Faculty Profile

مهین ناز میردهقان فراشاه

دانشیار

مهین ناز میردهقان فراشاه

ادبیات و علوم انسانی / زبان‌شناسی

Activities Faculty

فعالیت های اجرایی

 1. استاد افتخاری مدعو در دانشگاه دکن کالج پونا- هندوستان
 2. سرپرست کمیته اجرایی آموزش متن باز شورای برنامه ریزی آموزش عالی
 3. عضو کمیته علمی چهارمین همایش اعجاز قرآن-
 4. استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 5. عضویت گروه زبانشناسی و زبانهای باستانی 96
 6. مدیر گروه
 7. عضو شورای پژوهشی پژوهشکده فضای مجازی
 8. عضو شورای پژوهشی پژوهشکده اعجاز قرآن از سال 91
 9. عضو کمیته علمی همایش واکاوی منابع آزفا
 10. عضو کارگروه آموزش مجازی- معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی دانشگاهها و مراکز خارج کشور
 11. عضو شورای علمی گروه زبانشناسی شناختی انجمن زبانشناسی ایران
 12. عضو کارگروه آموزش مجازی- معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی دانشگاهها و مراکز خارج کشور
 13. عضو کمیته بین الملل دانشگاه و نماینده مدیریت همکاریهای بین المللی دانشگاه در دانشکده ادبیات
 14. عضو کارگروه تخصصی زبانشناسی
 15. عضو کمیته علمی پنجمین همایش اعجاز قرآن کریم
 16. عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه آموزش زبان فارسی (به غیرفارسی زبانان)
 17. دوره ویژه معاونین آموزشی و مدیران گروههای آموزشی
 18. ارائه سخنرانی در نشست قرآن در دانشکده ادبیات در رمضان 94- تغییر دستور و التفات در قرآن مجید
 19. عضو شورای تحصیلات تکمیللی دانشکده
 20. عضو شورای اساتید پژوهشکده اعجاز قرآن
 21. عضو گروه تخصصی زبانشناسی- شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و شورای گسترش آموزش عالی- وزارت علوم
 22. عضو کمیته علمی نخستین همایش نشانه شناسی فرهنگ، هنر و ادبیات
 23. عضو کمیته علمی نخستین همایش دوسالانه فرهنگ و زبانهای باستانی
 24. عضو کارگروه منابع درسی
 25. عضو کارگروه منابع درسی- شورای برنامه ریزی گسترش زبان فارسی- وزارت علوم
 26. عضو کمیته تخصصی زبانشناسی- دفتر برنامه ریزی آموزش عالی- وزارت علوم
 27. عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه آموزش زبان فارسی (به غیرفارسی زبانان)
 28. عضو گروه زبانشناسی و زبانهای باستانی- شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
 29. شرکت در کمیسیسون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه شریف
 30. عضویت در هیات تحریریه مجله زبانشانسی گویشهای ایرانی
 31. عضو علی البدل انجمن علمی اعجاز قرآن
 32. عضو گروه تخصصی زبانشناسی 96
 33. شرکت در همایش مدیران فناوری کشور
 34. عضو کارگروه آزمون سازی سامفا-
 35. عضو کمیته علمی همایش واکاوی منابع آزفا
 36. عضو کمیته علمی همایش ملی زبانشناسی و آموزش زبان فارسی
 37. مدیر گروه زبان شناسی
 38. عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن علمی اعجاز قرآن
 39. معاون مدیر گروه زبان شناسی
 40. عضو انجمن علمی اعجاز قرآن
 41. معاونت پژوهشی دوره های آموزش الکترونیکی
 42. مدیر گروه زبان شناسی
 43. مدیر داخلی مجله بین المللی میراث ایرانی
 44. عضو شورای آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه
 45. عضو کمیته زبانشناسی 95
 46. عضو کمیته علمی همایش واکاوی منابع آزفا
 47. عضو کمیته علمی دومین همایش اعجاز قرآن