زمینه"
  نغمه مبرقعی دینان، شهین دخت برق جلوه
  دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، شماره دومين ، 1391
 65. "ارزش های اقتصادی تالاب ها، شاخص ها و معیارها و مروری بر تجارب کشور"
  نغمه مبرقعی دینان
  همایش علمی تخصصی تالاب ها، تحلیلی بر علل پایداری و ناپایداری، 1391
 66. "استفاده مجدد از رواناب های شهری"
  حمیده حامدی، نغمه مبرقعی دینان
  ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، 1391
 67. "معرفی اثرات محیط زیستی ناشی از زهاب اسیدی معادن زغال سنگ و راهکارهای کنترل آن"
  مینا آقا بابایی، نغمه مبرقعی دینان
  ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، 1391
 68. "بررسی آلاینده های آب در طول چرخه حیات آنها برای مصارف کشاورزی"
  زهره خراسانیان، نغمه مبرقعی دینان، طاهره ابراهیمی
  ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، 1391
 69. "بررسی آلودگی آب در خلیج فارس و اثرات زیست محیطی آن"
  طاهره ابراهیمی، محسن نوروزی، نغمه مبرقعی دینان
  ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، 1391
 70. "استفاده از پرندگان به عنوان شاخصهای زیستی در بررسی وجود فلزات سنگین در اکوسیستمهای تالابی"
  جواد بیات، نغمه مبرقعی دینان، علی بالاتی
  اولین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها، 1391
 71. "بررسی اثرات احداث سدبر زیست بوم ها و ارائه راهکارهایی به منظور کنترل اثرات"
  جواد بیات، نغمه مبرقعی دینان، علی بالاتی
  اولین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها، 1391
 72. "آلودگی رواناب های شهری و ارائه ی مناسب ترین اقدامات مدیریتی در کنترل آنها"
  حمیده حامدی، نغمه مبرقعی دینان، سید عباس رسولی، نسترن رزاقی
  همایش ملی جریان و آلودگی آب، 1391
 73. "تحلیلی بر قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت پسماند در ایران"
  نغمه مبرقعی دینان، هدی یزدان پناه
  اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند، 1391
 74. "تلفیق ارزشگذاری اقتصادی و ارزیابی اثرات محیط زیستی مزایا و معایب"
  فرشته میرزایی، نغمه مبرقعی دینان
  نهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی مزایا و معایب، 1390
 75. "اموزش عالی محیط زیست در ایران، جالشهای موجود و چشم انداز اینده"
  نغمه مبرقعی دینان
  همایش ملی کاربرد علوم زمین درتحقیقات بنیادی کشور، 1390
 76. "نقش داده های فضایی در افزایش دقت و صحت ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی"
  نغمه مبرقعی دینان
  فضا و محیط زیست، 1390
 77. "معرفی ارزشهای بازاری و غیر بازاری منابع آبی"
  نغمه مبرقعی دینان
  دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران، شرکت آب منطقه ای زنجان، 1390
 78. "بررسی اثرات زیست محیطی پروژه های معدنکاری و روش های ارزیابی آن ها"
  نسترن رازقی، نغمه مبرقعی دینان
  پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، 1390
 79. "بررسی اثرات زیست محیطی پروژه های معدن کاوی و روشهای ارزیابی آنها"
  نغمه مبرقعی دینان، نغمه رازقی
  پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، 1390
 80. "ارزیابی اثرات زیست محیطی آلودگی هوا در صنعت پالایش نفت"
  زهرا جعفری بیدهندی، ضحی جعفری، نغمه مبرقعی دینان
  پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، 1390
 81. "چرا به اقتصاد محیط زیست نیازمندیم"
  هومان لیاقتی، نغمه مبرقعی دینان، عبدالمجید مهدوی دامغانی
  همایش اقتصاد محیط زیست، 1389
 82. "لزوم تحقق مدیریت یکپارچه محیط زیست شهری"
  نغمه مبرقعی دینان
  نخستین همایش توسعه شهری پایدار، 1389
 83. "تحقق مدیریت یکپارچه محیط زیست شهری"
  نغمه مبرقعی دینان
  نخستین همایش توسعه شهری پایدار، 1389
 84. "بررسی مفهوم ارزش مواهب زیستی و نقش آن در حفاظت محیط زیست"
  نغمه مبرقعی دینان
  همایش بین المللی روز جهانی فلسفه، 1389
 85. "اقتصاد سبز و نقش آن در حل مشکلات کنونی محیط زیست جهان"
  نغمه مبرقعی دینان
  چهارمین کنفرانس ملی روزجهانی محیط زیست، 1389
 86. "اخلاق و الگوی مصرف منابع طبیعی از دیدگاه اسلام و تاثیر آن بر محیط زیست"
  نغمه مبرقعی دینان
  چکیده مقالات سازمان حفاظت محیط زیست ( همایش ارزش ها و اخلاق زیست محیطی در اسلام )، 1388
 87. ") اخلاق و الگوی مصرف منابع طبیعی از دیدگاه اسلام و تاثیر آن بر محیط زیست"
  نغمه مبرقعی دینان
  همایش ارزشها و اخلاق زیست محیطی در اسلام، 1388
 88. "چگونگی برآورد میزان غبار جذب شده توسط پوشش گیاهی و معرفی روش های ارزش گذاری اقتصادی این عملکرد"
  نغمه مبرقعی دینان
  سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، 1388
 89. "چگونگی کاربرد ارزش گذاری اقتصادی منابع زیستی در ارزیابی اثرات توسعه بر محیط و تحلیلهای هزینه منفعت"
  نغمه مبرقعی دینان
  ششمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران، 1387
 90. "نقش درختان در جذب ذرات معلق هوا و چگونگی برآورد ارزش این عملکرد"
  نغمه مبرقعی دینان
  دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست (اثر انرژی در تغییرات اقلیم و محیط زیست)، 1387
 91. "- تعیین ارزش خدمات اکوسیستمی گامی به سوی توسعه پایدار"
  نغمه مبرقعی دینان
  اولین کنفرانس روز جهانی محیط زیست، 1386