Faculty Profile

سعید اکبری زردخانه

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1402/07/05

سعید اکبری زردخانه

علوم تربیتی و روان‌شناسی / روانشناسی تربیتی تحولی

Articles Faculty

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Cognitive Prerequisites in Development of Childhood Anxiety: An Integrative Literature Review and Thematic Analysis"
  Samaneh Behzadpoor, Hamid Reza Pouretemad, Saeid Akbari zardkhaneh
  Iranian Journal of Child Neurology, Vol. 16, pp.9-27, 2022
 2. "The culturally valued domains in talent studies in Iran: experts views"
  Saeid Akbari zardkhaneh, Farnaz Mehdipour Maralani, Jalil Fath Abadi, Majid Shahsavri
  Journal for the Education of Gifted Young Scientists, Vol. 10, pp.98-108, 2022
 3. "Internet?Delivered Versus Face?to?Face Cognitive Behavior Therapy for Anxiety Disorders: Systematic Review and Meta?Analysis"
  Narges Esfandiari, Mohammad ali Mazaheri tehrani, Saeid Akbari zardkhaneh, Vahid Sadeghi-Firoozabadi, Mona Cheraghi
  International Journal of Preventive Medicine, Vol. 12, 2021
 4. "Mental Health of Iranian College Students in a Nationally Representative Sample of over 74,500 Individuals: Scale Development and Standardization"
  Saeid Akbari zardkhaneh, Hamid Poursharifi, Mohsen Rajabi, Hamid Yaghoubi
  JOURNAL OF COLLEGE STUDENT PSYCHOTHERAPY, Vol. 2, pp.1-20, 2021
 5. "The Status of Ageism in Caring for Elderly Patients From Nurses' Perspective"
  Mohammad Ali Hossaini, Saeid Mehri, Masoud Fallahi-Khoshknab, Farnaz Mohammadi Shahbelaghi, Saeid Akbari zardkhaneh
  Journal of Client-Centered Nursing Care, Vol. 4, pp.289-395, 2020
 6. "Combating with ageism in care settings: A qualitative study"
  Mohammad-Ali Hossaini, Masoud Fallahi-Khoshknab, Saeid Akbari zardkhaneh, Farahnaz Mohammadi Shahbelaghi, Sarid Mohri
  EURASIAN JOURNAL OF BIOSCIENCES, Vol. 14, pp.1070-1077, 2020
 7. "Explaining Nurses' Perception of the Causes of Ageism in Hospital Settings"
  Saeid Mehri, Mohammad Ali Hosseini, Farahnaz Mohammadi Shahbelaghi, Masoud Fallahi-Khoshknab, Saeid Akbari zardkhaneh
  Electronic Journal of General Medicine, Vol. 17, 2020
 8. "Developing set-shifting improvement tasks (SSIT) for children with high-functioning autism"
  S. Saniee, Hamid Reza Pouretemad, Saeid Akbari zardkhaneh
  JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH, Vol. 63, pp.1207-1220, 2019
 9. "Abrahamic Religiosity Scale development and initial validation"
  Mohammad Khodayarifard, Abbas Abdollahi, Saeid Akbari zardkhaneh, Gholamali Afrooz, Abbas Rahiminezhad, Mohsen Paknejad, Mohsen Shokohi Yekta, Bagher Ghobary, Masood Azarbayejani, Thom Brinthaupt, Ralph W. Hood, Ralph W. Hood, Mohsen Shokohi-Yekta
  Mental Health, Religion and Culture, pp.1-11, 2018
 10. "Five-Dimensional Personality Test Development and Validation of a Persian Version"
  Saeid Akbari zardkhaneh, Hamid Poursharifi, Hamid Yaghubi, Saeid Zandi
  PSYCHOLOGICAL STUDIES, Vol. 63, pp.219-227, 2018
 11. "The Development and Psychometric Evaluation of Iranian Coping Style Scale (ICSS) Associations with Individual Differences"
  Mohammad Khodayarifard, Saeid Akbari zardkhaneh
  Vol. 28, pp.9-30, 2017
 12. "Effect of Play-based Therapy on Metacognitive and Behavioral Aspects of Executive Function A Randomized Controlled Clinical Trial on the Students With Learning Disabilities"
  Samaneh Karamali Esmaili, Narges Shafaroodi, Afsoon Hassani Mehraban, Akram Parand, Masoume Zarei, Saeid Akbari zardkhaneh
  Basic and Clinical Neuroscience, Vol. 8, pp.203-212, 2017
 13. "A Web-based Database for Drawings of Gods When the Digitals Go Multicultural"
  Zhargalma Dandarova Robert, Grégory Dessart, Olga Serbaeva, Camelia Puzdriac, Mohammad Khodayarifard, Saeid Akbari zardkhaneh, Saeid Zandi, Kevin L. Ladd, Pierre-Yves Brandt, Elena Petanova
  Archive for the Psychology of Religion-Archiv fur Religionspsychologie, Vol. 38, pp.345-352, 2016
 14. "Development and Validation of the Preliminary Version of Brief Inpatient Satisfaction Scale (BISS)"
  Saeid Akbari zardkhaneh
  International Journal of Hospital Research, Vol. 3, pp.263-268, 2013
 15. "عوامل خطرساز اضطراب در کودکان و نوجوانان دارای اختلال طیف اتیسم یک مرور نظام مند"
  سمانه بهزادپور، حمیدرضا پوراعتماد، سعید اکبری زردخانه
  سلامت روان کودک،
 16. "مفهوم پردازی اضطراب همبوددر اختلال طیف اتیسم یک مرور نظام دار یکپارچه"
  سمانه بهزادپور، حمیدرضا پوراعتماد، سعید اکبری زردخانه
  کومش،
 17. "مقیاس ایرانی نیک زیستی نوجوانان: ساخت و ارزشیابی ویژگی های فنی"
  سعید اکبری زردخانه، فائزه صادقی، جلیل فتح آبادی، محمدحسین حاجی محمدعلی
  فصلنامه پژوهش های کاربردی در روانشناختی، نسخه 13، صفحات:305-326، 1400
 18. "عوامل مرتبط با افزایش و کاهش گرایش دانشجویان به دینداری: بررسی پدیدارشناختی"
  محمد خدایاری فرد، کیوان صالحی، روح الله شهابی، مسعود آذربایجانی، محمدحسن آسایش، اعظم آصف نیا، حمیدرضا آیت اللهی، غلامعلی افروز، سعید اکبری زردخانه، خسرو باقری نوع پرست، منصوره حاج حسینی، مرجان حسنی راد، مرضیه دهقانی، سعید زندی، سعید سجادی انارکی، نرگس سجادیه، علیرضا شجاعی زند، محمدحسین شریفی نیا، محسن شکوهی یکتا، بهروز طهماسب کاظمی، میترا عزتی، ثریا علوی نژاد، باقر غباری بناب، سیدمحسن فاطمی، ولی الله فرزاد، علی نقی فقیهی، میلاد قربانی وناجمی، گواهی عبدالرحیم، اسدالله مرادی، علی مقدم زاده، مرتضی منطقی، فاطمه نصرتی، یونس نوربخش، سیدضیا هاشمی
  فرهنگ در دانشگاه اسلامی، نسخه 11، صفحات:563-590، 1400
 19. "مقیاس کوتاه- الکترونیکی مشکلات سلامت روانی دانش آموزان مقطع ابتدایی- نسخه معلم"
  سعید اکبری زردخانه، زهره سلیمانی، علی محمد زنگانه، نادر منصور کیایی، مصطفوی محمد، عین الله طیموری، محسن جلالت دانش، طهماسبی گرمتانی سیامک
  دو فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، نسخه 11، صفحات:7-26، 1399
 20. "مفهوم پردازی اضطراب همبود در اختلال طیف اتیسم: یک مرور نظامدار یکپارچه"
  سمانه بهزادپور، حمیدرضا پوراعتماد، سعید اکبری زردخانه
  کومش (مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان)، نسخه 23، صفحات:11-19، 1399
 21. "عوامل خطرساز اضطراب در کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم: مروری نظاممند"
  سمانه بهزادپور، حمیدرضا پوراعتماد، سعید اکبری زردخانه
  سلامت روان کودک، نسخه 7، صفحات:164-179، 1399
 22. "وحدت اندراجی عقل و دین و الهام بخشی های آن برای تربیت دینی"
  خسرو باقری، نرگس السادات سجادیه، محمد خدایاری فرد، آزاد محمدی، عبدالرحیم گواهی، سعید اکبری زردخانه
  پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، نسخه 10، صفحات:90-117، 1398
 23. "انواع سوگیریهای شناختی دخیل در ایجاد و حفظ اضطراب کودکی یک مرور روایتی"
  سمانه بهزادپور، حمیدرضا پوراعتماد، سعید اکبری زردخانه
  تعالی بالینی، نسخه 10، صفحات:52-70، 1398
 24. "ترتیب تولد و هوش در فرزندان خانوادههای دارای کودک کمتوان ذهنی"
  یعقوب عبدالله پور، غلامعلی افروز، سعید اکبری زردخانه، ثریا علوی نژاد
  سلامت روان کودک، نسخه 7، صفحات:257-267، 1398
 25. "واضح سازی مفهوم تبعیض سنی در نظام مراقبت"
  سعید مهری، محمود علی حسینی، مسعود فلاحی خشکناب، سعید اکبری زردخانه، فرناز محمدی شاهبلاغی
  سالمند، نسخه 15، صفحات:14-27، 1398
 26. "رابطه بهزیستی روان شناختی و دینداری در سالمندان شهر تهران"
  سعید اکبری زردخانه، سید سعید سجادی اناری
  نشریه سالمند شناسی، نسخه 5، صفحات:45-53، 1398
 27. "ارز شیابی محتوای آموز ش پیش از ازدواج سازمان بهزیستی کشور : دیدگاه متخصصان ازدواج و مدرسان"
  پگاه گودرزی، شهرام وزیری، سعید اکبری زردخانه
  تحقیقات نظام سلامت، نسخه 22، صفحات:308-318، 1398
 28. "برنام? تعاملات دینداری دانشجویان: ساخت و روایی یابی"
  محمد خدایاری فرد، باقر غباری بناب، محسن شکوهی یکتا، بهروز طهماسب کاظمی، علی نقی فقیهی، مسعود آذربایجانی، سعید اکبری زردخانه، غلامعلی افروز، خسرو باقری نوع پرست، مرتضی منطقی، حمیدرضا آیت اللهی، سیدضیا هاشمی، روح الله شهابی، سید محسن فاطمی، عبدالرحیم گواهی، یونس نوربخش، سهیلا فرتاش، علی رضا شجاعی زند، ولی الله فرزاد، سیدجعفر واعظی، میلاد قربانی وناجمی، سعید زندی، سیدسعید سجادی اناری، ثریا علوی نژاد
  پژوهشنامه روانشناسی مثبت، نسخه 4، صفحات:69-84، 1397
 29. "ساختار عاملی اکتشافی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس مشکلات سلامت روان¬شناختی - فرم معلم دانش¬آموزان ایرانی در دوره انتهای نوجوانی"
  سعید اکبری زردخانه، نادر منصورکیایی، علی محمد زنگانه، فاطمه عرفانی فر، محسن جلالت دانش، سیدمحمد شاهورانی، سیامک طهماسبی گرمتانی، طیموری فرد سیدعین الله
  اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، نسخه 14، صفحات:67-91، 1397
 30. "آموزش توانش های تنظیم هیجان مبتنی بر روی آورد شناختی رفتاری و اثربخشی آن بر رضایت زناشویی و شادکامی زوجین"
  محسن شکوهی یکتا، سعید اکبری زردخانه، ثریا علوی نژاد، سید سعید سجادی اناری
  علوم روانشناختی، نسخه 18، صفحات:887-895، 1397
 31. "نسخه کوتاه مقیاس سنجش دینداری برای جامعه دانشجویی ایران: ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی"
  محمد خدایاری فرد، سعید اکبری زردخانه، محسن شکوهی یکتا، باقر غباری بناب، محسن پاک نژاد
  روان شناسی و دین، نسخه 11، صفحات:53-68، 1397
 32. "ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس مقدماتی خودگزارشی مشکلات سلامت روان-شناختی نوجوانان در ایران"
  سعید اکبری زردخانه
  پژوهش در سلامت روانشناختی، نسخه 12، صفحات:95-109، 1397
 33. "ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی سیاهه ارزیابی شخصیت"
  سعید اکبری زردخانه، سیدحسین طباطبایی
  روانشناسی بالینی، نسخه 10، صفحات:69-78، 1397
 34. "ویژگی های روان سنجی نسخه آنلاین گزارش معلم مقیاس مشکلات سلامت روان شناختی دانش آموزان دوره متوسطه: تحلیل آیتم و ساختار درونی"
  سعید اکبری زردخانه، فرناز مهدی پور مارالانی، نادر منصورکیایی، علی محمد زنگانه، محسن جلالت دانش، سیامک طهماسبی گرمتانی، مسعود زارعیان
  مجله پژوهش های روان شناختی، نسخه 22، صفحات:119-143، 1397
 35. "مهارت های رشدی لازم برای اثربخشی درمان های شناختی رفتاری در کودکان: مروری چترگونه"
  سمانه بهزادپور، حمیدرضا پوراعتماد، سعید اکبری زردخانه
  تعالی بالینی، نسخه 9، صفحات:46-55، 1397
 36. "نسخه معلم مقیاس مقدماتی مشکلات روانشناختی کودکان: ساخت و ارزیابی روانسنجی"
  سعید اکبری زردخانه، علی محمد زنگانه، نادر منصور کیایی، مجتبی مهدوی، مریم آل بویه، محسن جلالت دانش، عین اله طیموری، سیامک طهماسبی گرمتانی
  سلامت روان کودک، نسخه 6، صفحات:1-12، 1397
 37. "انواع سوگیریهای شناختی دخیل در ایجاد و حفظ اضطراب کودکی: یک مرور روایتی"
  سعید اکبری زردخانه
  تعالی بالینی، نسخه 9، صفحات:16-24، 1397
 38. "اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی دانش آموزان"
  محسن شکوهی یکتا، سعید اکبری زردخانه، محمد عطاری، مجتبی مهدوی
  توانمند سازی کودکان استثنایی، نسخه 10، صفحات:227-236، 1397
 39. "ساخت و ارزیابی روانسنجی مقیاس دینداری نوجوانان دبیرستانی ایران"
  محمد خدایاری فرد، سعید اکبری زردخانه، رامین هاشمی گشنیگانی، محمدچواد فهیمی فر
  مطالعات اسلام و روانشناسی، نسخه 12، صفحات:1-21، 1396
 40. "اثربخشی برنامه آموزش مدیریت خشم بر احساس خصومت و سلامت روانشناختی والدین"
  محسن شکوهی یکتا، سعید اکبری زردخانه، مریم محمودی، دینا دشتی
  دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، نسخه 19، صفحات:44-53، 1396
 41. "تغییرهای تحولی در ظرفیت و مولفه های حافظه کاری بر اساس مدل بدلی"
  سعید اکبری زردخانه، روح الله شهابی، جواد کاوسیان، نسترن رضایی
  روانشناسی شناختی، نسخه 6، صفحات:13-23، 1396
 42. "تاثیر آموزش مبتنی بر روش حل مسئله بر سبک¬های فرزندپروری والدین نوجوانان"
  محسن شکوهی یکتا، سعید اکبری زردخانه، محمد سیدحسین طهرانی
  روانشناسی تحلیلی شناختی، نسخه 9، صفحات:71-82، 1396
 43. "مرامنام اخلاقی در علوم چیستی، چرایی و روش تهیه"
  حمیدرضا آیت اللهی، سعید اکبری زردخانه
  پژوهشهای فلسفی - کلامی(دانشگاه قم)، نسخه 19، صفحات:23-44، 1396
 44. "انطباقسازی نسخه فارسی آزمون نقایص شناختی برای افراد بهنجار یک مطالعه مقدماتی"
  سعید اکبری زردخانه، فرشاد احمدی، مجتبی مهدوی
  روانشناسی شناختی، نسخه 5، صفحات:27-35، 1396
 45. "مفهوم سازی معنابخشی و ملاحظات کاربردی آن در روانشناسی صنعتی و سازمانی"
  سعید اکبری زردخانه، سعید زندی، میلاد قربانی وجانمی
  رویش روانشناسی، نسخه 23، صفحات:179-204، 1396
 46. "اثربخشی برنامه مداخلهای روابط والد- فرزندی بر تعاملات بیننسلی خانوادگی"
  Mohsen Shokuhi Yekta، سعید اکبری زردخانه، Mariam Mahmudi، Mojtaba Mahdavi
  علوم روانشناختی، نسخه 17، صفحات:46-60، 1396
 47. "نسخه گزارش والدین مقیاس سلامت روانشناختی کودکان مطالعه مقدماتی ساخت و بررسی ویژگیهای روانسنجی"
  سعید اکبری زردخانه
  سلامت روان کودک، نسخه 4، صفحات:152-164، 1396
 48. "ویژگی های روانسنجی نسخه الکترونیکی ابزار سلامت روانشناختی دانش آموزان دوره متوسطه اول فرم گزارش معلم و والدین"
  سعید اکبری زردخانه، سیدمحمد شاهورانی، تادر منصورکیایی، علی محمد زنگانه، محسن جلالت دانش، سیامک طهماسبی گرمتانی، مسعود زارعیان
  روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، نسخه 24، صفحات:324-339، 1396
 49. "اثربخشی بسته آموزشی روانشناختی رانندگان بر رفتارهای دوستانه و احساس خصومت رانندگان اتوبوسهای درونشهری تهران"
  محسن شکوهی یکتا، سعید اکبری زردخانه، روح الله حدادی
  مطالعات پژوهشی راهور، نسخه 7، صفحات:93-118، 1396
 50. "ارتقا ایستادگی و رواندرستی رانندگان اتوبوس مطالعه اثر بخشی مقدماتی"
  محسن شکوهی یکتا، سعید اکبری زردخانه، غلامرضا سهراب پور
  علوم روانشناختی، نسخه 16، صفحات:323-337، 1395
 51. "پیش بینی گرایش به وسواس فکری براساس نیمرخ شناختی (حافظه کاری و کوتاه مدت، کارکرد اجرایی)"
  روحالله شهابی، سعید اکبری زردخانه، جواد کاووسیان، زهره انصاری
  Journal of Cognitive Psychology، نسخه 5، صفحات:32-43، 1395
 52. "اثر آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر پرخاشگری و سلامت روان والدین"
  محسن شکوهی یکتا، سعید اکبری زردخانه، مریم محمودی
  پژوهش های روانشناختی، نسخه 20، صفحات:7-22، 1395
 53. "استانداردسازی مقیاس مهارت های زندگی در جمعیت دانشجویان"
  سعید اکبری زردخانه، علی دلاور، حمید یعقوبی، فرامرز سهرابی اسمرود، محمد عطاری
  مجله روانشناسی - انجمن روانشناسی ایران، نسخه 20، صفحات:393-408، 1395
 54. "کاربرد برنامه های نوین فرزندپروری در فرایند ارتباط خانواده"
  محسن شکوهی یکتا، سعید اکبری زردخانه، مریم محمودی، ثریا علوی نژاد
  سلامت روان کودک، نسخه 4، صفحات:35-45، 1395
 55. "پیش بینی پذیری پذیرش اعتیاد دانشجویان براساس احساسات خودکارآمدی و حمایت اجتماعی آن ها"
  سعید اکبری زردخانه، سعید زندی
  دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، نسخه 64، صفحات:36-44، 1394
 56. "ساخت مقیاس بین المللی دینداری با رویکرد مقایس بین فرهنگی"
  محمد خدایاری فرد، سعید اکبری زردخانه، محسن پاک نژاد، باقر غباری بناب، محسن شکوهی یکتا، علی نقی فقیهی، غلامعلی افروز، عباس رحیمی نژاد، مسعود آذربایجانی، خسرو باقری، آر بی نرسسیانس، یونس حماممی لاله زار، شیوا خلیلی، حسین سراج زاده، یونس نوربخش، سید محسن فاطمی، حمید کثیری، زهرا قیامی، رضا پورحسین، حیدرعلی هومن
  روانشناسی، نسخه 1، صفحات:3-20، 1394
 57. "تاثیر آموزش حل مسئله به مادران بر فرایندهای خانوادگی و شیوه های فرزندپروی آنها"
  سعید اکبری زردخانه
  سلامت روان کودک، نسخه 3، صفحات:29-40، 1394
 58. "تاثیر آموزش مهارت های روانی اجتماعی بر مدیریت استرس شغلی و روانن شناختی رانندگان اتوبوس"
  محسن شکوهی یکتا، سعید اکبری زردخانه، ثریا علوی نژاد، سعید سجادی اناری
  پژوهش های کاربردی روانشناختی، نسخه 1، صفحات:87-100، 1394
 59. "اختلال های روانی و عواقب روانی ناشی از آن در بین سربازان وظیفه سازمان زندان های کشور"
  اعظم نوفرستی، سعید اکبری زردخانه، سمیرا کرملو
  ابن سینا، نسخه 18، صفحات:47-55، 1394
 60. "لزوم سنجش و گزارش شاخص های اندازه اثر در پژوهش های روان شناختی"
  سعید اکبری زردخانه
  رویش روانشناسی، نسخه 5، صفحات:29-45، 1394
 61. "اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی ویژه بزرگسالان شاغل در محیطهای کاری"
  سعید اکبری زردخانه، عباسی فاطمه، خدیجه مقدسی، ولی الله رمضانی، مریم ممقانیه
  پژوهش های کاربردی روانشناختی، نسخه 7، صفحات:179-200، 1394
 62. "رفتارهای پرخطر و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"
  سعید اکبری زردخانه، حمید یعقوبی، عذرا شالباف، یعقوب عبدالله پور، ولی الله رمضانی، روح الله حدادی
  پژوهش های کاربردی روانشناختی، نسخه 7، صفحات:115-135، 1394
 63. "اثربخشی بسته آموزشی مهارت های روانی اجتماعی رانندگان بر سلامت روان آنان"
  محسن شکوهی یکتا، سعید اکبری زردخانه، مهدیه برزگری سلطان آبادی
  راهور، نسخه 4، صفحات:27-42، 1394
 64. "تاثیر آموزش مهارت های روانی اجتماعی بر مدیریت استرس شغلی و روان-شناختی رانندگان اتوبوس"
  محسن شکوهی یکتا، سعید اکبری زردخانه، فهیمه قهوه چی الحسینی
  پژوهش در سلامت روانشناختی، نسخه 9، صفحات:69-77، 1393
 65. "استاندارسازی آزمون پنج بعدی شخصیت ابزاری برای ارزیابی پنج عاملی آسیب های روان شناختی در جمعیت دانشجویی"
  سعید اکبری زردخانه، حمید یعقوبی، حمید پیروی، حمید پورشریفی، ناصر صبحی قراملکی، حمیررضا حسن ابادی، حسن حمیدپور
  مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (عنوان قبلی اندیشه و رفتار)، نسخه 4، صفحات:326-338، 1393
 66. "آموزش شیوه تعامل مبتنی بر حل مساله و اثر آن بر سبک های تربیتی و حل مشکل در خانواده"
  محسن شکوهی یکتا، سعید اکبری زردخانه، مریم محمودی
  علوم روانشناختی، نسخه 14، صفحات:374-388، 1393
 67. "اثربخشی آموزش مهارتهای روانی- اجتماعی رانندگان بر پرخاشگری و خشم آنان"
  محسن شکوهی یکتا، سعید اکبری زردخانه، مریم محمودی
  روش ها و مدل های روان شناختی، نسخه 6، صفحات:23-39، 1393
 68. "اثربخشی بسته آموزشی مهارت های روانی- اجتماعی بر مدیریت هیجانی و سلامت روان رانندگان"
  محسن شکوهی یکتا، سعید اکبری زردخانه، فاطمه پوران
  مجله علوم رفتاری دانشگاه بقیه الله، نسخه 9، صفحات:103-109، 1393
 69. "اثربخشی کارگاه آموزشی کودک اندیشمند بر شیوههای فرزندپروری والدین و مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی"
  محسن شکوهی یکتا، سعید اکبری زردخانه، غلامرضا سهراب پور
  سلامت روان کودک، نسخه 2، صفحات:9-19، 1393
 70. "مقیاس عوامل خطر و محافظت کننده سلامت روان دانشجویان ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی"
  سعید اکبری زردخانه، حمید پورشریفی، حمید یعقوبی، حمید پیروی، حمیدرضا حسن آیادی، ناصر صبحی قراملکی، فهیمه قهوه چی
  مجله علوم رفتاری دانشگاه بقیه الله، نسخه 8، صفحات:325-338، 1392
 71. "نسخه مقدماتی مقیاس ملی مهارتهای زندگی برای جمعیت دانشجویی تحلیل آیتم، ساختار عاملی اکتشافی و ضرایب اعتبا"
  سعید اکبری زردخانه، علی دلاور، حمید یعقوبی، فرامرز سهرابی اسمرود، حمید پیروی
  پژوهش های کاربردی روانشناختی، نسخه 4، صفحات:128-152، 1392
 72. "نسخه مقدماتی مقیاس ملی مهارت های زندگی تحلیل آیتم، ساختار عاملی اکتشافی و ضرایب اعتبار"
  سعید اکبری زردخانه
  پژوهش های کاربردی روانشناختی، نسخه 4، صفحات:128-152، 1391