گروه زبان شناسی

​گروه آموزشی رشته​ کارشناسی​ کارشناسی ارشد​ دکتری​
زبانشناسی​ ​ ​ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان​ -​ ×​ -​
زبانشناسی همگانی​ -​ ×​ ×​
فرهنگ و زبان های باستانی​ -​ ×​ -​

مهمترین منابع پیشنهادی برای آزمون کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی برای گرایش گروه