Faculty Profile

امید شکری

استادیار

امید شکری

علوم تربیتی و روان‌شناسی / روانشناسی تربیتی تحولی

Articles Faculty

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Investigating the role of gender moderator in the effectiveness of the Iranian positive youth development package on the components of social- emotional health"
  Sahar Pahlavan Neshan, Shahla Pakdaman, Saeed Ghanbari, Shahriar Shahidi, Omid Shekari
  Iranian Journal of Health Psychology, Vol. 4, No 2, pp.29-46, 2021
 2. "the concept of wisdom in iranain society"
  Mahdi Dasta, Omid Shekari, Shahla Pakdaman, Jalil Fath Abadi
  تحقیقات فرهنگی ایران, Vol. 13, No 3, pp.69-99, 2020
 3. "The Role of Individual and Social Variables in Predicting Body Dissatisfaction and Eating Disorder Symptoms among Iranian Adolescent Girls An Expanding of the Tripartite Influence Model"
  Shima Shahyad, Omid Shekari, Shahla Pakdaman, seyyed hasan saadat
  EUROPEAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY, Vol. 28, No 1, pp.99-104, 2018
 4. "The mediating role of Time Perspective in relationship betweenself efficacy and tendency toward substance abuse in Female Adolesents"
  Maryam Shafikhani, Fatemeh Bagherian, Omid Shekari
  مجله روانشناسی - انجمن روانشناسی ایران, Vol. 12, No 1, pp.208-231, 2018
 5. "Prediction of Social Comparison Based on Perfectionism, Self-Concept Clarity, and Self-Esteem"
  Mahdi Dasta, Omid Shekari, Shahla Pakdaman, Jalil Fath Abadi
  Iranian Red Crescent Medical Journal, Vol. 4, No 19, pp.1-8, 2017
 6. "The Mediating Role of Social-Emotional and Cognitive Skills in Relationship between Home and Preschool Learning Environmentsts with Language Development of 5 and 6 Year-Old Children"
  AZAR FARZIN YASAMI, Omid Shekari
  MAN IN INDIA, Vol. 2, No 97, pp.123-146, 2017
 7. "A Preliminary Study Suggesting Similar Relationships Between Impulsivity and Severity of Problematic Internet Use in Male and Female Iranian College Students"
  Omid Shekari, Marc N. Potenza, Mohammad Sanaee pur
  International Journal of Mental Health and Addiction, Vol. 12, No 2, pp.277-287, 2017
 8. "the relation between marital adjustment and posttraumatic growth in infertile couples the mediatory role of religious coping strategies"
  Seyyedefateme Ghafoorisabzevari, Saeed Ghanbari, Hajar Falahzade, Omid Shekari
  فصلنامه باروری و ناباروری, Vol. 4, No 17, pp.221-229, 2016
 9. "Prediction of body image disfunction from self- esteem thin- ideal internalization and appearance- related social comparison"
  Shima Shahyad, Shahla Pakdaman, Omid Shekari
  INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION, Vol. 2, No 3, pp.65-69, 2015
 10. "Academic Stress as A Health Measure and Its Relationship to Patterns of Emotion in Collectivist and Individualist Cultures Similarities and Differences"
  Kari Trost, Mohammad Naghy Farahani, Shane MacDonald, Reza Kormi Nouri, Omid Shekari
  International Journal for the Psychology of Religion, No 2, pp.92-104, 2015
 11. "Study of the Effective Factors on the University Students Underachievement in English Language Learning"
  reyhaneh ghadirzadeh, fariba hashtroudi, Omid Shekari
  Iranian Journal of Applied Linguistics, Vol. 6, No 11, pp.122-129, 2013
 12. "Demotivating Factors for English Language Learning Among University Students"
  Reyhaneh Ghadirzadeh, Fariba Pourabolfathe Hashtroudi, Omid Shekari
  JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (MSRT BLACKLIST), Vol. 8, No 2, pp.189-195, 2012
 13. "رابطه خوش بینی و آشفتگی روانشناختی در دانشجویان نقش میانجی گر کنترل تحصیلی آگاهانه"
  ساره فردافشاری، حسین پورشهریار کلشتری، امید شکری، جلیل فتح آبادی
  مطالعات آموزش و یادگیری،
 14. "اتر بازگشت پذیری انتخاب بر تغییر نگرش در ناهماهنگی شناختی، پارادایم انتخاب آزاد"
  روح الله منصوری سپهر، محمود حیدری، فاطمه باقریان، امید شکری
  فصلنامه روان شناسی کاربردی،
 15. "ساخت بسته توانمندسازی روانی و اثربخشی آن بر رفتارهای سبک زندگی تحصیلی سلامت محور دانشجویان"
  الهام کوشکی، سعید قنبری، امید شکری، جلیل فتح آبادی
  فصلنامه روانشناسی تحولی-روانشناسان ایرانی،
 16. "ساخت بسته توانمندسازی روانی و اثربخشی آن بر سبک زندگی تحصیلی سلامت محور دانشجویان"
  جلیل فتح آبادی، الهام کوشکی، سعید قنبری، امید شکری
  فصلنامه روانشناسی تحولی-روانشناسان ایرانی،
 17. "اثربخشی بسته تحول مثبت نوجوانی ایرانی بر شایستگی هیجانی-اجتماعی نوجوانان"
  سحر پهلوان نشان، شهلا پاکدامن، سعید قنبری، شهریار شهیدی، امید شکری
  روانشناسی تحولی،
 18. "تدوین و اعتبارسنجی مدل تحول مثبت نوجوانی ایرانی"
  سحر پهلوان نشان، شهلا پاکدامن، سعید قنبری، شهریار شهیدی، امید شکری
  فصلنامه روان شناسی کاربردی،
 19. "بازنمایی ادراک اساتید دانشگاه از خرد: یک بررسی پدیدارشناسانه"
  مهدی دستا، امید شکری، شهلا پاکدامن، جلیل فتح آبادی
  روانشناسی تحولی،
 20. "حمایت هیجانی و حمایت آموزشی در کلاس درس: اثربخشی بسته آموزشی"تربیت مثبت نگر" برای معلمین"
  محمدحسین شریفیان، امید شکری، سعید قنبری، جلیل فتح آبادی
  آموزش و توسعه منابع انسانی،
 21. "رابطه تعارض والد-نوجوان و سازگاری تحصیلی در نوجوانان پسر نقش واسطه ای راهبردهای حل تعارض"
  سیدمحمد ساداتیان، امید شکری، حسین پورشهریار کلشتری
  فصلنامه روانشناسی تحولی-روانشناسان ایرانی،
 22. "ساخت و آزمون اثربخشی بسته آموزش شناخت اجنماعی مدرسه- محور بر پرخاشگری فعالان کودکان"
  امید شکری، جواد صالحی فدردی، جلیل فتح آبادی، وحید نجاتی، عباس ذبیح زاده باغلوئی
  فصلنامه روانشناسی تحولی-روانشناسان ایرانی،
 23. "اثربخشی برنامه غنی سازی مهارتهای بین فردی بر اسنادهای علی، راهبردهای حل تعارضات بین فردی، مهارتهای مقابله شناختی و ادراک از روابط مثبت با دیگران در دانشجویان"
  امید شکری، حسین پورشهریار کلشتری
  روانشناسی تحولی،
 24. "ساخت و آزمون اثربخشی بسته آموزش شناخت اجتماعی مدرسه محور بر پرخاشگری فعالانه کودکان"
  امید شکری، جواد صالحی فدردی، جلیل فتح آبادی، وحید نجاتی، عباس ذبیح زاده باغلوئی
  روانشناسی تحولی، نسخه 17، شماره 66، صفحات:167-179، 1399
 25. "اثربخشی برنامه رواندرمانگری مثبت نگر بر ارتقای سرمایه روانشناختی و بهزیستی دانش آموزان"
  غلام رضا عباسی، جلیل فتح آبادی، امید شکری، مجید ضرغام حاجبی
  روانشناسی تحولی، نسخه 17، شماره 68، صفحات:365-381، 1399
 26. "ساخت برنامه داربست سازی انگیزشی بر اساس الگوی نقشه نگاری مداخله و اثربخشی آن بر جهت گیری های هدفی و ارزیابی های شناختی والدین"
  فاطمه رشیدی پور، امید شکری، جلیل فتح آبادی، حسین پورشهریار کلشتری
  فصلنامه روان شناسی کاربردی، 1399
 27. "نقش واسطه ای خودکنترلی پایین در رابطه بین ویژگیهای شخصیت و استفاده پرخطر و مشکل آفرین از اینترنت در دانشجویان دختر و پسر"
  زهرا آذرپور، امید شکری، علی خدایی
  روانشناسی بالینی و شخصیت، نسخه 19، شماره 1، صفحات:41-55، 1399
 28. "اثربخشی برنامه آموزشی توانمندسازی روانی بر افزایش سرمایه روانشناختی و بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل معلمان"
  مونا واله، امید شکری، حسن اسدزاده
  علوم روانشناختی، نسخه 20، شماره 100، صفحات:579-596، 1399
 29. "تاثیر برنامه روانی آموزشی مثبت نگر بر سبکهای مقابله و بهزیستی تحصیلی دانش آموزان"
  غلام رضا عباسی، جلیل فتح آبادی، امید شکری، مجید ضرغام حاجبی
  پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، نسخهشماره 2، صفحات:23-38، 1399
 30. "تاثیر برنامه توانمندسازی روانشناختی معلم بر تعامل معلم دانشآموز، هیجانات و خوشبینی تحصیلی معلمان"
  مونا واله، امید شکری، حسن اسدزاده
  آموزش و ارزشیابی، نسخه 14، شماره 55، صفحات:111-145، 1399
 31. "تحلیل پدیدارشناختی تجربه زیسته زنان درباره خشونت خانگی در دوران قرنطینه کوید 1"
  امید شکری، علی خدایی، شیرین معزالدینی
  روان شناسی کاربردی، نسخه 15، شماره 3، صفحات:381-402، 1399
 32. "شناسایی متغیرهای پیشایندی موثر بر پیامدهای یادگیری دانشجویان دوره کارشناسی (فراتحلیل)"
  مهدی اکبری، حبیب اله نادری، جلیل فتح آبادی، امید شکری
  پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، نسخه 27، شماره 2، صفحات:155-197، 1399
 33. "فراتحلیل اثربخشی مداخالت روانی آموزشی بر افزایش انگیزش پیشرفت یادگیرندگان"
  فاطمه رشیدی پور، امید شکری، جلیل فتح آبادی، حسین پورشهریار کلشتری
  مطالعات آموزش و یادگیری، نسخه 79، شماره 2، صفحات:254-289، 1399
 34. "ساختار عاملی، پایایی و تغییرناپذیری اندازه گیری پرسش نامه سرمایه روان شناختی در معلمان زن و مرد ایرانی"
  امید شکری، پانته‌آ مهدویان مشهدی، علی خدایی
  پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، نسخهشماره 1، صفحات:21-34، 1398
 35. "الگوی روابط ساختاری تعارض زناشویی در رابطه با سبک های دلبستگی و خودشیفتگی و هیجان خواهی با دلزدگی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره"
  رضوان محمد شارونی، امید شکری، مرجان حسین زاده تقوایی، عصمت دانش، احمد برجعلی
  مطالعات ناتوانی، نسخه 10، شماره 23، صفحات:1-9، 1398
 36. "رابطه تعارض والد نوجوان و سازگاری تحصیلی در نوجوانان نقش واسطه ای راهبردهای حل تعارض"
  سید محمد ساداتیان، امید شکری، حسین پورشهریار کلشتری
  فصلنامه روانشناسی تحولی-روانشناسان ایرانی، نسخه 16، شماره 64، صفحات:387-400، 1398
 37. "رابطه بین جهت گیری های هدف پیشرفت، فرایندهای ارزیابی شناختی و هیجانات پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر: یک تحلیل میانجی گیری تعدیل شده"
  رها نورمحمدی، امید شکری، علی خدایی
  مطالعات آموزش و یادگیری، نسخه 12، شماره 1، صفحات:158-180، 1398
 38. "تحلیل روانسنجی نسخه کوتاه سیاهه مقابله با موقعیت های استرس زا در دانشجویان"
  سمیه محبی، امید شکری، علی خدایی
  روانشناسی تربیتی، نسخه 10، شماره 40، صفحات:87-113، 1398
 39. "روابط ساختاری سیستم های مغزی - رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با ولع مصرف ماریجوانا در دانشآموزان"
  نگار معمارپور آسیابان، سعید ایمانی، امید شکری
  روانشناسی و روان پزشکی شناخت، نسخهشماره 1، صفحات:103-116، 1398
 40. "تجربه زیسته دانش آموزان از پدیده بی انگیزگی تحصیلی: یک مطالعه پدیدارشناختی"
  فاطمه رشیدی پور، امید شکری، جلیل فتح آبادی، حسین پورشهریار کلشتری
  روانشناسی تربیتی، نسخه 16، شماره 56، صفحات:197-234، 1398
 41. "تاثیر سازگاری عاطفی و اجتماعی بر رفتارهای پر خطر برخط (انلاین) دانش آموران متوسطه اول"
  علی رضا سوادکوهی، مسعود شریفی، امید شکری
  دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، نسخه 21، شماره 2، صفحات:64-74، 1398
 42. "مقایسه تاثیر رفتار جامعه یار مربوط و نامربوط به موقعیت بر خلق در دانشجویان دانشگاه های تهران"
  محمدعرفان معماریان، جلیل فتح آبادی، امید شکری
  پژوهش های روانشناسی اجتماعی، نسخهشماره 36، صفحات:21-38، 1398
 43. "فراتحلیل اثربخشی برنامه تاب آوری پنسیلوانیا بر کاهش آشفتگی روانشناختی و بهبود سبک تبیینی یادگیرندگان"
  الهام کوشکی، امید شکری، سعید قنبری، جلیل فتح آبادی
  پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، نسخهشماره 3، صفحات:9-22، 1398
 44. "فهم خرد در جامعه ایرانی: نقش قومیت، جنسیت، سن و تحصیلات"
  مهدی دستا، امید شکری، شهلا پاکدامن، جلیل فتح آبادی
  پژوهشنامه روانشناسی مثبت، نسخهشماره 3، صفحات:1-20، 1398
 45. "تجربه زیسته دانشجویان درباره یادگیری آنلاین در دوران اپیدمی بیماری کوید 19 : یک تحلیل پدیدارشناختی تفسیری"
  امید شکری، فاطمه رشیدی پور، محمد شریفی
  فصلنامه روان شناسی کاربردی، نسخه 14، شماره 2، صفحات:123-145، 1398
 46. "بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شکوفایی (پرما) در معلمان"
  محمدحسین شریفیان، جلیل فتح آبادی، امید شکری، سعید قنبری
  علوم روانشناختی، نسخه 18، شماره 79، صفحات:765-772، 1397
 47. "نقش سوگیریهای شناختی بر عقلانیت تصمیم گیری اقتصادی تحت ریسک در میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی"
  رضا چمنی، فاطمه باقریان، امید شکری
  روانشناسی شناختی، نسخهشماره 1، صفحات:1-14، 1397
 48. "تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی نسخه فارسی مقیاس عدم تعهد به اخلاق مدنی در دانشجویان"
  علی خدایی، امید شکری
  شناخت اجتماعی، نسخهشماره 1، صفحات:25-40، 1397
 49. "بررسی رابطه نگرش های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دانش آموز: نقش میانجی گر تنظیم هیجان"
  سعید ایمانی، یاسمین الخلیل، امید شکری
  مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، نسخه 16، شماره 33، صفحات:1-28، 1397
 50. "اثربخشی برنامه بازآموزی اسنادی بر فرایندهای ارزیابی شناختی، راهبردهای حل تعارض و سازگاری زناشویی"
  امید شکری، لیلا متینی یکتا
  فصلنامه روان شناسی کاربردی، نسخه 13، شماره 3، صفحات:409-431، 1397
 51. "تجربه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران: فراتحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری"
  محمد شریفی، جلیل فتح آبادی، امید شکری، شهلا پاکدامن
  پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، نسخهشماره 1، صفحات:9-24، 1397
 52. "ساختارعلی پیشایندها و پسایندهای سبک زندگی تحصیلی سلامت محور در دانش آموزان سرامد دختر"
  سحر صوفی، امید شکری، جلیل فتح آبادی، سعید قنبری
  روانشناسی افراد استثنایی، نسخهشماره 35، صفحات:35-71، 1397
 53. "تاثیر آموزش مهارت های شناختی- اجتماعی بر روابط مثبت با دیگران و سازگاری دانش آموزان"
  لیلا کبیری، امید شکری، حسین پورشهریار کلشتری
  تازه های علوم شناختی، نسخه 21، شماره 3، صفحات:105-119، 1397
 54. "اثربخشی برنامه آموزشی غنی سازی مهارت های رابطه بین فردی بر اسنادهای علی، راهبردهای حل تعارض های بین فردیی، مهارت های مقابله شناختی و ادراک از روابط مثبت با دیگران"
  امید شکری، حسین پورشهریار کلشتری
  فصلنامه روانشناسی تحولی-روانشناسان ایرانی، نسخه 15، شماره 59، صفحات:287-308، 1397
 55. "حمایت اجتماعی ادراک شده و افسردگی پس از زایمان با نقش واسطه گری راهبردهای مقابله ای"
  فرزانه ابوالقاسم فیروزکوهی، مسعود شریفی، حسین پورشهریار کلشتری، امید شکری
  فصلنامه مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان، نسخه 17، شماره 3، صفحات:57-86، 1397
 56. "غفلت و بی توجهی دوران کودکی و اختلالات درون نمود: نقش میانجی تنظیم هیجان"
  فاطمه عرفانی فر، فریبا زرانی، امید شکری، شادی کبیری آقزیارت
  سلامت روان کودک، نسخهشماره 1، صفحات:112-123، 1397
 57. "رابطه باورهای خودکارآمدی ادراک شده و تعامل معلم دانش آموز: نقش واسطه ای هیجانات معلم"
  زهرا سادات میرهاشمی روته، امید شکری
  پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، نسخهشماره 3، صفحات:37-52، 1397
 58. "تبیین علی هیجان های مثبت تحصیلی و اجتماعی براساس شناخت اجتماعی: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت اجتماعی"
  سامان کمری، محبوبه فولاد چنگ، فرهاد خرمایی، امید شکری
  فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، نسخه 13، شماره 52، صفحات:199-230، 1397
 59. "رابطه ی نگرش های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دانش آموز: نقش میانجی گر تنظیم هیجان"
  سعید ایمانی، یاسمین الخلیل، امید شکری
  مجله مطالعات روانشناسی تربیتی(دانشگاه سیستان و بلوچستان)، نسخه 16، شماره 33، صفحات:1-28، 1397
 60. "مدل یابی رانندگی تهاجمی بر اساس ویژگی های شخصیتی با میانجیگری هیجان خشم در رانندگی"
  زهرا متقیان، امید شکری
  مطالعات روانشناسی بالینی، نسخهشماره 34، صفحات:109-143، 1397
 61. "مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری و ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت بر کاهش ولع مصرف در معتادان افیونی"
  آرش صداقت زاده، سعید ایمانی، امید شکری
  اعتیاد پژوهی، نسخه 12، شماره 49، صفحات:243-268، 1397
 62. "تاثیر همرنگی اجتماعی بر تصمیم گیری در موقعیت ریسک و عدم قطعیت دانشجویان"
  رضا چمنی، فاطمه باقریان، امید شکری
  پژوهش های روانشناسی اجتماعی، شماره 32، صفحات:1-16، 1397
 63. "اثربازگشت پذیری انتخاب بر تغییر نگرش در ناهماهنگی شناختی، پارادایم انتخاب آزاد"
  روح الله منصوری سپهر، محمود حیدری، فاطمه باقریان، امید شکری
  روان شناسی کاربردی، نسخه 12، شماره 3، صفحات:319-337، 1396
 64. "مشخصه های روانسنجی مقیاس کارآمدی معلم برای آموزش اخلاقی دانش آموزان"
  امید شکری، محمدآزاد عبدالله پور، علی تقوایی نیا
  پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، نسخهشماره 1، صفحات:31-42، 1396
 65. "بدرفتاری عاطفی و اختلالات درونی سازی شده در دختران نوجوان نقش میانجی گر تنظیم هیجان"
  فاطمه عرفانی فر، فریبا زرانی، امید شکری
  مطالعات زن و خانواده، نسخهشماره 1، صفحات:93-108، 1396
 66. "نقش واسطهای تابآوری روانشناختی در رابط ارزیابیهای شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی هیجانی و رفتارهای سلامت در نوجوانان"
  سیاردوست آرزو، امید شکری
  روانشناسی سلامت، نسخهشماره 2، صفحات:75-100، 1396
 67. "تاثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی شناختی، مقابله مثبت و هیجانات مثبت و منفی در دانش آموزان دختر"
  سمیه محبی، امید شکری، حسین پورشهریار کلشتری
  روانشناسی تحولی، نسخه 15، شماره 57، صفحات:83-99، 1396
 68. "رابطه بین رگه های شخصیتی و رفتارهای تحصیلی غیراخلاقی نقش واسطه ای فرایندهای ارزیابی شناختی"
  آذرمیدوخت محمدی، امید شکری، مژگان سپاه منصور
  اخلاق در علوم و فناوری، نسخه 13، شماره 1، صفحات:164-176، 1396
 69. "رابطه هوش اخلاقی با نگرش به بی وفایی در فرزندان با و بدون تجربه بی وفایی پدر و مادر"
  سمیرا اکبرپور، منصوره السادات صادقی، تقی پورابراهیم، امید شکری
  مشاوره و روان درمانی خانواده، نسخهشماره 1، صفحات:126-146، 1396
 70. "سبک زندگی تحصیلی سلامتمحور ایدهای نوظهور در روانشناسی سلامت تحصیلی"
  پروین صالح زاده، امید شکری، جلیل فتح آبادی
  روانشناسی تربیتی، نسخه 13، شماره 46، صفحات:1-24، 1396
 71. "ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سلامت تحصیلی چشم اندازی بر نظریه های معاصر انگیزش پیشرفت"
  پروین صالح زاده، امید شکری، جلیل فتح آبادی
  اندازه گیری تربیتی، نسخهشماره 30، صفحات:61-105، 1396
 72. "نقش واسطه ای هیجانات پیشرفت در رابطه تاب آوری تحصیلی و ارزیابی های شناختی با خودناتوان سازی تحصیلی"
  داود لکی، امید شکری، مژگان سپاه منصور، سارا ابراهیمی
  فصلنامه روانشناسی تحولی-روانشناسان ایرانی، نسخهشماره 55، صفحات:329-341، 1396
 73. "مدل یابی روابط بین کمالگرایی، هیجانات پیشرفت و بهزیستی تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش آزمون تغییرناپذیری جنسی"
  زهراسادات رضوی علوی، امید شکری، حسین پورشهریار کلشتری
  روانشناسی افراد استثنایی، نسخهشماره 28، صفحات:95-135، 1396
 74. "رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی تحصیلی: نقش واسطه ای تنیدگی تحصیلی ادراک شده و هیجانات پیشرفت"
  سهراب صحرایی، امید شکری، مهدی خانبانی، الهام حکیمی راد
  روانشناسی تربیتی، نسخه 14، شماره 49، صفحات:53-84، 1396
 75. "تاثیر برنامه بازآموزی اسنادی بر هیجانات پیشرفت و مشغولیت تحصیلی دانشجویان"
  زهرا گشتاسبی، امید شکری، جلیل فتح آبادی، مسعود شریفی
  پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، نسخهشماره 4، صفحات:23-38، 1395
 76. "فرایندهای ارزیابی شناختی هیجان های پیشرفت و تعهد تحصیلی تحلیل واسطه ای"
  فرزانه داودوندی، امید شکری
  فصلنامه روانشناسی تحولی-روانشناسان ایرانی، نسخه 13، شماره 50، صفحات:183-198، 1395
 77. "تفاوت های جنسیتی در خودناتوان سازی تحصیلی: نقش جهت گیری های هدف پیشرفت"
  الهه گودرزناصری، امید شکری، سامان کمری
  روانشناسی معاصر، نسخه 12، شماره 2، صفحات:128-140، 1395
 78. "رابطهی خوشبینی و آشفتگی روانشناختی در دانشجویان نقش میانجیگر کنترل تحصیلی آگاهانه"
  ساره فردافشاری، حسین پورشهریار کلشتری، امید شکری، جلیل فتح آبادی
  مطالعات آموزش و یادگیری، نسخهشماره 2، صفحات:1-19، 1395
 79. "مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیت های اخلاقی در فضای مجازی و دنیای واقعی"
  معصومه تقدسی، محمدعلی مظاهری‌ تهرانی، امید شکری، عباس ذبیح زاده باغلوئی
  راهبرد فرهنگ، نسخه 10، شماره 39، صفحات:97-122، 1395
 80. "تحلیل روانسنجی مقیاس هوش هیجانی ادراک شده در معلمان"
  سارا ابراهیمی، حسین پورشهریار کلشتری، امید شکری
  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، نسخهشماره 1، صفحات:179-194، 1395
 81. "مدلیابی پیشایندها و پسایندهای جهتگیریهای هدف پیشرفت در دانشجویان یک تحلیل میانجیگر"
  زهرا باغی، امید شکری، جلیل فتح آبادی، محمود حیدری
  پژوهش در نظام های آموزشی، نسخه 11، شماره 37، صفحات:49-81، 1395
 82. "مشخصه های روانسنجی مقیاس واکنش پذیری نسبت به استرس ادراک شده"
  امید شکری، نوشین تمیزی، محمد آزاد عبدالله پور، زهره السادات سادات اخوی، معصومه عبدالخالقی
  فصلنامه اندازه گیری تربیتی، نسخهشماره 25، صفحات:137-158، 1395
 83. "تحلیل رابطه اهداف و فریبکاری تحصیلی نقش میانجی عدم تعهد به اخلاق تحصیلی"
  زهرا رویائی، امید شکری، فاطمه باقریان، مسعود شریفی
  فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، نسخه 12، شماره 1، صفحات:143-152، 1395
 84. "آزمون هم ارزی جنسی ساختار عاملی نسخه کوتاه پرسشنامه نظم دهی شناختی هیجان"
  منیره حسین آبادی، امید شکری
  روانشناسی تحولی، نسخه 46، شماره 12، صفحات:199-211، 1394
 85. "نقش واسطه ای مشکلات درونی سازی در رابطه ناگویی هیجانی و مشکلات برونی سازی"
  هانیه لواف، سعید قنبری، امید شکری
  روانشناسی تحولی، نسخه 12، شماره 48، صفحات:413-425، 1394
 86. "اثربخشی بسته بهینه سازی جواجتماعی-هیجانی کلاس و ویژگی های معلم بر جو کلاس در مدارس ابتدایی"
  سارا ابراهیمی، حسین پورشهریار کلشتری، امید شکری
  علوم تربیتی، نسخهشماره 2، صفحات:211-230، 1394
 87. "خودکارآمدی تحصیلی به عنوان میانجیگر ارتباط کمال گرایی خود - مدار و اضطراب امتحان"
  آسیه اردانی، جلیل فتح آبادی، امید شکری، محمدعلی مظاهری‌ تهرانی
  تعلیم و تربیت، نسخه 31، شماره 4، صفحات:121-138، 1394
 88. "الگوی تکیه بر بنیادهای اخلاقی در بازنمایی ذهنی از جامعه آرمانی و رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی در نمونه ای ایرانی"
  پگاه نجات، فاطمه باقریان، امید شکری، جواد حاتمی
  تازه های علوم شناختی، نسخه 18، صفحات:27-39، 1394
 89. "نقش واسطه ای مشکلات درونی سازی شده در رابطه ناگویی هیجانی و مشکلات برونی سازی شده"
  هانیه لواف، سعید قنبری، امید شکری
  فصلنامه روانشناسی تحولی-روانشناسان ایرانی، نسخه 12، شماره 48، صفحات:413-425، 1394
 90. "تحلیل ویژگی های روان سنجی مقیاس ارزیابی شناختی استرس در دانشجویان"
  امید شکری، نوشین تمییزی، محمد آزاد عبدالله پور، محمد محسن خدامی
  تازه های علوم شناختی، نسخه 18، شماره 2، صفحات:1-11، 1394
 91. "اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان بر میزان فرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان"
  بهزاد ستاری، حسین پورشهریار کلشتری، امید شکری
  JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY، 1394
 92. "الگوی روابط علی پیشایندها و پسایندهای رفتارهای سلامت در دانشجویان"
  مهسا عمید، امید شکری، فریبا زرانی
  پژوهش در سلامت روانشناختی، نسخه 10، شماره 3، صفحات:1-19، 1394
 93. "ویژگی های روانسنجی نسخه تجدیدنظر شده آزمون جهت گیری زندگی"
  علی خدایی، حسین زارع، احمد علیپور، امید شکری
  فصلنامه روان شناسی کاربردی، نسخه 10، شماره 3، صفحات:387-405، 1394
 94. "سازگاری هیجانی، واکنش پذیری نسبت به تنیدگی ادراک شده و رفتارهای سبک زندگی"
  زهره اخوی، امید شکری، حسین پورشهریار کلشتری، مسعود شریفی
  اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، نسخه 10، شماره 39، صفحات:47-89، 1394
 95. "ویژگی های روان سنجی مقیاس سازگاری هیجانی در دانشجویان ایرانی"
  محمدحسین سنایی پور، امید شکری، زهرا رویایی، زهرا قره تپه ای
  اندازه گیری تربیتی، نسخهشماره 23، صفحات:77-97، 1394
 96. "رواسازی میان فرهنگی مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان ایرانی و سوئدی"
  امید شکری، رضا کرمی نوری، محمد نقی فراهانی، علیرضا مرادی
  فصلنامه تحقیقات فرهنگی، نسخهشماره 2، صفحات:75-100، 1394
 97. "الگوی تکیه بر بنیادهای اخلاقی در بازنمایی ذهنی یک نمونه ایرانی از جامعه آرمانی و رفتار های اخلاقی و غیراخلاقی"
  پگاه نجات، فاطمه باقریان، امید شکری
  تازه های علوم شناختی، نسخه 18، شماره 3، صفحات:27-39، 1394
 98. "تحلیل عاملی تائیدی و درونی مقیاس همسانی های هیجان مرتبط با کلاس درس"
  حسین پورشهریار کلشتری، امید شکری، بهزاد ستاری
  روانشناسی تربیتی، نسخه 12، شماره 40، صفحات:129-150، 1394
 99. "الگوی تکیه بر بنیادهای اخلاقی در بازنمایی ذهنی یک نمون? ایرانی از جامع? آرمانی و رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی"
  پگاه نجات، فاطمه باقریان، امید شکری، جواد حاتمی
  فصلنامه تازه های علوم شناختی، نسخه 18، شماره 3، صفحات:27-39، 1394
 100. "نقش میانجیگر هیجانات پیشرفت در رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای یادگیری"
  زهرا فاتحی پیکان، امید شکری
  راهبردهای شناختی در یادگیری، نسخهشماره 3، صفحات:89-108، 1394
 101. "تحلیل روانسنجی مقیاس ارزیابی های کودکان خردسال از تعارض بی والدینی"
  سارا صلواتی، امید شکری
  روانشناسی تحولی، نسخه 11، شماره 44، صفحات:379-389، 1394
 102. "اثربخشی بسته مداخله ای تنظیم هیجانهای پیشرفت بر کاهش هیجانهای منفی دانش آموزان"
  بهزاد ستاری، حسین پورشهریار کلشتری، امید شکری
  JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY، نسخهشماره 4، صفحات:75-93، 1394
 103. "میانجی گری سبکهای کنترل تعارض، در رابطه فضایل و رضایت زناشویی"
  حسین نادری، حسین پورشهریار کلشتری، امید شکری
  خانواده پژوهی، نسخه 11، شماره 44، صفحات:417-438، 1394
 104. "رابطه چشم انداز زمانی با گرایش به سو مصرف مواد مخدر در دختران نوجوان"
  مریم شفیعخانی، فاطمه باقریان، امید شکری
  اعتیاد پژوهی، نسخه 10، شماره 38، صفحات:11-24، 1394
 105. "اثربخشی برنامه بازآموزی اسنادی بر راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان و تاب آوری تحصیلی دانشجویان"
  امید شکری، زهرا گشتاسبی، مسعود شریفی، جلیل فتح آبادی، سید پیمان رحیمی نژاد
  پژوهشنامه روانشناسی مثبت، نسخهشماره 2، صفحات:51-66، 1394
 106. "راهبردهای مقابله مذهبی مثبت و منفی تحلیل روانسنجی مقیاس مقابله مذهبی در دانشجویان ایرانی"
  فرزانه داودوندی، امید شکری
  روان شناسی و دین، نسخه 22، شماره 29، صفحات:41-62، 1393
 107. "ویژگیهای روانسنجی نسخه دوم نیمرخ سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در دانشجویان"
  امید شکری، نوشین تمییزی، حسین پورشهریار کلشتری، محمد آزاد عبدالله پور، زهره سادات سادات اخوی، هانیه لواف
  اندازه گیری تربیتی، نسخهشماره 21، صفحات:41-60، 1393
 108. "ارزیابی های شناختی، راهبردهای مقابله ای، خوش بینی و بهزیستی ذهنی"
  احمد گودرزی، امید شکری، مسعود شریفی
  روانشناسی، نسخه 18، شماره 4، صفحات:346-364، 1393
 109. "اعتباریابی و رواسازی نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه هدف پیشرفت در دانشجویان"
  امید شکری، تمیزی نوشین، محمدازاد عبدالله پور، علی تقویی نیا
  راهبردهای شناختی در یادگیری، نسخهشماره 3، صفحات:107-122، 1393
 110. "تحلیل مشخصه های روان سنجی فهرست مشغولیت تحصیلی در دانشجویان ایرانی"
  محمد آزاد عبدالله پور، امید شکری
  مطالعات آموزش و یادگیری، نسخهشماره 2، صفحات:90-108، 1393
 111. "بررسی ویژگیهای شناختی-اجتماعی بازنمایی ذهنی دغدغه های اخلاقی: گروه بندی، جهت گیری انگیزشی و بافت ارتباطی بنیادهای اخلاقی"
  پگاه نجات، فاطمه باقریان، جواد حاتمی، امید شکری
  شناخت اجتماعی، نسخهشماره 1، صفحات:109-126، 1393
 112. "تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی مقیاسهای هیجان مرتبط با یادگیری"
  بهزاد ستاری، حسین پورشهریار کلشتری، امید شکری
  اندازه گیری تربیتی، نسخهشماره 20، صفحات:31-52، 1393
 113. "ساختار عاملی نسخه کوتاه مقیاس مقابله مذهبی در بیماران سرطانی"
  معصومه عبدالخالقی، امید شکری، مریم صفایی، صالحی راحمه
  روانشناسی سلامت، نسخهشماره 13، صفحات:40-60، 1393
 114. "استرس ادراک شده و بهزیستی هیجانی در بیماران سرطانی نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای مدهبی"
  راحمه صالحی، امید شکری، مریم صفایی، معصومه عبدالخالقی
  پژوهش در سلامت روانشناختی، نسخهشماره 8، صفحات:16-31، 1393
 115. "فراتحلیل یافته ها در زمینه اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی یادگیری بر بهبود عملکرد تحصیلی"
  جواد کریمی عموقین، جلیل فتح آبادی، شهلا پاکدامن، امید شکری
  مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، نسخهشماره 8، صفحات:139-160، 1393
 116. "خستگی شناختی و حل مسائل شناختی آزمون الگوی اثر تعدیل کننده خوش بینی گرایشی"
  حسین زارع، علی خدایی، امید شکری
  روانشناسی تحولی، نسخه 42، شماره 11، صفحات:135-145، 1393
 117. "بررسی ویژگیهای شناختی اجتماعی بازنمایی ذهنی دغدغه های اخلاقی گروهبندی، جهت گیری انگیزشی و بافت ارتباطی بنیادهای اخلاقی"
  پگاه نجات، فاطمه باقریان، جواد حاتمی، امید شکری
  شناخت اجتماعی، نسخهشماره 1، صفحات:109-126، 1393
 118. "خستگی شناختی و حل مسائل شناختی آزمون الگوی اثرات تعدیل کننده خوش بینی گرایشی"
  حسین زارع، علی خدایی، امید شکری
  فصلنامه روانشناسی تحولی-روانشناسان ایرانی، نسخه 11، شماره 24، صفحات:135-145، 1393
 119. "تحلیل روان سنجی پرسشنامه سبک اسنادی در دانشجویان ایرانی"
  امید شکری، نوشین تمیزی، محمد آزاد عبدالله پور، علی تقوایی نیا
  فصلنامه روان شناسی کاربردی، شماره 33، صفحات:83-105، 1393
 120. "آزمون روابط ساختاری بین باورهای خود کارآمدی تحصیلی، الگوهای اسنادی، راهبر دهای مقابله، هیجانهای پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی"
  نیلوفر اسمعیلی، امید شکری، جلیل فتح آبادی، محمود حیدری
  پژوهش در نظام های آموزشی، نسخهشماره 30، صفحات:63-122، 1393
 121. "تغییرناپذیری عاملی الگوی اندازه گیری نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانات تیزهوش و عادی"
  ابوالفضل فیروزمنش، امید شکری
  روانشناسی افراد استثنایی، نسخهشماره 19، صفحات:178-208، 1393
 122. "تحلیل روانسنجی مقیاس نگرشهای ناکارآمد برای کودکان و نوجوانان"
  امید شکری، حسین پورشهریار کلشتری، مریم آقائی، محمدحسین سنایی پور
  فصلنامه اندیشه و رفتار، نسخهشماره 36، صفحات:47-56، 1393
 123. "اثربخشی برنامه بازآموزی ا سنادی مبتنی بر مدل پردازش اطلاعات اجتماعی کرک و داج بر سبک حل تعارض، خوش بینی و کاهش تعارضات والد- نوجوان در بین مادران"
  علی خدایی، حسین زارع، hpln علیپور، امید شکری
  روانشناسی خانواده، نسخهشماره 2، صفحات:1-20، 1393
 124. "نقش واسطه ای استرس تحصیلی در رابطه بین ترس از ارزیابی منفی با بهزیستی هیجانی در نوجوانان تیزهوش و عادی"
  ریحانه پاسبانی، امید شکری، حسین پورشهریار کلشتری
  روانشناسی معاصر، نسخهشماره 10، صفحات:57-72، 1393
 125. "تحلیل روان سنجی مقیاس ارزیابی های کودکان خردسال از تعارض بین والدینی"
  سارا صلواتی، امید شکری
  روانشناسی تحولی، نسخه 11، شماره 44، صفحات:379-389، 1393
 126. "تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد بدبینانه دانش آموزان پسر با اختلال نارساخوانی"
  سحر پهلوان نشان، معصومه پورمحمدرضا تجریشی، فیروزه ساجدی، امید شکری
  توانبخشی، شماره 3، صفحات:53-63، 1393
 127. "تحلیل عاملی تاییدی مقیاس غربالگری استفاده پرخطر و مشکل آفرین از اینترنت"
  امید شکری
  روانشناسی بالینی و شخصیت، نسخه 22، شماره 12، صفحات:133-142، 1393
 128. "رابطه بین جهتگیریهای هدف پیشرفت و بهزیستی تحصیلی الگوی اثرات میانجیگر هیجانات پیشرفت"
  سارا حکمی، امید شکری
  مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، نسخهشماره 11، صفحات:31-65، 1393
 129. "اثربخشی برنام مداخله ای ایمن سازی روانی دانشجویان در برابر تجارب هیجانی منفی بر اساس الگوی پیشگیری پنسیلوانیا"
  امید شکری، شهریار شهیدی، محمدعلی مظاهری‌ تهرانی، جلیل فتح آبادی، سید پیمان رحیمی نژاد، مهدی خانبانی
  مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، نسخهشماره 4، صفحات:165-193، 1392
 130. "اثربخشی برنامه مداخله ای ایمن سازی روانی دانشجویان در برابر تجربه های هیجانی منفی بر اساس الگوی پیشگیری پنسیلوانیا"
  امید شکری، شهریار شهیدی، محمدعلی مظاهری‌ تهرانی، جلیل فتح آبادی، سید پیمان رحیمی نژاد، مهدی خانجانی
  مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، نسخهشماره 7، صفحات:165-190، 1392
 131. "نقش میانجیگر منابع مقابله فردی و موقعیتی در رابطه تنیدگی تحصیلی با پاسخ به تنشگرهای تحصیلی و بهزیستی در نوجوانان دختر و پسر"
  ولی الله فرزاد، امید شکری
  مجله ایرانی روانشناسی کودک و نوجوان، نسخهشماره 1، صفحات:83-100، 1392
 132. "تحلیل بین فرهنگی روابط بین وقایع منفی زندگی، استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان ایرانی و سوئدی"
  امید شکری، محمدنقی فراهانی، رضا کرمی نوری، علیرضا مرادی
  فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختی، نسخهشماره 1، صفحات:1-15، 1392
 133. "ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه (18 سوالی) مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر"
  مهدی خانجانی، شهریار شهیدی، جلیل فتح آبادی، محمدعلی مظاهری‌ تهرانی، امید شکری
  اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، شماره 8، صفحات:27-36، 1392
 134. "سنجش استرس در بیماران سرطانی روایی عاملی مقیاس استرس ادراک شده در ایران"
  مریم صفایی، امید شکری
  روان پرستاری، نسخهشماره 1، صفحات:13-22، 1392
 135. "آزمون هم ارزی تغییرناپذیری روان سنجی مقیاس اضطراب اجتماعی در بین نوجوانان مقایسه بین گروه های جنسی و سنی"
  سحر پهلوان نشان، امید شکری
  اندازه گیری تربیتی، نسخهشماره 16، صفحات:193-215، 1392
 136. "روایی عاملی و تغییرناپذیری اندازه گیری نسخه تجدید نظر شده دوعاملی پرسشنامه فرایند مطالعه"
  امید شکری
  پژوهش در نظام های آموزشی، نسخهشماره 25، صفحات:37-61، 1392
 137. "اثربخشی برنامه تاب آوری پنسیلوانیا بر سبک های اسنادی و سازگاری روان شناختی دانشجویان"
  الهام منصوری، امید شکری، حسین پورشهریار کلشتری، حمیدرضا پوراعتماد، سید پیمان رحیمی نژاد
  روان شناسی کاربردی، نسخهشماره 2، صفحات:85-105، 1392
 138. "تنیدگی شغلی، راهبردهای مقابله ای و فشارها الگوی تغییرناپذیری جنسی"
  اعظم صادقی وزین، امید شکری، حسین پورشهریار کلشتری، فاطمه باقریان
  روانشناسی تحولی، نسخه 10، شماره 40، صفحات:393-408، 1392
 139. "ساختار عاملی و ویژگی های روان سجی فرم کوتاه 18 سوالی مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر"
  مهدی خانجانی، شهریار شهیدی، جلیل فتح آبادی، محمدعلی مظاهری‌ تهرانی، امید شکری
  اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، نسخهشماره 32، صفحات:27-36، 1392
 140. "نقش میانجی گر باورهای خودکارآمدی در رابطه با صفات شخصیت و سبک اسنادی"
  پوپک میرخانی، فاطمه باقریان، امید شکری
  روان شناسی کاربردی، نسخهشماره 3، صفحات:57-77، 1392
 141. "سازمان یافتگی پارادایم گونه هویت دینی و مدرن در هویت نسل جوان"
  امیرحسین کمیجانی بزچلوئی، محمدعلی مظاهری‌ تهرانی، جواد حاتمی، امید شکری، پگاه نجات
  پژوهش های روانشناسی اجتماعی، نسخهشماره 14، صفحات:127-142، 1392
 142. "آزمون تغییرناپذیری عاملی نسخه فارسی فهرست عواطف مثبت و منفی در دو جنس"
  امید شکری، احمد گودرزی، مسعود شریفی
  روانشناسی معاصر، نسخهشماره 1، صفحات:83-94، 1392
 143. "ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی سیاهه روان درمانگری مثبت نگر"
  مهدی خانجانی، شهریار شهیدی، جلیل فتح آبادی، امید شکری
  JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY، شماره 29، صفحات:69-86، 1392
 144. "تحلیل عاملی تاییدی نسخه فارسی مقیاس چندبعدی کنش وری نوجوان"
  سارا سادات سیدطاهری، امید شکری، احمد گودرزی
  JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY، نسخه 23، شماره 3، صفحات:69-79، 1392
 145. "نقش واسطه ای مدل های ارتباطی زوجین در رابطه بین تعارض زناشویی و مشکلات درونی سازی و برونی سازی شده دختران"
  هانیه لواف، امید شکری، سعید قنبری
  روانشناسی خانواده، نسخهشماره 2، صفحات:3-18، 1392
 146. "فرایندهای ارزیابی شناختی و استرستحصیلی نقشتعدیل کنندهی جنسو فرهنگ"
  امید شکری، محمدنقی فراهانی، رضا کرمی نوری، علیرضا مرادی
  روانشناسی شناختی، نسخهشماره 3، صفحات:57-69، 1392
 147. "تحلیل عاملی تاییدی نسخه تجدیدنظرشده فهرست تنیدگی شغلی در اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی"
  امید شکری، اعظم صادقی وزین، فاطمه باقریان، حسین پورشهریار کلشتری، اسمعیل آزادی
  مشاوره شغلی و سازمانی، نسخهشماره 17، صفحات:23-36، 1392
 148. "آزمون روان سنجی سیاهه شناختارهای کمال گرایی چند بعدی"
  نگین معتمدیگانه، امید شکری
  روانشناسی تحولی، نسخه 10، شماره 38، صفحات:175-185، 1392
 149. "تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی معلمان آزمون الگوی اثر میانجیگر باورهای خودکارآمدی"
  انور نوری، امید شکری، مسعود شریفی
  JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY، نسخهشماره 4، صفحات:59-76، 1392
 150. "ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی سیاهه روان درمانی مثبت نگر"
  مهدی خانجانی، شهریار شهیدی، جلیل فتح آبادی، محمدعلی مظاهری‌ تهرانی، امید شکری
  JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY، نسخهشماره 8، صفحات:86-96، 1392
 151. "روابط ساختاری بین اسنادهای علی، هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی در دانشجویان"
  زینب فلسفین، امید شکری
  فصلنامه پژوهش های روان شناختی، شماره 2، صفحات:46-58، 1392
 152. "نقش واسطه ای خوشبینی در رابطه بین تجارب تحصیلی استرس زا و واکنش به این تجارب"
  فاطمه طاعتی، امید شکری، شهریار شهیدی
  روانشناسی معاصر، نسخهشماره 1، صفحات:73-90، 1391
 153. "تنیدگی تحصیلی، خودکار آمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان"
  علیرضا آقایوسفی، علی خدایی، امید شکری
  مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، نسخه 10، شماره 18، صفحات:22-47، 1391
 154. "حمایت اجتماعی ادراک شده و تنیدگی تحصیلی نقش تفاوت های جنسی و فرهنگی"
  امید شکری، محمدنقی فراهانی، رضا کرمی نوری، علیرضا مرادی
  فصلنامه روانشناسی تحولی-روانشناسان ایرانی، نسخهشماره 34، صفحات:143-156، 1391
 155. "اثربخشی درمان تعامل والد کودک بر خودکارآمدی والدگری مادران کودکان دچار درخودماندگی با کنش وری بالا"
  آتناسادات مهاجری، حمیدرضا پوراعتماد، امید شکری، کتایون خوشابی
  فصلنامه روان شناسی کاربردی، نسخهشماره 1، صفحات:21-38، 1391
 156. "روابط ساختاری بین فشارهای عینی، تنیدگی تحصیلی، سبک های مقابله، پاسخ به تنشگرها و رضایت شغلی"
  کیوان کاکابرایی، امید شکری، حسین پورشهریار کلشتری، صادق تقی لو، مریم باقری
  JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY، نسخهشماره 2، صفحات:111-128، 1391
 157. "تغییرناپذیری بین گروهی ساختار عاملی سیاهه سبک هویت در نوجوانان ایرانی"
  مهناز علی اکبری دهکردی، علی خدایی، امید شکری، زهره دانشورپور
  روانشناسی سلامت، نسخهشماره 35، صفحات:237-248، 1391
 158. "فهرست تنیدگی ناشی از انتظارات تحصیلی آزمون تغییرناپذیری ساختار عاملی در بین نوجوانان دختر و پسر ایرانی"
  ریحانه پاسبانی، امید شکری
  فصلنامه اندازه گیری تربیتی، نسخهشماره 10، صفحات:76-94، 1391
 159. "نسخه فارسی مقیاس رضایت از زندگی تحلیل تغییرناپذیری عاملی در دانشجویان دختر و پسر"
  امید شکری، احمد گودرزی، مسعود شریفی
  فصلنامه تخصصی روان سنجی، نسخهشماره 5، صفحات:75-94، 1391
 160. "جنسیت و استرس تحصیلی آزمون الگوی اثرات تعدیل کننده بافت فرهنگی"
  امید شکری، رضا کرمی نوری، محمدنقی فراهانی، علیرضا مرادی
  مجله علوم رفتاری، نسخهشماره 1، صفحات:35-42، 1391
 161. "تغییرناپذیری جنسی روابط بین روان رنجورخویی و برون گرایی سبک های مقابله تنشگرهای تحصیلی و وواکنش به آن با بهزیستی ذهنی"
  محمد آزاد عبدالله پور، امید شکری، صادق تقی لو، سعید طولابی، خدیجه فولادوند
  فصلنامه روان شناسی کاربردی، نسخهشماره 3، صفحات:103-118، 1390
 162. "روایی عاملی و تغییرناپذیری اندازه گیری نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا در والدین کودکان عادی و استثنایی"
  کیوان کاکابرایی، علیرضا مرادی، غلامعلی افروز، حیدرعلی هومن، امید شکری
  فصلنامه روان شناسی کاربردی، نسخهشماره 4، صفحات:74-90، 1390
 163. "تغییرناپذیری ساختار عاملی سیاهه تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و غیرتیزهوش"
  مونا ملکیان جبلی، امید شکری
  روانشناسی تحولی، نسخهشماره 31، صفحات:291-303، 1390
 164. "هنجاریابی، روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان دانش آموز 18-12 ساله شهر تهران"
  فریبرز گراوند، امید شکری، علی خدایی، مردان امرایی، سعید طوبلابی
  فصلنامه مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان، نسخهشماره 1، صفحات:65-94، 1389
 165. "ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان"
  علی خدائی، امید شکری، ملیتا پاکلک، فریبرز گراوند، سعید طولابی
  مجله علوم رفتاری، نسخهشماره 3، صفحات:209-216، 1389
 166. "رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تحلیل بین فرهنگی رابطه بین روان رنجورخویی استرس تحصیلی و رفتارهای سلامت در بین دانشجویان ایرانی و سوئدی"
  امید شکری، محمد نقی فراهانی، رضا کرمی نوری، علیرضا مرادی
  فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختی، نسخه 4، صفحات:1-19، 1389
 167. "تفاوتهای سنی و جنسی در اضطراب اجتماعی دوره نوجوانی"
  فریبرز گراوند، امید شکری، منیره پارسیان، ملیتا پاکلک، علی خدایی، سعید طولابی، محمدحسن افضلی
  روانشناسی تحولی، نسخهشماره 26، صفحات:165-174، 1389
 168. "آزمون ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه استرس تحصیلی"
  امید شکری، رضا کرمی نوری، محمدنقی فراهانی، علیرضا مرادی
  مجله علوم رفتاری دانشگاه بقیه الله، نسخه 4مسلسل 14، شماره 4، صفحات:277-283، 1389
 169. "مطالعه روانسنجی پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی"
  امید شکری، سعید طولابی، زیبا غنایی، علی تقوایی نیا، کیوان کاکابرایی، خدیجه فولادوند
  مطالعات آموزش و یادگیری، نسخهشماره 2، صفحات:47-61، 1389
 170. "دشواریهای بین فردی در نوجوانان تفاوتهای جنسی و سنی"
  صادق تقی لو، امید شکری، سعید طولابی، علی تقوایی نیا
  روانشناسی تحولی، نسخهشماره 28، صفحات:331-338، 1389
 171. "بررسی اثر حافظه فعال و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی"
  سعید طولابی، حسن اسدزاده، علیرضا مرادی، محمدنقی فراهانی، امید شکری
  فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، شماره 18، صفحات:51-69، 1388
 172. "ساختار عاملی و ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه دشواریهای بین فردی نوجوانان در یک نمونه ایرانی"
  امید شکری، معصومه عبدالخالقی، محمد حسن افضلی، فریبرز گراوند، مریم پاییزی، سعید طولابی
  روانشناسی تحولی، نسخهشماره 24، صفحات:307-315، 1388
 173. "مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه بین صفات شخصیت حل مسئله اجتماعی و بهزیستی ذهنی"
  صادق تقی لو، مهدیه صالحی، امید شکری
  پژوهش در سلامت روانشناختی، نسخه 4، صفحات:63-76، 1388

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

 1. "Mental representation of morality The endorsement pattern of moral foundations among Iranians"
  Pegah Nejat, Fatemeh Bagherian, Omid Shekari, جواد حاتمی
  sixth International Conference of Cognitive Science, pp.72-76,
 2. "PREDICTION OF SUBSTANCE ABUSE AMONG ADOLESCENTS BASED ON PERSONALITY TRAITS AND RISK FACTORS"
  nina sadeghi, Saeed Imani, Omid Shekari
  the anuual international addiction science congress (ASC2017), No 11 , pp.472-473,
 3. "COMPARING THE EFFECTIVENESS OF CONGNITIVE-BEHAVIORAL GROUP EDUCATION AND COGNITIVE-BASED AWARENESS ON THE REDUCTION OF MOTIVATION OF ADDICTION"
  Arash Sedaghat Zadeh, Saeed Imani, Omid Shekari, Mohammad Hosein Alimardani, zahra rahmati pour
  12 th annual international Addiction Science Cingress (ASC2018), No 12 , pp.236-237,
 4. "relatinship between the traditional arehiteeture of iran architeeture and hyperactivity apartment architeeture in children aged 12-7 and the happiness of their parents in yazd"
  امید شکری
  دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی،
 5. "رابطه سبک معماری سنتی ایران و معماری آپارتمانی با بیش فعالی کودکان 12-7 سال و شادکامی والدین آنها در شهر یزد"
  نرگس المال، رضا رضایی طاهری، علی زاده محمدی، امید شکری
  دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی،
 6. "مروری بر مفهوم پردازی تحول مثبت نوجوانی در جامعه ایرانی"
  سحر پهلوان نشان، شهلا پاکدامن، سعید قنبری، شهریار شهیدی، امید شکری
  نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت، شماره 1 ، صفحات:1-1،
 7. "مروری بر مفهوم پردازی تحول مثبت نوجوانی"
  سحر پهلوان نشان، شهلا پاکدامن، سعید قنبری، شهریار شهیدی، امید شکری
  نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت،
 8. "کاربرد نظام آزمون وینا در ارزیابی روان شناختی نیروی انسانی سازمان ها"
  فاطمه سیف زاده درآباد، وحید صادقی فیروزآبادی، مرتضی باقری، امید شکری، اکرم صادقی فیروزآبادی
  چهارمین کنگره ملی دو سالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی،
 9. "جهت گیری های هدف پیشرفت، هیجانات پیشرفت با بهزیستی تحصیلی"
  معصومه عبدالخالقی، امید شکری
  دومین کنگره ملی روانشناسی ایران، شماره 1 ، صفحات:158-162،
 10. "نقش میانجیگر باورهای خودکارآمدی در رابطه با صفات شخصیت و سبک اسنادی"
  پوپک میرخانی، فاطمه باقریان، امید شکری
  دومین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران، شماره 2 ، صفحات:91-98،
 11. "فضیلت ها به عنوان پیش بین رضایت زناشویی نقش میانجی گر سبکهای تعارضی"
  حسین نادری، حسین پورشهریار کلشتری، امید شکری
  ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده،
 12. "تاثیرآموزش سبک های پردازش حسی مبتنی بر الگوی دان به مادران در کاهش نشانه های مشکلات رفتاری برونی سازی کودکان پیش دبستانی و تنیدگی مادران"
  اشرف بحری، محمدعلی مظاهری‌ تهرانی، امید شکری، محمود حیدری
  نخستین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان،
 13. "نقش میانجیگر چشم انداز زمانی در رابطه بین خودکارآمدی عمومی و گرایش به سو مصرف مواد مخدر در نوجوانان دختر"
  مریم شفیع خانی، فاطمه باقریان، امید شکری
  نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق ایران، شماره 3 ،
 14. "پیش بینی گرایش به مصرف مواد مخدر از طریق صفات شخصیت و خودکارامدی در نوجوانان دختر"
  مریم شفیعخانی، فاطمه باقریان، امید شکری
  دومین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان، شماره 2 ، صفحات:47-47،
 15. "مقایسه استقلال اقتصادی زن، بلوغ عاطفی و میزان تمایز یافتگی زوجین طلاق با زوجین عادی"
  تقی پورابراهیم، محسن حاجی شیخی، ابوالقاسم خوش ‌کنش، امید شکری
  اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی غدیر، صفحات:1-19،
 16. "سبک زندگی تحصیلی سلامت محور ایده ای نو ظهور در روانشناسی سلامت تحصیلی"
  پروین صالح زاده، امید شکری، جلیل فتح آبادی
  دومین کنگره ملی روانشناسی ایران، شماره 1 ، صفحات:347-350،
 17. "رابطه بین رفتارهای سلامت و ویژگیهای جمعیت شناختی با رضایت زناشویی"
  پانته آ فیروزی، حسین پورشهریار کلشتری، امید شکری
  سبک زندگی ، نظم و امنیت،
 18. "رابطه سبک معماری سنتی ایران و معماری آپارتمانی با بیش فعالی در کودکان 12 - 7 سال و شادکامی والدین آنها در شهر یزد"
  نرگس آلمال، رضا رضایی طاهری، علی زاده محمدی، امید شکری
  دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی، شماره 2 ، صفحات:1-15،
 19. "فرهنگ و انگیزش پیشرفت تحصیلی"
  امید شکری، جلیل فتح آبادی، فاطمه رشیدی پور
  اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان،
 20. "رابطه معماری خانه های سنتی ایران و آپارتمانی با سلامت روانی و الگوی دلبستگی در کودکان 12-7 سال"
  نرگس المال، علی زاده محمدی، مسعود شریفی، امید شکری
  اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان،
 21. "رابطه ادراک فضایی و حافظه ی کاری فضایی با کارکردهای اجرایی توجه انتخابی و برنامه ریزی در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی مزمن نفش تعدیل کننده جنس"
  علیرضا نیک اختر، مسعود شریفی، امید شکری، محمد رضا امین داور
  هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران، شماره 7 ، صفحات:1-13،
 22. "رابطه باورهای ارتباطی و تحریفات شناختی با رضایت زناشویی"
  محبوبه کارآموزدره دری، ندا نظربلند، امید شکری
  اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی غدیر،
 23. "رابطه جهت گیریهای هدف پیشرفت با رفتارهای فریبکارانه تحصیلی نقش واسطه ای عدم تعهد به اخلافق تحصیلی"
  زهرا رویایی، امید شکری، فاطمه باقریان
  سومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران،
 24. "تثیر برنام آموزش مهارت های شناختی _ رفتاری بر هیجان، بیانگری و کنترل خشم در نوجوانان دختر"
  حسین پورشهریار کلشتری
  هشتمین کنگره انجمن مهندسین متالوژی ایران،
 25. "اثربخشی برنامه آموزش مهارتهای شناختی-رفتاری مدیریت هیجان بر بیانگری و کنترل خشم در نوجوانان دختر"
  لیلا کبیری، امید شکری، حسین پورشهریار کلشتری
  دهمین کنگره بین المللی فدراسیون آسیایی شورای جهانی روان درمانی،
 26. "ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی تسهیلگر و بازدارنده سلامت تحصیلی: چشماندازی بر نظریه های معاصر انگیزش پیشرفت"
  امید شکری، پروین صالح زاده، جلیل فتح آبادی
  اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان،
 27. "رابطه جهتگیریهای هدف پیشرفت با رفتارهای فریبکارانه تحصیلی نقش واسطهای عدمتعهد به اخلاق تحصیلی"
  زهرا رویائی، امید شکری، فاطمه باقریان
  سومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران، شماره 3 ، صفحات:131-142،
 28. ". Effectiveness of Parent-Child Interaction Therapy on Parental Self-Efficacy of Mothers of Children with High-Functioning Autism"
  آتناسادات مهاجری، حمیدرضا پوراعتماد، امید شکری، کتایون خوشابی
  پنجمین کنگره بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان،
 29. "تاثیر حوض آب از مولفه های معماری سنتی ایرانی بر شادکامی والدین کودکان 7 تا 12 سال"
  نرگس آلمال، امید شکری، علی زاده محمدی، مسعود شریفی
  کنفرانس پژوهش های معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران، شماره 1 ، صفحات:20-20،
 30. "نقش میانجیگر چشم انداز زمانی در رابطه بین خودکارآمدی عمومی وگرایش به سو مصرف مواد مخدر"
  مریم شفیعخانی، فاطمه باقریان، امید شکری
  سومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران، شماره 3 ، صفحات:652-658،
 31. "نقش واسطه ای احساس تنهایی و تعهد زناشویی در رابطه بین میزان استفاده از فیس- بوک و میزان رضایت زناشویی زنان"
  امید شکری، زهرا طریقی، حسین پورشهریار کلشتری
  کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی،