Faculty Profile

سعید ایمانی

استادیار

سعید ایمانی

علوم تربیتی و روان‌شناسی / مشاوره

Articles Faculty

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Antecedents of high-risk situations for relapse in women with opioid use disorder: A qualitative study"
  Zahra Mohaddes hakkak, Shahriar Shahidi, Mahmood Heidari, Saeed Imani, Shahrbanoo Ghahari
  Journal of Substance Use, Vol. 12, No 3, pp.1-7, 2021
 2. "Improved executive functions and reduced craving in youths with methamphetamine addiction:Evidence from combined mindfulness treatment with transcranial direct current stimulation"
  Jaber Alizadehgoradel, Saeed Imani, Vahid Nejati, Marie-Anne Vanderhasselt, behnam molaei, Mohammad Ali Salehinejad, Shirin Ahmadi, Mina Taherifard
  Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, Vol. 18, 2020
 3. "Repeated stimulation of the dorsolateral-prefrontal cortex improves executive dysfunctions and craving in drug addiction: A randomized, double-blind, parallel-group study"
  Jaber Alizadeh goradel, Vahid Nejati, Fariba Sadeghi Movahed, Saeed Imani, Mina Taherifard, Mosayebi-Samani Mohsen, M. Vicario Carmelo , Michael A. Nitsche, Mohammad Ali Salehinejad
  Brain Stimulation, Vol. 13, No 3, pp.582-593, 2020
 4. "The Effectiveness of Mindfulness-Based Group Therapy on Improving Metacognitive Beliefs in Preventing Relapse of Women Consuming Stimulants"
  Marjan Karimi Moghadam, Vahid Sadeghi-Firoozabadi, Saeed Imani, morteza zakeri
  Iranian Journal of Health Psychology, Vol. 2, No 2, pp.127-135, 2019
 5. "Mindfulness-based substance abuse treatment (MBSAT) improves executive functions in adolescents with substance use disorders"
  Jaber Alizadeh goradel, Saeed Imani, Vahid Nejati, Jalil Fath Abadi
  NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, Vol. 34, pp.13-21, 2019
 6. "The relationship between sexual satisfaction, marital conflicts and cognitive emotion regulation in women victims of violence in Savojbolagh-Iran"
  maryam yekeh falah, shahrbanoo ghahari, Saeed Imani, reza davoodi, mitra borji, elaheh farshad nia, zahra khorrami
  TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, Vol. 2018, pp.863-870, 2018
 7. "Comparing the Efficacy of Mindfulness-Based Stress Reduction Therapy with Emotion Regulation Treatment on Quality of Life and Symptoms of Irritable Bowel Syndrome"
  fatemeh ghandi, amir sadeghi, maryam bakhteyari, Saeed Imani, saeed abdi, Seyed Shahab Banihashem
  Iranian Journal of Psychiatry, Vol. 13, No 3, pp.176-184, 2018
 8. "What are the believes spiritual subcultural religious traditional and family structure of perpetrators of domestic violence A question for further studies"
  shahrbanoo ghahari, Saeed Imani, jafar bolhari
  Social Determinants of Health, Vol. 3, No 2, pp.56-57, 2017
 9. "Effectiveness of life skills training on self-efficacy and emotional intelligence among high school students in Urmia"
  bahram ghaitrani, Saeed Imani, nina sadeghi, shahrbanoo ghahari
  Social Determinants of Health, Vol. 3, No 3, pp.160-166, 2017
 10. "Effectiveness of behavioral strategies training (Bst) for mothers in reducing anxiety and conduct problems of children with attention deficit hyperactivity disorder (Adhd)"
  Saeed Imani
  the turkish online journal of educational technology, Vol. 2016, pp.205-210, 2016
 11. "Comparison of temperament and character personality traits in opiate and stimulant addicts"
  Fatemeh Sadeghi Pouya, Saeed Imani, Nina Sadeghi
  Social Determinants of Health, Vol. 2, No 3, pp.106-114, 2016
 12. "Effectiveness of Mindfulness-Based Group Therapy as Compared to Treatment as Usual for Opioid Dependence Treatment."
  Saeed Imani, mohammad kazem atef vahid, banafsheh gharaee, alireza noroozi, Mojtaba Habibi Asgar Abad, sarah bowen
  Iranian Journal of Psychiatry, Vol. 10, No 3, pp.175-184, 2015
 13. "Effectiveness of Comparing Mindfulness-Based Group Therapy as Compared With Treatment as Usual for Opioid Dependents A Pilot Randomized Clinical Trial Study Protocol"
  Saeed Imani, Atef Vahid Mohammad Kazem, Gharraee Banafsheh, Mojtaba Habibi Asgar Abad, Bowen Sarah , Noroozi Alireza
  Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, Vol. 1, No 9, pp.216-220, 2015
 14. "Comparing Mindfulness-Based Group Therapy With Treatment as Usual for Opioid Dependents A Pilot Randomized Clinical Trial Study Protocol"
  Saeed Imani, mohammad kazem atef vahid, banafsheh gharaee, Mojtaba Habibi Asgar Abad, sarah bowen, ali reza noroozi
  iranian journal of psythiatry and beheavieral science, Vol. 9, No 1, pp.1-4, 2015
 15. "Elders General Self-efficacy and Its Affecting Factors in Iran"
  Saeed Imani, yousef torki, roghayeh zamani, Seyyed Meisam EBRAHIM
  Iranian Journal of Public Health, Vol. 43, No 8, pp.1163-1164, 2014
 16. "Assessment of reward dependence and its subscales in drug addicts and non addicts"
  Said Pournaghash-Tehrani, maryam hassantash, Saeed Imani
  Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 15, pp.198-202, 2011
 17. "علل لغزش و عود مصرف مواد افیونی: مطالعه کیفی موقعیت های پرخطردر زنان ایرانی"
  زهرا محدث حکاک، شهریار شهیدی، محمود حیدری، سعید ایمانی، شهربانو قهاری
  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی،
 18. "نقش کنترل بازداری و مولفه های اخلاقی در انواع به اشتراک گذاری کودکان 4 تا 6 سال"
  فاطمه کشوری، حسین لطف ‌آبادی، سعید ایمانی، مجتبی حبیبی عسگرآباد
  سلامت روان کودک،
 19. "اثربخشی آموزش استواری روانی بر تحمل پریشانی و سرزندگی ذهنی والدین کودکان مبتلا به سرطان خون"
  فروغ السادات رضویان، سعید ایمانی، سید محمد کاظم نوربخش
  روان شناسی کاربردی، نسخه 15، شماره 3، صفحات:403-422، 1399
 20. "اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میل جنسی و برانگیختگی جنسی در زنان با سوءمصرف مواد مخدر"
  مهین نوروزی، تقی پورابراهیم، مجتبی حبیبی، سعید ایمانی
  اعتیاد پژوهی، نسخه 15، شماره 59، صفحات:250-273، 1399
 21. "مدل یابی اثر میانجی گر کیفیت دلبستگی در رابطه میان باورهای دانش آموزان نوجوان دختر درباره طلاق والدین و راهبردهای مقابله با استرس"
  مجید اعلمی، سعید ایمانی، علیرضا نوروزی، کیومرث بشلیده
  مجله مطالعات روانشناسی تربیتی(دانشگاه سیستان و بلوچستان)، نسخه 17، شماره 40، صفحات:98-119، 1399
 22. "مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و انعطاف پذیری روان شناختی در افراد غیرمبتلا و افراد مبتلا به سوءمصرف مواد افیونی و محرک"
  محمدحسین شیرانیان، سعید ایمانی، ابوالقاسم خوش ‌کنش
  رویش روانشناسی، نسخه 10، شماره 7، صفحات:163-174، 1399
 23. "اثربخشی تاثیر آموزش گروهی توانش های تنظیم شناختی هیجان برکاهش ولع مصرف مواد و دلزدگی زناشویی در مردان متاهل مبتلا به اختلال مصرف مواد محرک"
  سعید ایمانی، مرتضی ذاکری
  علوم روانشناختی، نسخه 18، شماره 83، صفحات:2133-2140، 1398
 24. "روابط ساختاری سیستم های مغزی - رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با ولع مصرف ماریجوانا در دانشآموزان"
  نگار معمارپور آسیابان، سعید ایمانی، امید شکری
  روانشناسی و روان پزشکی شناخت، نسخهشماره 1، صفحات:103-116، 1398
 25. "رابطه ی نگرش های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دانش آموز: نقش میانجی گر تنظیم هیجان"
  سعید ایمانی، یاسمین الخلیل، امید شکری
  مجله مطالعات روانشناسی تربیتی(دانشگاه سیستان و بلوچستان)، نسخه 16، شماره 33، صفحات:1-28، 1397
 26. "مقایسه اثربخشی درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSAT) و تحریک از طریق جریان الکتریکی مستقیم (tDCS) بر بهبود کارکردهای اجرایی نوجوانان با اختلال مصرف مواد"
  جابر علیزاده گورادل، سعید ایمانی، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی
  علوم پزشکی رازی، نسخه 26، شماره 7، صفحات:99-112، 1397
 27. "مقایسه اثربخشی تحریک مغز با جریان الکتریکی مستقیم، درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان ترکیبی این دو روش بر بدتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلال مصرف مواد"
  جابر علیزاده گورادل، سعید ایمانی، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی
  اعتیاد پژوهی، نسخه 13، شماره 52، صفحات:163-181، 1397
 28. "اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر خستگی، نشانگان افت روحیه و استرس ادراک شده بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)"
  شیوا فرمانی شهرضا، سمیرا خانی، علی قائدنیای جهرمی، سعید ایمانی
  دانشگاه علوم پزشکی البرز، نسخهشماره 2، صفحات:135-149، 1397
 29. "مقایسه ابربخشی تحریک مغز با جریان الکتریکی مستقیم، درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهنآگاهی و درمان ترکیبی این دو روش بر بدتنظیمی هیرانی نوجوانان با اختلال مصرف مواد"
  جابر علیزاده گورادل، سعید ایمانی، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی
  فصلنامه اعتیاد پژوهی، نسخه 13، شماره 52، صفحات:163-181، 1397
 30. "همبسته های عصب شناختی عدالت در کودکان در تعامل با گروه خودی/غیر خودی یک مورد مطالعه پتانسیل وابسته به رویداد"
  فاطمه کشوری، حسین لطف ‌آبادی، سعید ایمانی، مجتبی حبیبی عسگرآباد
  تازه های علوم شناختی، نسخه 21، شماره 3، صفحات:1-17، 1397
 31. "رشد تصمیم گیری تخصیص منابع کودکان 4 تا 6 ساله در موقعیت های نابرابر سودمند و ناسودمند"
  فاطمه کشوری، حسین لطف ‌آبادی، سعید ایمانی، مجتبی حبیبی عسگرآباد
  تحقیقات علوم رفتاری، نسخه 16، شماره 4، صفحات:429-439، 1397
 32. "مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری و ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت بر کاهش ولع مصرف در معتادان افیونی"
  آرش صداقت زاده، سعید ایمانی، امید شکری
  اعتیاد پژوهی، نسخه 12، شماره 49، صفحات:243-268، 1397
 33. "اثربخشی درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک از طریق جریان الکتریکی مستقیم بر بهبود ولع مصرف و بدتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلال مصرف مواد"
  جابر علیزاده گورادل، سعید ایمانی، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی
  مطالعات علوم پزشکی، نسخه 30، شماره 6، صفحات:462-474، 1397
 34. "اثربخشی لمس بر کاهش افسردگی کودکان"
  وحید صادقی فیروزآبادی، علیرضا صفری، حسن بنی اسدی شهربابک، سعید ایمانی، مهدیه دلاوری
  روش ها و مدل های روان شناختی، نسخهشماره 33، صفحات:125-137، 1396
 35. "مقایسه افسردگی و سلامت عمومی در سالمندان عادی و سالمندان قربانی انواع خشونت خانگی شهرستان ساوجبلاغ - ایران"
  مریم یکه فلاح، سعید ایمانی، میترا برجی، مریم صدیق پور، بهرام قیطرانی، مهدی خردمند، شهربانو قهاری
  سلامت اجتماعی، نسخهشماره 2، صفحات:132-140، 1396
 36. "اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان ابتدایی با رویکرد اقدام پژوهی"
  مهین نوروزی دشتکی، مسلم شعبانی، سعید ایمانی
  مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، نسخه 3، صفحات:133-147، 1396
 37. "اثربخشی روان درمانی تکمیلی بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به بدخیمی های خونی"
  وحید صادقی فیروزآبادی، معصومه بارانی، مریم بختیاری، مهشید مهدی زاده، سعید ایمانی
  روان شناسی سلامت، نسخهشماره 2، صفحات:51-71، 1395
 38. "پیش بینی میزان موفقیت جراحی پیوند دورزننده عروق تاجی قلب بر اساس اضطراب، افسردگی، عوامل طبی و جمعیت شناختی"
  ناصر گودرزی، وحید صادقی فیروزآبادی، رضا رستمی، عباس رحیمی نژاد، محمدعلی بشارت، زهرا جهانگیری، علی واشقانی فراهانی، علیرضا علیزاده قویدل، سعید ایمانی
  روانشناسی سلامت، نسخهشماره 1، صفحات:29-51، 1395
 39. "گروه درمانی حمایتی و دیابت نوع 2 اثربخشی گروهدرمانی حمایتی بر کنترل قند خون"
  سعید ایمانی، مریم زارع، مجید صفاری نیا، زینب شایقیان
  طب توانبخشی، نسخهشماره 6، صفحات:28-35، 1395
 40. "بررسی مقایسه ذهنآگاهی به شیوه گروهی با متادون درمانی بر سلامت روان معتادان مواد مخدر سنتی"
  امیرحسین جهانگیر، سعید ایمانی، عباس مسجدی آرانی، سید حسین مجتهدی
  سلامت اجتماعی، نسخهشماره 1، صفحات:55-66، 1395
 41. "تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی بر اساس شخصیت و سبک های تصمیم گیری"
  سعید ایمانی، مریم زارع، علیرضا آقایوسفی، حسین زارع، فرهاد شقاقی
  Community Health، نسخهشماره 3، صفحات:211-218، 1394
 42. "مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با درمان نگهدارنده بر کاهش رفتارهای مخاطره آمیز و خشم های انفجاری در سو مصرف کنندگان مواد افیونی"
  امیر حسین جهانگیر، عباس مسجدی آرانی، سید حسین مجتهدی، نوشین نیکدل تیموری، سعید ایمانی، مجتبی حبیبی عسگرآباد
  اصول بهداشت روانی، نسخه 18، شماره 7، صفحات:483-490، 1394
 43. "بررسی مقایسه ی مولفه های ذهن آگاهی در معتادان به مواد محرک و افیونی شهر تهران"
  سید یونس محمدی، سعید ایمانی، فاطمه صادقی پویا
  طب جنوب، نسخه 19، شماره 3، صفحات:446-456، 1394
 44. "مقایسه هوش هیجانی بین جانبازان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال استرس پس از سانحه"
  سعید ایمانی، سعید عطاری، شهریار شهیدی، وحید صادقی فیروزآبادی، مهدی خانبانی، نرگس زمانی
  طب جانباز، نسخهشماره 4، صفحات:217-224، 1393
 45. "مقایسه اثربخشی آموزش کنترل تکانه و رفتاردرمانی دیالکتیک بر تکانشگری بی برنامگی، حرکتی و شناختی دختران نوجوان مبتلا به اختلال نامنظم خلقی اخلال گرانه"
  سامره امام قلی پور، سعید زمانی، امیر حسین جهانگیر، سعید ایمانی، نرگس زمانی
  فصلنامه اندیشه و رفتار، نسخهشماره 35، صفحات:7-16، 1393
 46. "...مقایسه نگرانی درباره تصویر بدنی و عزت نفس بین نوجوانان مبتلا به اسکولیوز بدون بریس، تحت درمان بریس و نوجوانان عادی."
  نرجس تکتم جان نثاری، شهریار شهیدی، علی خادمی، سعید ایمانی، محمد صالح گنجویان
  روانشناسی معاصر، نسخهشماره 2، صفحات:17-28، 1392
 47. "ارتباط شدت علائم اختلال فشار عصبی پس از سانحه و مولفه های کیفیت زندگی در جانبازان"
  سعید ایمانی، محمد کاظم عاطف وحید، علی اصغر اصغرنژاد فرید
  پایش، نسخه 13، شماره 2، صفحات:211-219، 1392
 48. "ذهن آگاهی و اعتیاد اثر بخشی ذهن آگاهی بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی در سو مصرف کنندگان مواد"
  علیرضا آقا یوسفی، محمد اورکی، مریم زارع، سعید ایمانی
  فصلنامه اندیشه و رفتار، نسخهشماره 27، صفحات:17-26، 1391
 49. "اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقا کیفیت زندگی سو مصرف کنندگان مواد مخدر-تریاک- بهبود سلامت جسمانی و روانشناختی"
  مجتبی حبیبی عسگرآباد، سعید ایمانی، سودابه پاشایی، معصومه ظهیری سروری، جعفر میرزایی، مریم زارع
  JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY، نسخهشماره 1، صفحات:63-81، 1391
 50. "مقایسه کیفیت زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با دیگر جانبازان"
  سعید ایمانی، محمد کاظم عاطف وحید، علی اصغر اصغرنژاد فرید
  فصلنامه اندیشه و رفتار، نسخهشماره 25، صفحات:47-56، 1390
 51. "رابطه کیفیت زندگی و صفات شخصیتی در افراد معتاد"
  سید سعید پورنقاش تهرانی، مجتبی حبیبی عسگرآباد، سعید ایمانی
  تحقیقات علوم رفتاری، نسخه 10، شماره 3، صفحات:155-167، 1390
 52. "مقایسه ویژگی های شخصیتی زنان و دختران فراری و عادی در شهر اصفهان"
  فاطمه زرگر، اعظم مرادی، سعید ایمانی
  فصلنامه اندیشه و رفتار، نسخهشماره 10، صفحات:47-58، 1387
 53. "شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه در افراد معتاد و غیر معتاد"
  سعید ایمانی، علی اصغر اصغرنژاد فرید، جعفر میرزایی، احمد عاشوری، فاطمه زرگر
  فصلنامه اندیشه و رفتار، نسخهشماره 9، صفحات:27-40، 1386

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

 1. "...... CONTENT ANALYSIS OF "MAH-E ASAL" BASED ON ADDICTION REPRESENTATION ......"
  Saeed Imani, Mohammad Hosein Alimardani
  12 th annual international Addiction Science Cingress (ASC2018), No 12 , pp.232-232,
 2. "ADDICTION PREVENTION SOCIAL PLANS IN THE DEVELOPED COUNTRIES"
  Mohammad Hosein Alimardani, Saeed Imani, Arash Sedaghat Zadeh, Nastaran Mohammadi Saghalaksary
  12 th annual international Addiction Science Cingress (ASC2018), No 12 , pp.233-233,
 3. "THE EFFECTIVENESS OF THE SOCIAL CONTRIBUTION IN ADDICTION PREVENTION"
  Mohammad Hosein Alimardani, Saeed Imani, maryam shahmoradi pilehrood
  12 th annual international Addiction Science Cingress (ASC2018), No 12 , pp.234-234,
 4. "THE EFFECT OF LIFE SKILLS TRAINING TO AN IMPROVEMENT EMOTIONAL INTELLIGENCE IN INTERNET ADDICTS REFERRING TO THE DEL-ARAM CENTER PSYCHOLOGY"
  Saeed Imani, Mohammad Hosein Alimardani, zahra rahmati pour, nastaran Mohammadi Saghalaksary
  12 th annual international Addiction Science Cingress (ASC2018), No 12 , pp.235-235,
 5. "COMPARING THE EFFECTIVENESS OF CONGNITIVE-BEHAVIORAL GROUP EDUCATION AND COGNITIVE-BASED AWARENESS ON THE REDUCTION OF MOTIVATION OF ADDICTION"
  Arash Sedaghat Zadeh, Saeed Imani, Omid Shekari, Mohammad Hosein Alimardani, zahra rahmati pour
  12 th annual international Addiction Science Cingress (ASC2018), No 12 , pp.236-237,
 6. "The effectiveness of emotion regulation training based on the process model of grass and linhan in improving emotion regulation strategies and relapse prevention in patients with drug and alcohol use"
  Saeed Imani, فرشاد شیبانی, نرگش زمانی, Sarah Bowen, حسین ملکی, Vahid Sadeghi-Firoozabadi, -mehdi -khanbani
  9th annual international addiction sciece congress (ASC 2015 ),
 7. "A comparison of personality profile of male and female addicts"
  نرگس زمانی, Saeed Imani, سعید زمانی, Vahid Sadeghi-Firoozabadi, -mehdi -khanbani, نادیا قربان زاده, سارا عدالت لاری
  9th annual international addiction sciece congress (ASC 2015 ),
 8. "Comparison of schema therapy and cognitive behavioral therapy on ruminations in women with substance use disorders"
  Saeed Imani, نرگس زمانی, فرشاد شیبانی, امیرحسین جهانگیر, Sarah Bowen, سعید زمانی, -mehdi -khanbani, حسین ملکی, Vahid Sadeghi-Firoozabadi
  9th annual international addiction sciece congress (ASC 2015 ),
 9. "Defense mechanisms and styles in the families of individuals addicted to cigarette alcohol sedative-hypnotic drugs and addictive drugs use and disuse"
  narges zamani, Saeed Imani, farshad sheybani, sarah bowen, saeed attari
  9th annual international addiction sciece congress (ASC 2015 ), No 1 , pp.446-447,
 10. "Investigation of Predisposal Factors of Industrial Drugs use among Married Men in Hamadan"
  narges zamani, hosein maleki, Saeed Imani, arezoo norouzkhan, farshad shaybani, sara edalat lari, Adeleh Uosefi siya koocheh, fatemeh asgari, Rezvane Asadiasadabad
  9th annual international addiction sciece congress (ASC 2015 ), No 1 , pp.447-448,
 11. "The effectiveness of individual training for communication skills involved in mental health and social anxiety of addicts in over 15 years addiction case studies of two patients"
  narges zamani, Saeed Imani, zamani saeed, amir hoeeien jahangir, Rezvane Asadiasadabad, askari fatemeh, Adeleh Uosefi siya koocheh, sara edalat lari, saeed attari
  9th annual international addiction sciece congress (ASC 2015 ), No 8 , pp.448-449,
 12. "The efficacy of group training of anger management skills on risky behaviors of female addicts after drug rehabilitation"
  narges zamani, Saeed Imani, farshad sheybani, hassan khani, saeed zamani, sarah bowen, saeed attari
  9th annual international addiction sciece congress (ASC 2015 ), No 9 , pp.450-451,
 13. "Investigating performance of families of youth suffering from drug use disorders"
  farshad shaybeni, narges zamani, saeed zamani, Saeed Imani, sarah bowen, Adeleh Uosefi siya koocheh, Rezvane Asadiasadabad, fatemeh asgari, saeed atari
  9th annual international addiction sciece congress (ASC 2015 ), No 9 , pp.453-453,
 14. "Investigation of epidemiologic mental disorders among addicts"
  narges zamani, saeed zamani, Saeed Imani, arezoo noorozkhan, farshad shaeybani, sara edalat lari
  9th annual international addiction sciece congress (ASC 2015 ), No 9 , pp.954-954,
 15. "Investigation of the relationship between tobacco and diabetic neuropathy in people treated at Diabetes Clinic of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2013"
  narges zamani, ehsan abadi pisheh, Saeed Imani, arezoo norozkhan, sara edalat lari, farshad sheybai
  9th annual international addiction sciece congress (ASC 2015 ), No 9 , pp.455-455,
 16. "Comparing Mindfulness-Based Group Therapy With Traditional Treatment In Reduction Of Risk Factors For Relapse In Opioid Addicts"
  Saeed Imani, Shahriar Shahidi, -mehdi -khanbani, فرشاد شیبانی
  international journal of art and sciences, No 1 , pp.1-2,
 17. "INVESTIGATION OF EMOTION REGULATION AND ATTITUDES TO DRUG AMONG SUBSTANCE USERS AND NORMAL PEOPLE"
  Farshad Sheybani, Saeed Imani, shahrbano ghahari, Rezvane Asadiasadabad, Adeleh Uosefi siya koocheh, agha mohammadi marzeyeh
  10 th annual international addiction science congress (ASC 2016), No 10 , pp.607-608,
 18. "THE RELATIONSHIP BETWEEN PROCRASTINATION AND GENERAL SELF-EFFICACY IN SUBSTANCE USERS AND NORMAL PEOPLE"
  Saeed Imani, farshad sheybani, shahrbano ghahari, Rezvane Asadiasadabad, Adeleh Uosefi siya koocheh, marzeyeh agha mohammadi
  10 th annual international addiction science congress (ASC 2016), No 10 , pp.609-609,
 19. "THE RELATIONSHIP BETWEEN IRRATIONAL BELIEFS AND POSITIVE AND NEGATIVE PERFECTIONISM IN PEOPLE WITH SUBSTANCE USE DISORDER AND NORMAL PEOPLE"
  Saeed Imani, farshad sheybani, shahrbano ghahari, Adeleh Uosefi siya koocheh, Rezvane Asadiasadabad, fatemeh sadeghi pouya, marzeyeh agha mohammadi
  10 th annual international addiction science congress (ASC 2016), No 10 , pp.610-610,
 20. "COMPARISON OF TEMPERAMENT-CHARACTER PERSONALITY CHARACTERISTICS IN OPIATE AND STIMULANT ADDICTS"
  fatemeh sadeghi pouya, Saeed Imani, farshad sheybai
  10 th annual international addiction science congress (ASC 2016), No 10 , pp.616-616,
 21. "COMPARISON THE EFFECTIVENESS OF MINDFULNESS BASED GROUP THERAPY WITH MAINTENANCE TREATMENT IN THE REDUCTION CRAVING IN OPIOD ADDICTS"
  amir hosein jahangir, abas masjedi, hosein mojtahedi, Saeed Imani, Mojtaba Habibi Asgar Abad
  10 th annual international addiction science congress (ASC 2016), No 10 , pp.634-634,
 22. "THE EFFECTIVENESS OF MINDFULNESS-BASED THERAPY COMPARED WITH CONSERVATIVE TREATMENT IN REDUCING RISKY BEHAVIORS AND EXPLOSIVE ANGER AT THE ABUSE OF OPIOID USERS"
  Mojtaba Habibi Asgar Abad, amir hosein jahangir, abas masjedi, hosein mojtahedi, Saeed Imani, noshin nikdel taimori, sima nohi
  10 th annual international addiction science congress (ASC 2016), No 10 , pp.635-636,
 23. "COMPARING THE EFFICIENCY OF MINDFULNESS THERAPY IN A GROUP WAY WITH MAINTENANCE TREATMENT AND THE CONTROL GROUP ON INCREASING MINDFULNESS IN ADDICTED PEOPLE TO OPIUM"
  amir hosein jahangir, abas masjedi, hosein mojtahedi, Saeed Imani, Mojtaba Habibi Asgar Abad, nooshin nikdel timori, sima noohi
  10 th annual international addiction science congress (ASC 2016), No 10 , pp.637-638,
 24. "PREDICT THE READINESS FOR DRUG ADDICTION IN ADOLESCENTS BASED ON DEMOGRAPHICS PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL"
  amir hosein jahangir, noshin nikdel timori, hosein mojtahedi, narges zamani, Saeed Imani
  10 th annual international addiction science congress (ASC 2016), No 10 , pp.639-640,
 25. "COMPARISON OF DEFENSE STYLES IN STIMULANT SUBSTANCE DEPENDENTS AND NORMAL PEOPLE"
  Rezvane Asadiasadabad, farshad sheybani, marzeyeh agha mohammadi, Saeed Imani, Adeleh Uosefi siya koocheh, fatemeh sadeghi pouya
  10 th annual international addiction science congress (ASC 2016), No 10 , pp.1084-1084,
 26. "COMPARISON OF ALEXITHYMIA IN STIMULANT SUBSTANCE DEPENDENTS AND NORMAL PEOPLE"
  farshad shaybeni noghani, marzeyeh agha mohammadi, farshad sheybani, Saeed Imani, fatemeh sadeghi pouya, Rezvane Asadiasadabad, Adeleh Uosefi siya koocheh
  10 th annual international addiction science congress (ASC 2016), No 10 , pp.1085-1085,
 27. "THE EFFECT OF TDCS OF DORSOLATERAL PREFRONTAL CORTEX ON REDUCTION OF CRAVING BY ITS EFFECT ON ATTENTION BIAS TO ASSOCIATIVE STIMULATION IN DAILY SOCIAL RELAPSE AND WITHDREW SMOKERS"
  Jaber Alizadeh goradel, Saeed Imani, Asghar Pouresmali
  the anuual international addiction science congress (ASC2017), No 11 , pp.119-120,
 28. "THE EFFECTIVENESS OF MUSIC THERAPY ON REDUCING DEPRESSION ANXIETY AND STRESS SYMPTOMS IN OPIATE ADDICTS"
  Saeed Imani, nina sadeghi, seyed javad hosseni, Zahra Abass Pour Azar, Nooshin Ansarifar
  the anuual international addiction science congress (ASC2017), No 11 , pp.469-469,
 29. "EFFECTIVENESS OF MINDFULNESS BASED GROUP THERAPY WITH TREATMENT AS USUAL IN THE IMPROVE THE COMPONENT OF MINDFULNESS."
  Saeed Imani, shahrbanoo ghahari, Nooshin Ansarifar
  the anuual international addiction science congress (ASC2017), No 11 , pp.470-470,
 30. "COMPARISON OF SELF-RESTRAINT IN COMPUTER GAMES ADDICT BOYS AND NORMAL SUBJECTS IN TEHRAN"
  Nooshin Ansarifar, Saeed Imani, nina sadeghi, seyed javad hosseni
  the anuual international addiction science congress (ASC2017), No 11 , pp.471-471,
 31. "PREDICTION OF SUBSTANCE ABUSE AMONG ADOLESCENTS BASED ON PERSONALITY TRAITS AND RISK FACTORS"
  nina sadeghi, Saeed Imani, Omid Shekari
  the anuual international addiction science congress (ASC2017), No 11 , pp.472-473,
 32. "THE EFFECTIVENESS OF MINDFULNESS-BASED COGNITIVE THERAPY ON NEGATIVE BODY IMAGE IN FEMALE OF DURING DETOXIFICATION"
  Mojtaba Habibi Asgar Abad, Mahin Norouzi, Saeed Imani
  the anuual international addiction science congress (ASC2017), No 11 , pp.741-741,
 33. "PREDICTING DEMORALIZATION SYNDROME OF SPOUSES OF PEOPLE WITH ADDICTION THROUGH COGNITIVE EMOTION REGULATION AND RESILIENCE"
  Ali Ghaednia, Saeed Imani, emarh tajodin, shiva farmani shahreza
  the anuual international addiction science congress (ASC2017), No 11 , pp.381-382,
 34. "CONTENT ANALYSIS OF "MAH-E ASAL" BASED ON ADDICTION REPRESENTATION"
  Saeed Imani, Mohammad Hosein Alimardani
  CORAS 2001, No 12 , pp.232-232,
 35. "بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در خود متمایز سازی و سازگاری زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی در آستانه طلاق"
  سعید ایمانی، مرتضی ذاکری
  دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری،
 36. "اعتباریابی مصاحبه اختلال استرس پس از سانحه بر روی جانبازان مبتلا به عوارض روانی و جسمانی ناشی از جنگ"
  سعید ایمانی
  سومین کنگره سراسری پژوهشهای روانشناسی بالینی،
 37. "اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقا کیفیت زندگی معتادان در ابعاد سلامت جسمانی و روانی"
  سعید ایمانی
  اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر،
 38. "Effectiveness of Mindfulness-Based group Therapy compared with usual treatments on acceptance of internal experiences in opiate-dependents"
  سعید ایمانی، فرشاد شیبانی، ساره بوون
  The 8th international congress on addiction science،
 39. "بررسی مقایسه ای مولفه های کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ، انعطاف پذیری و حافظه ی کاری در کودکان اتیستیک و عادی"
  الهام حکیمی راد، مهدی خانبانی، سعید ایمانی، مریم ابراهیمی
  دومین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان،
 40. "وضعیت سلامت روانی و علائم روانشناختی جانبازان نابینا"
  جعفر میرزایی، رضا امینی، مهدی معصومی، سعید ایمانی، سید باقر یزدی
  سومین کنگره سراسری پژوهشهای روانشناسی بالینی،