Faculty Profile

ساسان بالغی زاده

دانشیار

ساسان بالغی زاده

ادبیات و علوم انسانی / زبان و ادبیات انگلیسی

Theses Faculty

پایان نامه های کارشناسی ارشد

 1. مطالعه برداشت معلمان زبان انگلیسی ایرانی دارای مدرک بین المللی تدریس زبان انگلیسی از اصول تدریس تکلیف-مدار
  محمدهادی فدائی مولودی 1400
 2. نگرش زبان اموزان انگلیسی بعنوان زبان خارجی نسبت به رمزگردانی در کلاس های چند زبانه
  سهیلا اسلامی 1400
 3. مطالعه ارتباط بین کفایت مدرسان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و نگرش آنها نسبت به حرفه معلمی
  کمند رمضان نژاد 1400
 4. مهارت و سواد دیجیتالی و برداشت معلمان ایرانی نسبت به تلفیق فناوری و ارتبا طات در کلاسهای موسسات اموزش زبان انگلیسی
  مهسا دست افکن 1400
 5. بررسی تغییرات در نگرش معلمان ایرانی زبان انگلیسی در دوره های پیش از خدمت در خصوص آموزش و یادگیری زبان انگلیسی
  سمیه سبزعلی 1399
 6. مطالعه ی برجسته ترین راهبرد های مورد استفاده برای یادگیری واژگان در میان زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
  غزل بهرامی 1399
 7. مطالعه ی مقایسه ای رسمیت متن در مقالات نوشته شده به زبان انگلیسی در حوزه ی زبانشناسی کاربردی توسط پژوهشگران ایرانی و انگلیسی زبان
  فریا اسدی 1399
 8. تاثیر بافت مندی بر یادگیری واژگان آکادمیک انگلیسی در میان دانشجویان ایرانی
  روح اله کشتکار 1399
 9. بررسی رابطه بین نگرش زبان آموزان به خوداتکایی و به کارگیری راهکارهای یادگیری در میان زبان آموزان ایرانی
  فائزه السادات داعی نژاد 1399
 10. بررسی نقش دانش موضویی در بالا بردن تمایل به برقراری ارتباط میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی
  مینا حسامی ذکائی 1398
 11. ارتباط بین حجم واژگان و آگاهی از ساختار واژگانی در میان زبان آموزان با اهداف دانشگاهی در ایران
  زهراسادات موسوی مرام 1398
 12. مطالعه کمی و کیفی رابطه بین خوداتکایی معلم و فرسودگی شغلی در میان مدرسان زبان انگلیسی ایران
  رویا رحیمی 1398
 13. پژوهش ترکیبی با رویکرد تاثیر بازخوردهای اصلاحی بر مهارت نوشتاری دانش آموزان زبان انگلیسی با اضطراب زیاد و کم و اولویت های آنها
  فرزانه رسولی 1397
 14. بررسی رابطه دیدگاه خودکارآمدی مدرسان ایرانی درس انگلیسی با اهداف دانشگاهی، دانش فنی آنها و سطح عملکرد دانشجویان در رشته های مختلف
  اسماء محمدی 1397
 15. تاثیر آموزش راهکار محور بر مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی
  رویا جعفری 1396
 16. مطالعه تاثیر بازخورد اصلاحی مستقیم به کمک رایانه بر میزان موفقیت زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی در کاربرد همنشینی واژگانی و دستوری
  زهرا گل سرخی 1396
 17. تاثیر آموزش توالی های فرمول واره ای با تمرینات بازیابی فاصله دار بر شیوایی بیان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
  سمانه شفیعی 1396
 18. بررسی تاثیر آموزش زبان انگلیسی از راه دور بر استقلال و انگیزه زبان آموزان در ایران
  نگار حاجی محمدحسن 1395
 19. مطالعه موردی دانش آموزش محتوا در بافت آموزشی ایران
  فاطمه کریمی سطلسری 1395
 20. مطالعه رابط بین تمایل به برقراری ارتباط و عملکرد نگارش زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی روی موضوعات انتخاب شده توسط زبان آموزان و مدرسان
  ملیحه منظم اسماعیل پور 1395
 21. مطالعه تاثیر تمرینهای مبتنی بر درونداد، برونداد و ترجمه بر فراگیری زمانهای حال در میان زبان آموزان نوجوان ایرانی زبان انگلیسی
  علیاء هادی علی الترکی 1395
 22. بررسی عناصر فرهنگی در کتاب های درسی مورد استفاده در مدارس دولتی ایران در مقایسه با کتاب های مورد استفاده در یک موسسه زبان انگلیسی
  فاطمه مرتضوی 1395
 23. تاثیر برجسته سازی درونداد آموزشی بر یادگیری واژگان آکادمیک و خواندن و درک مطلب دانشجویان ایرانی در کلاس های زبان عمومی و پیش نیاز
  شهریار یزدان جو 1394
 24. رابطه بین سبک های یادگیری و راهکارهای یادگیری زبان در میان دانشجویان مقطع کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
  علیرضا سجادی پور 1394
 25. رابطه بین خود سیستم انگیزشی زبان دوم و کاربرد راهکارهای یادگیری زبان در میان دانشجویان مقطع کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
  رامین احمدی 1394
 26. بررسی ویژگی های تعامل بین زبان آموزان در یک بازی چندنفره رقابتی انلاین
  اشکان عابدی 1394
 27. مطالعه میزان همبستگی میان ترس از نوشتن ، خودکارایی در نوشتن و نوع نگرش به نگارش
  لیلا صادقی کجانی 1394
 28. تاثیر مواد آموزشی برگرفته از مطالب واقعی برسطح انگیزه زبان آموزان ایرانی سطح متوسط زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
  سیده سارا سید مدقالچی 1394
 29. بررسی برداشت مفهوم استقلال فراگیر از دیدگاه معلمان وزبان آموزان در ایران و ترکیه
  مریم مقیمی 1394
 30. تاثیر یادگیری پروژه مدار بر درک مطلب خواندن دانش آموزان دبیرستان
  مرضیه عابدی 1394
 31. مقایسه تاثیر بازخورد فرازبانی شفاهی و کتبی در پیشرفت مهارت نگارش زبان آموزان ایرانی
  پرستو نمازی فرد 1394
 32. مطالعه تطبیقی بین معلمان و زبان آموزان زبان انگلیسی اهل ترکیه و ایران در خصوص برداشت شان از انگلیسی به عنوان زبان بین اللمللی
  لیلا اصغری 1394
 33. مطالعه برداشت معلمان زبان انگلیسی آموزشگاههای زبان ایران از فنون مدیریت کلاس درس
  معصومه کوکبی 1394
 34. مقایسه ارزیابی کتاب درسی پیش دانشگاهی انگلیسی با اهداف ویژه
  ایران کاشانی ز اده 1394
 35. تاثیر کار دونفری بریادگیری واژگان
  عسل ارشدی 1394
 36. تاثیر آموزش واژگان از طریق بافت معنی دار گسترده در توانایی واژه آموزی زبان آموزان سطح متوسط
  علی نصیری خصال 1394
 37. بررسی تاثیر متون طنز و غیر طنز بر یادگیری واژگان در دو سطح متفاوت مهارت زبانی در بین زبان آموزان ایرانی
  طاهره کرم زاده 1393
 38. بررسی ارتباط بین عمق دانش واژگانی و دامنه دانش واژگانی با درک شنیداری در میان زبان آموزان ایرانی در سطوح مختلف توانایی زبانی
  پیام خالدیان 1393
 39. بررسی ارتباط بین سبک تدریس و هوش عاطفی در بین مدرسان زبان انگلیسی
  مریم شکوری 1393
 40. رابطه بین کارآمدی گروهی مدرسان ایرانی زبان انگلیسی و برداشت آنان از مفهوم توانمند سازی مدرسان
  الناز گلدوز 1393
 41. ترجمه نشانه های گفتمانی در نمایش
  سیدآیدین قرشی علی آباد 1392
 42. مطالعه ارتباط بین پویایی گروهی و خود بسندگی دانشجویان رشته های غیر زبان انگلیسی ایران
  جلیل مجدم 1392
 43. رابطه بین خودبسندگی ترس ناشی از ارتباط شفاهی و پیشرفت در مهارت سخن گفتن دانشجویان زبان انگلیسی در ایران
  سیدحمیدرضا طباطبائی 1392
 44. تاثیر تقویت داده های متنی و توضیحات فرامتنی در یادگیری زمان گذشته ی ساده و گذشته ی استمراری در میان زبان آموزان ایرانی
  حمید مهدیان راد 1392
 45. بینامتنیت و جهانی شدن در ترجمه متون ادبی : مطالعه تطبیقی
  پریسا بابائی فروتن 1391
 46. تاثیر خود ارزیابی بر خودبسندگی و هدف محوری زبان آموزان ایرانی
  عطیه مصون 1391
 47. مطالعه ارتباط بین تفکر انتقادی زبان آموزان ایرانی و میزان پیشرفت آنان در مهارت خواندن و درک مطلب
  آرمان نصیراحمدی 1391
 48. تاثیر فعالیتهای آموزشی و آموزش مبتنی بر فرم روی یادگیری حروف اضافه زبان انگلیسی در میان زبان آموزان ایرانی
  گلنار پهلوانی 1390
 49. تاثیر زبان آموزی از طریق کامپیوتر
  علیرضا صفری 1390
 50. رابطه بین اضطراب در گوش دادن راهکارهای گوش دادن و عملکرد شنیداری دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی
  محمدرضا دالمن 1390
 51. مطالعه تاثیر مولفه های معنایی بر عمق بخشیدن به دانش واژگانی زبان آموزان ایرانی
  ندا نفیسی 1390
 52. تاثیر بومی سازی متن و فعال سازی دانش زمینه ای بر درک مطلب دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی
  سیاوش رخساری 1390
 53. تاثیر فعالیت های برجسته سازی واژگان بر دانش واژگانی دانش آموزان ایرانی دوره متوسطه
  ابراهیم دریائی مطلق 1390
 54. بررسی تاثیر چهارنوع مختلف شاخص میزان درگیر شدن در فرایند یادگیری و تثبیت یادگیری واژگان در میان زبان آموزان ایرانی
  مریم عباسی شیرین آبادی 1390
 55. تاثیر تدریس ناظر بر کلیشه های شفاهی بر روایی بیان زبان آموزان ایرانی
  رضا جعفری طادی 1390
 56. نقش خلاقیت در توانایی کودکان در نگارش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
  زینب درگاهی 1390
 57. تاثیر استفاده از تکنیک های تدریس و یادگیری وازگان بر توانایی درک و تولید زبان آموزان ایرانی
  ال ناز اولاد رستم 1390
 58. مطالعه رابطه بین سبک های یادکیری و هوش چند گانه در میان زبان آموزان ایرانی
  رز شایقی 1390
 59. نقش تفسیر محدود مترجم و تاثیر آن روی خوانش متن ترجمه شده
  مهشید آذرخش 1389
 60. دوبله لحجه و زبان سوم در فیلم
  المیرا پویامهر 1389
 61. تاثیر تکرار فعالیت و انجام فعالیت مشابه بر توانایی زبانی دانش آموزان
  رضا اسدی 1389
 62. ارتباط اضطراب مهارت استراتژای و خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی
  محمد دهقان 1389
 63. تاثیر توع برجسته سازی در تمرینات وازگانی بر به یاد سپاری و یاد آوری وازگان
  موسی توشه جو 1388
 64. تاثیر پیش ویرایش در کیفیت خروجی ترجمه ماشینی
  مجتبی هاتف 1388
 65. نقش تولید نوشتاری فی البداهه در ارتقائ سطح توجه به صورت زبان
  فاطمه عرب 1388
 66. مطالعه تاثیر تعداد واژگان آموخته شده بر درک مطلب زبان آموزان
  محمد گلبین 1388
 67. راهکارهای انتقال فرهنگ و ایدئو لوزی در ترجمه ادبیات کودکان
  فاطمه رنجوربناب 1388
 68. مقایسه نوع برداشت معلمان زبان آموزش و پرورش و موسسات خصوصی از مقوله تدریس گرامر
  سپیده فرشچی 1388
 69. تحلیل الگوهای درونداد وتعامل زبانی در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی
  محمدرضا فرهادی کیا 1387
 70. مطالعه ایدئو لوزی درکتابهای آموزش زبان مورداستفاده در موسسات خصوصی زبان براساس نظریه انتقادی
  مصطفی جمالی متحد 1387
 71. مطالعه تاثیر فعالیت های باز وکنترل شده برمهارت نوشتن زبان آموزان ایرانی براساس نظریه فرهنگی اجتماعی
  عباس تیمچه معمار 1387
 72. رابطه بین تدریس آشکار و مستتر گرامر بر صحت نوشتاری زبان آموزان ایرانی
  نیلوفر زارعی 1387
 73. آشکارسازی ومتنیت در ترجمه فارسی به انگلیسی
  احمد شریفی 1386
 74. ارتباط بین توانایی زبانی مترجمان و میزان دخالت عادات زبان مادری مترجم در زبان دوم در عمل ترجمه
  مسعود علی محمدملایری 1386
 75. تاثیر روش نوشتاری زبان فارسی بر توزیع واحد
  آذر پاشائی جلال 1386