Faculty Profile

فاطمه بهرامی

استادیار

فاطمه بهرامی

ادبیات و علوم انسانی / زبان‌شناسی

Activities Faculty

فعالیت های اجرایی

 1. عضو کمیته علمی همایش ملی
 2. عضو کمیته داوری نشریات معاونت فرهنگی دانشگاه
 3. عضو شورای اجرایی نخستین نشست زبان شناسی شناختی
 4. عضو کمیته اجرایی همایش ملی
 5. عضو کمیته آموزش دانش افزایی زبان فارسی برای دانشجویان خارجی
 6. همکاری اجرایی با معاونت پژوهشی کل
 7. سرپرست اداره همکاری ها و ارتباطات آموزشی 1401 ← تا زمان حال
 8. شورای پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1398 ← تا زمان حال
 9. عضو شورای پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1398 ← تا زمان حال
 10. معاون مدیر گروه زبان شناسی 1396 ← تا زمان حال
 11. معاون مدیر گروه زبان شناسی 1394 ← 1396
 12. مدیر مسیول و سردبیر مجله علمی تخصصی زبان کاوی 1394 ← 1398