گروه زبان‌شناسی

معرفی گروه

گروه زبان‌‫شناسی در دو مقطع کارشناسی‫‌ارشد و دکتری دانشجو می‫‌پذیرد. دانشجویانی که وارد دورۀ کارشناسی‌‫ارشد می‫‌شوند، بیشتر دانش‌آموختگان رشته‫‌هایی چون زبان و ادبیات فارسی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی و عربی هستند. هدف از برگزاری دورۀ کارشناسی‌ارشد تربیت دانش‌‫آموختگانی آگاه در حوزۀ زبان‌‫شناسی، زبان‌ها و گویش‌‫های ایرانی است. دانش‌‫آموختگان در مقطع دکتری در زمینۀ زبان‫‌شناسی همگانی و گرایش‌‫هایی چون صرف و نحو، معناشناسی و زبان‌‫شناسی اجتماعی تخصص پیدا می‫کنند.

از جمله دستاوردهای گروه زبان‌‫شناسی دانشکدۀ ادبیات و علوم ‫انسانی دانشگاه شهید‌بهشتی می‌‫توان به ایجاد گرایش‌های «زبان‫‌های باستانی ایران» در مقطع دکتری و نیز همکاری استادان متخصص این گروه با دپارتمان آموزش زبان فارسی (آزفا) اشاره کرد. این گروه بر آن است تا در صورت امکان از حضور این استادان برای ایجاد رشته‌‫های جدیدی چون ایران‫‌شناسی و نشانه‫‌شناسی (مشترک با گروه زبان و ادبیات فرانسه) بهره‫‌مند شود. علاوه بر این، استادان و دانشجویان گروه به پژوهش در زمینه‌‫هایی مانند بررسی گویش‌‫های ایرانی (به ‫ویژه گویش‌‫های در معرض خطر) و فرهنگ‌نگاری علاقه‫‌مندند.

دانش دانش‌آموختگان این گروه در حوزه‫‌هایی چون زبان‌‫شناسی همگانی، زبان‫‌شناسی تاریخی، ساختار تاریخی زبان فارسی و دیگر زبان‌‫ها، گویش‌‫های ایرانی، خوانش و فهم متون‫ کهن زبان‫های ایرانی، فهم درست متون و تحلیل داده‫‌های حقوقی و تحلیل داده‫های رایانه‌‫ای، آنان را قادر می‌‫سازد در مراکز و سازمان‫‌های متفاوتی چون فرهنگستان زبان و ادب فارسی، میراث فرهنگی، مراکز گوناگون آزفا و آموزش و پرورش مشغول به‫ کار شوند.​​

مقاطع و رشته‌های تحصیلی
گروه آموزشی رشته کارشناسی کارشناسی‌ارشد دکتری
زبانشناسی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان ــ × ــ
زبانشناسی زبان‌شناسی همگانی ــ × ×
زبانشناسی فرهنگ و زبان‌های باستانی ــ × ــ
مهمترین منابع
گرایش زبان‌شناسی همگانی
گرایش فرهنگ و زبان‌های باستانی
گرایش آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
واحدهای درسی
واحدهای درسی گرایش زبان های باستانی
واحدهای درسی گرایش زبا‌ن‌شناسی همگانی
گرایش آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
پایان‌نامه
نمودار مراحل دفاع از پایان‌نامه​​​​​​
اتاق دفاع گروه زبان‌شناسی
برنامه گروه
برنامه جلسات گروه زبان‌شناسی
برنامه نشست‌های گروه در نیمسال اول سال تحصیلی 92-93
برنامه هفتگی گروه زبان‌شناسی در نیمسال اول 93 - 92 
 برنامه هفتگی گروه زبان‌شناسی در نیمسال دوم 93 -92
برنامه هفتگی گروه زبان‌شناسی در نیمسال اول 94 ـ 93
فوق برنامه گروه زبان‌شناسی در نیمسال اول 94-93
برنامه هفتگی گروه زبان‌شناسی در نیمسال اول 95 ـ 94
برنامه دوساله گروه 96-98
اخبار گروه 
اخبار زبا‌ن‌شناسی در انجمن زبان‌شناسی ایران 
برنامه‌ریزی جلسات دفاع از پایان‌نامه
آخرین مهلت دفاع از پایان‌نامه
مهم ترین منابع پیشنهادی برای آزمون دکتری زبان‌شناسی
برنامه دوساله گروه 96-98