گروه علوم اجتماعی

گروه آموزشی رشته​ کارشناسی​ کارشناسی ارشد​ دکتری​

علوم اجتماعی​ ​ ​
پژوهشگری علوم اجتماعی​ ×​ -​ -​
پژوهش علوم اجتماعی​ -​ ×​ -​
جامعه شناسی مسائل اجتماعی​ ×​ ×​ ×​