گروه زبان شناسی

معرفی اعضای هیات علمی گروه

نام استاد مرتبه علایق پژوهشی برنامه‌های پژوهشی
دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق استاد
 • ​متون فارسی میانه مانوی
 • متون پاتری مانوی
 • زبان فارسی میانه مانوی
 • زبان پهلوی اشگانی
 • اساطیر ایران
 • فرهنگ ایران باستان
 • تألیف دانشنامه اساطیر ایران
 • تدوین درسنامه متون مانوی
دکتر نگار داوری اردکانی ​دانشیار  
 • آموزش و پژوهش در زبان فارسی
 • برنامه‌ریزی زبان و زبان اجتماعی
 • ادبیات و زبان‌شناسی
 • تحلیل (انتقادی) گفتمان
 • واژه‌آموزی فارسی برای غیرفارسی‌زبانان در چارچوب تلفیقی نظریۀ اتم‌های معنایی و رویکرد ارتباطی آموزش
 • پیکرۀ واژگانی طبقه‌بندی‌شدۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان
 • درسنامۀ آموزش واژگان فرهنگی فارسی
 • آموزش ادبیات فارسی برای غیرفارسی‌زبانان اروپایی

دکتر مهین‫ناز میردهقان
دانشیار
 • تهیه و تدوین منابع آموزشی و ابزارهای کمک‌آموزشی برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌‌زبانان 
 • تدوین متون آموزش زبان فارسی برای گویشوران ایرانی
 • تهیۀ نرم‌افزارهای آموزش زبان فارسی
 • آزمون‌سازی فارسی
 • رده‌شناسی زبان‌های هندوایرانی: در این حوزه تاکنون زبان‌های ایرانی (به‫ ویژه پشتو، بلوچی، وفسی، تاتی، تالشی و لکی) و زبان هندی/ اردو مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
 
 • انتشار مجموعۀ آموزشی«پرفا» برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (در 12 جلد برای سه سطح پایه، میانی و پیشرفته) شامل کتاب درس، کتاب کار، کتاب معلم و کتاب فیلم (به انضمام لوح فشردۀ صوتی و آزمون‌ها)
 • تهیۀ نرم‌افزار آموزش زبان فارسی«پرفا» برای سه سطح پایه، میانی و پیشرفته
دکتر یدالله منصوری دانشیار
 • زبان فارسی میانه (پهلوی)
 • ریشه‌شناسی
 • فرهنگ‌نگاری (در زمینۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی کهن و نو)
 • برگردان (آوانگاری) و ترجمه و تصحیح متون فارسی میانه (زبان پهلوی)
 
 • تدوین فرهنگ پنج جلدی زبان پهلوی (فارسی میانه)     
 • تدوین نامنامۀ فارسی میانه (همراه با ریشه‌شناسی و شرح و توضیح)
 • برگردان (آوانگاری) و ترجمۀ متن پهلوی دینکرد هشتم (متن حقوقی زبان پهلوی)
​دکتر زینب محمدابراهیمی جهرمی استادیار
 • نحو
 • تحلیل گفتمان
 • آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان
 • تألیف مقالات در حوزه نحو تحلیل گفتمان
 • کتاب فارسی گفتاری
دکتر سپیده عبدالکریمی استادیار
 • معنی‌شناسی
 • زبان‌شناسی شناختی و زبان‌شناسی اجتماعی
 • تألیف کتابی دربارۀ زبان‌شناسی شناختی
 • پژوهش در باب معنی‌شناسی شناختی

دکتر فاطمه بهرامی
​استادیار 
 • رده‌شناسی زبان
 •  
 • نحو 
 • صرف
 • تألیف کتاب «مفاهیم بنیادی در نحو» برای دانشجویان کارشناسی ارشد زبان‌شناسی و آموزش زبان فارسی
 • تألیف کتاب «مفاهیم بنیادی در صرف» برای دانشجویان کارشناسی ارشد زبان‌شناسی و آموزش زبان فارسی
 • تألیف کتاب «رده‌شناسی در سطوح مختلف زبان» برای دانشجویان دکتری زبان‌شناسی